Podpisaliśmy umowę na budowę centralnego odcinka drugiej linii metra

18:00, 28 października 2009

W dniu 28 października 2009 roku w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ w Warszawie, została podpisana Umowa nr 225/IP/09 pomiędzy Zamawiającym Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa Metro Warszawskie Sp. z o.o., a Wykonawcą: Konsorcjum firm: Astaldi S.p.A.(Lider Konsorcjum), GÜLERMAK Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş. i Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Przedmiotem Kontraktu jest „Projekt i Budowa II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński”. Jest to aktualnie największa inwestycja samorządowa w dziedzinie transportu w Polsce. Wartość inwestycji wynosi 4,117 mld zł.

Jako Wykonawca, a zarazem włosko-turecko-polskie Konsorcjum AGP, wykonamy centralny odcinek II linii metra w Warszawie, składający się z 7 stacji (Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński), 6,1 km tuneli (2 tunele – północny i południowy łączące wszystkie stacje oraz tunel pod Wisłą), 6 wentylatorni szlakowych oraz torów odstawczych na stacjach: Rondo Daszyńskiego i Dworzec Wileński – umożliwiających w przyszłości przedłużenie II linii metra o dalsze odcinki w kierunku Targówka lub Bemowa, oraz na stacji Stadion – umożliwiających wykonanie kolejnego odcinka metra skierowanego w stronę Gocławia.

Budowa tuneli odbywać się będzie najnowocześniejszą technologią na świecie – metodą tarczową za pomocą specjalistycznych maszyn skrawających TBM EPB (Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance). Budowa stacji przebiegać zaś będzie metodą odkrywkową tzw. podstropową. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2013 roku.

Kilka słów o projekcie UE Miasta

Projekt pn. „II linia metra w Warszawie – prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru” złożony przez Samorząd Miasta Stołecznego Warszawy ubiega się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu VII „Transport przyjazny środowisku”, Działania 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,9 mld zł, a wnioskowana kwota dofinansowania ze środków UE to ponad 2,7 mld zł.

Więcej informacji o projekcie

————————————————————–

We signed the contract for the construction of the central section of II metro line

On 28th of October 2009 in the District Office of Praga Północ in Warsaw, the contract No. 225/IP/09 was signed between the Ordering Party: Capital City of Warsaw, represented by the ZTM (Municipal Transportation Authority), on behalf of and in name of which acts Metro Warszawskie Sp. z o.o. and the Contractor: Consortium of: Astaldi S.p.A. (Consortium Leader), GÜLERMAK Agir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş. and Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

The subject of the Contract is „Design and Construction of II metro line from station Rondo Daszynskiego to station Dworzec Wilenski”. It is currently the largest local government investment in the transportation sector in Poland. The value of investment is PLN 4.117.000.000.
As the Contractor, and also an Italian-Turkish-Polish consortium AGP, we will execute the central section of II metro line in Warsaw, consisting of 7 stations (Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Swiat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński), 6.1 km of tunnels (2 tunnels – northern and southern, connecting all the stations and the tunnel under Vistula River), 6 ventilation shafts and holding tracks at stations: Rondo Daszyńskiego and Dworzec Wileński – allowing the future extension of the II metro line with further sections in the direction of Targówek or Bemowo, and at Stadion station – allowing the execution of the following metro section in the direction of Gocław.

The tunnel construction will be executed by using the world’s latest technology – the drilling method that uses special circular cutting machines TBM EPB (Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance). The construction of stations will be executed by top-down method. The planned completion date of the investment is October 2013.

A few words about the EU project of the City

The project entitled „II metro line in Warsaw – preparatory works, design and construction of the central section together with the purchase of rolling stock” submitted by the local government of Warsaw is applying for funding from the Cohesion Fund in frames of Priority VII „Environment-friendly Transport”, Actions 7.3 „Urban Transport in Metropolitan Areas” of the Operational Program; Infrastructure and Environment. The total project value is over PLN 5.3 billion and the amount applied for funding from the EU is more than PLN 2.9 billion.

 More about a project
 
 
 
 

Oferty pracy

  • Facebook