08:09, 15 marca 2011

Ten włoski wykonawca zdążył już odnieść wiele sukcesów we Włoszech i na całym świecie. Sprawdził się w dziedzinie infrastruktury transportu, źródeł pozyskiwania wody i energii oraz w zakresie szeroko pojętego budownictwa cywilnego oraz przemysłowego.

Grupa Astaldi to wysoko wykwalifikowani inżynierowie i menedżerowie dbający o wizerunek i rozwój firmy. Na dzień dzisiejszy operuje ona w ponad 20 krajach (Algieria, Brazylia, Boliwia, Bułgaria, Chile, Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Włochy, Nikaragua, Oman, Panama, Peru, Polska, Rumunia, Katar, Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Wenezuela).

 • Ponad 100 realizowanych projektów budowlanych w 23 krajach na całym świecie.
 • Ponad 500 globalnych przedsięwzięć budowlanych zakończonych sukcesem.
 • Łączny dochód uzyskany w 2010 roku to ponad 2 miliardy euro.
 • Zamówienia na realizowane projekty na sumę 9 miliardów euro.

Historia i osiągnięcia firmy

Początki

Firmę założył inż. Sante Astaldi w latach 20. ubiegłego stulecia. Do czasów II Wojny Światowej zajmowała się ona głównie pracami budowlanymi we Włoszech, by potem przenieść swą działalność również na teren kolonii afrykańskich. Trudniła się budową trakcji kolejowych, akweduktów, portów oraz budynków użyteczności publicznej. Jej pierwsze poważniejsze projekty to system szybkiej kolei łączącej Rzym z Neapolem (1929), Bolonię z Florencją (1935) oraz droga ze stolicy Etiopii do Wielkich Jezior Afrykańskich (1940).

Po 1945 roku firma zorientowała się na Afrykę wschodnią, gdzie budowała drogi. We Włoszech zajmowano się głównie odbudową zniszczeń powojennych. Rekonstruowano i tworzono nowe systemy kolejowe (Mediolan – Wenecja, 1947) a także elektrownie wodne.

Przełom

Nocą 14 listopada 1951 roku w miasteczku Occhiobello, położonym 80 km na południowy zachód od Wenecji, doszło do powodzi. Zginęło 87 osób. Zarządzono ewakuację ponad 160 tysięcy mieszkańców, a pod wodą znalazło się ponad 20 tysięcy gospodarstw. Koniecznością było stworzenie nowego systemu przeciwpowodziowego. Prace powierzono Astaldi. Realizacja tego projektu pozwoliła wyrobić firmie zaufaną markę i zdobyć silną pozycję na rynku.

Sukcesy w Afryce

Lata 50. to dalszy rozwój kompanii. Utworzono spółkę joint venture wraz z angielskim biznesmenem Johnem Stirlingiem. Dalsza ekspansja na rynku afrykańskim zaowocowała 228-kilometrowym odcinkiem autostrad, 26 mostami w Tanzanii i linią 115 kilometrów kolei w Zachodniej Ugandzie (1956), co przełożyło się na prężny rozwój ekonomiczny na tym kontynencie.

Globalna ekspansja

Od późnych lat 50. po lata 70. Włosi opanowali dalszą część Afryki (Somalię, Gwineę, Wybrzeże Kości Słoniowej), Europy (byłe Niemcy Wschodnie i Związek Radziecki), Środkowy Wschód (Liban, Arabia Saudyjska), Amerykę Środkową (Wenezuela, Honduras) i Azję (Pakistan, Tajlandia).

Do jednego z najciekawszych projektów należą zapora Tarbela w Pakistanie (1978) i elektrownia wodna Inga w dzisiejszej Demokratycznej Republice Kongo. Metro w Caracas (1983) to także zasługa firmy Astaldi.

Lata 50. i 60. we Włoszech to czas wielkiego rozwoju gospodarczego. Dzięki Astaldi powstała I linia metra w Rzymie (1955) oraz autostrada A1 zwana Autostradą Słońca. W roku 1976 oddano też do użytku pierwszą w Europie szybką kolej między Rzymem a Florencją, która rozwijała niebagatelną jak na tamte czasy prędkość, przekraczającą 180 km/h.

