Aktualny stan robót na stacji C09 Rondo Daszyńskiego

14:56, 29 listopada 2010

W rejonie przyszłej stacji rozpoczęliśmy roboty przygotowawcze związane z realizacją ścian szczelinowych, pali i uszczelnieniem dna wykopu. Wprowadziliśmy na budowę sprzęt do wykonania wzmocnienia i uszczelnienia podłoża gruntowego poniżej stacji C09. Prace te będą realizowane w technologii jet-grouting. Wykonaliśmy także próbne pale fundamentowe oraz części tzw. murków prowadzących dla ścian szczelinowych. Kontynuowane są prace związane z przebudową kolizji sieci ciepłowniczej, teletechnicznej i energetycznej. Rozpoczęliśmy także konstrukcję tzw. by-pass‘u. Trwa monitoring budynku przy ul. Prostej 69.

____________

Works status at C09 Rondo Daszyńskiego Station

We began preparatory works connected with the execution of diaphragm walls, pillars and tightening of the excavation bottom in the vicinity of the future station. At the construction site we placed equipment for executing the strengthening and tightening of the ground base under the level of C09 Station. These works will be executed in jet-grouting technology. We also executed trial foundation pillars and parts of the so called guide walls for diaphragm walls. We continue the works connected with the reconstruction of the collision of the heat, teletechnical and power networks. We also began the construction of the so called by-pass. Monitoring of the building by ul. Prosta 69 is in progress.

 

14:51, 27 listopada 2010
14:48, 26 listopada 2010
14:41, 26 listopada 2010
14:23, 26 listopada 2010
12:34, 25 listopada 2010
12:28, 24 listopada 2010
12:26, 10 listopada 2010
11:25, 3 listopada 2010
17:39, 30 października 2010

Oferty pracy

  • Facebook