Nowe oblicze Astaldi

Rok 1986 to fuzja dwóch firm i utworzenie Astaldi S.p.A., która funkcjonuje w takiej formie do dziś. Przełom lat 80. i 90. to wkroczenie przez firmę w sektor nuklearny. Powstały dwie elektrownie atomowe, Brasimone (1988) oraz Montalto di Castro (1993).

Już w roku 1989 Astaldi przy użyciu tarcz TBM wykonało pod Genewą 26-kilometrowy tunel pod akcelerator LEP (Large Electron Positron Collider) czyli Wielki Zderzacz Elektronowo Pozytonowy. Podobna technologia zostanie wykorzystana przy budowie II linii metra w Warszawie.

Metodą tarcz TBM EPB wykonano także III linię metra w Mediolanie (1994), I linię w Neapolu (1995), w pełni automatyczne metro w Kopenhadze (2003) oraz aktualnie budowaną linię C w Rzymie.

Rok 2007 to kolejny przełom w historii Astaldi. Firma została po raz pierwszy głównym wykonawcą przy budowie anatolijskiej autostrady w Turcji. W tym samym roku rozpoczęto prace nad ukończonym już 202-kilometrowym odcinkiem szybkiej kolei Rzym – Neapol.

Historia firmy Astaldi jest dowodem na to, że Lider Konsorcjum AGP Metro Polska S.C., wykonującego centralny odcinek II linii metra w Warszawie, może pochwalić się ogromnym doświadczeniem i sukcesami w branży inżynieryjno-budowlanej.

    Nagrody

Grupa Astaldi zdobyła wiele międzynarodowych nagród w dziedzinie użytych technologii, projektu, precyzji oraz jakości wykonania.

 • 2008 – Najlepsze metro na świecie. Na konferencji MetroRail w pełni zautomatyzowane kopenhaskie metro zasłużyło na nagrodę za niezawodność, częstotliwość kursowania oraz poziom satysfakcji pasażerów.
 • 2007 – Międzynarodowa Nagroda Architektów. Przyznana przez Chicago Athenaeum. Centrum Expo w Mediolanie zostało docenione za innowację, użyte materiały oraz dbałość o środowisko naturalne.
 • 2005 – Najlepszy projekt finansowy EMEA. Projekt dla krajów leżących na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki w sektorze zdrowotnym. Nagroda za centrum zdrowotne w Mestre.
 • 1975 – Zapora Inga na rzece Zair. Została doceniona za swą okazałość i wyjątkowość oraz użyteczność przekładająca się na rozwój społeczno-przemysłowy.

Źródło: www.astaldi.com

————————————–

This Italian contractor has already achieved a lot of success in Italy and all over the world. It proved reliable in fields such as transport infrastructure, water and energy supply sources as well as broadly understood civil and industrial building.

The Astaldi Group consists of highly qualified engineers and managers who take care of the image and development of the company. Nowadays, it is active in more than 20 countries (Algeria, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italy, Nicaragua, Oman, Panama, Peru, Poland, Romania, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arabic Emirates, USA and Venezuela).

 • More than 100 executed construction projects in 23 countries all over the world.
 • More than 500 successfully completed global construction undertakings.
 • The total revenue earned in 2010 exceeding 2 billion Euro.
 • The amount of the orders for the executed projects is 9 billion Euro.

Company’s History and Achievements

Beginnings

The Company was established by Engineer Sante Astaldi in the 20s of the previous century. Until the 2nd World War, it had performed mainly construction works in Italy to subsequently expand its activity also to the area of the African colonies. It dealt with the construction of railway tractions, aqueducts, ports and public purpose buildings. Its first serious projects included fast railway system connecting Rome with Naples (1929), Bologna and Florence (1935) and the road from the capital of Ethiopia to the African Great Lakes (1940).

After 1945 the company focused on the East Africa, where it built roads. In Italy it dealt mainly with post-war reconstruction. New railway systems (Milan – Venice, 1947) as well as water-power stations were reconstructed and built.

Breakthrough

During the night of 14 November 1951, the town of Occhiobello situated 80 km south-west of Venice was struck by a flood. Eighty seven people died. Evacuation of over 160 thousand inhabitants was ordered, and more than 20 thousand households were flooded It was necessary to create a new anti-flood system. The works were delegated to Astaldi. Thanks to the execution of this project, the company became a trustworthy brand and gained a strong position on the market.

Success in Africa

The 50s mean further development of the company. A joint venture company was established with an English businessman, John Stirling. Further expansion on the African market resulted in a 228- long section of motorways, 26 bridges in Tanzania and a line of 115 kilometers of railway in West Uganda (1956), which translated into a dynamic economic growth on that continent.

Global Expansion

From the late 50s to the 70s, the Italians expanded to the further part of Africa (Somalia, Guinea and the Ivory Coast), Europe (former East Germany and Soviet Union), the Middle East (Lebanon, Saudi Arabia), Middle America (Venezuela, Honduras) and Asia (Pakistan and Thailand).

The most interesting projects include the Tarbela Dam in Pakistan (1978) and the Inga water-power station in the present Democratic Republic of the Kongo. The underground in Caracas (1983) was also built by Astaldi.

The 50s and 60s in Italy were years of a great economic growth. Thanks to Astaldi, there was constructed the 1st line of underground in Rome (1955) and the A1 highway called „Motorway of the Sun”. In 1976, also the first fast railway linking Rome and Florence was ready for use; the trains ran at an impressive at that time speed exceeding 180 km/h.

New Image of Astaldi

In 1986 two companies merged to form Astaldi S.p.A., which has been run in such a form until present. The turn of the 80s and 90s means the company’s entering the nuclear sector. Two atomic power plants were built, Brasimone (1988) and Montalto di Castro (1993).

Already in 1989, with the use of TBM machines Astaldi constructed a 26-kilometer long tunnel for a Large Electron Positron Collider (LEP) under Geneva. A similar technology will be used when constructing the 2nd metro line in Warsaw.

The TBM EPB method was also used when constructing the 3rd metro line in Milan (1994), 1st line in Naples (1995), fully automated metro in Copenhagen (2003) and the currently constructed C line in Rome.

Another turning point in the history of Astaldi took place in 2007. For the first time, the company became the main contractor in the process of constructing the Anatolian motorway in Turkey. In the same year, works connected with the currently completed 202-kilometer long section of the Rome-Naples fast railway began.

The history of Astaldi proves that the Leader of the AGP Metro Polska S.C. Consortium, which is executing the Central Section of the 2nd Metro Line in Warsaw, can be proud of its vast experience and success in engineering and building industry.

Awards

The Astaldi Group has earned many international awards in such disciplines as the applied technologies, design, precision and quality of performance.

 • 2008 – The Best Underground in the World. At the MetroRail conference, the fully-automated Copenhagen underground deserved the award for its reliability, running frequency and the level of passenger satisfaction.
 • 2007 – The International Architecture Award. Granted by the Chicago Athenaeum. The Expo Center in Milan was appreciated for innovation, used materials and care for natural environment.
 • 2005 – The Best EMEA Financial Project The project for countries situated in Europe, Middle East and Africa in health sector. Award for the health center in Mestre.
 • 1975 – The Inga Dam on the Zaire River. It was appreciated for its grandeur and uniqueness as well as usefulness translating into social and industrial development.

  Source: www.astaldi.com

  See also:
  PBDiM
  Gülermak
  Used technologies

  Photo of the Tarbela Dam in Pakistan: Image courtesy of the Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center [http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?               mission=ISS005&roll=E&frame=12804], in compliance with ‘NASA JSC Web Site Policy Notices’Photo of the Inga Dam: The Wall Street Journal (Associated Press)

Oferty pracy

 • Facebook