Czterech śpiących, trzech walczących, kilkudziesięciu pracujących

12:32, 10 listopada 2011

W dniach 8-10 listopada miał miejsce demontaż kluczowych elementów pomnika Braterstwa Broni.

W pierwszej kolejności zabrano figury „czterech śpiących” ustawionych na dole pomnika, następnie przy pomocy specjalistycznego dźwigu z cokołu zdjęto figurę „trzech walczących”.

Ze względu na rozmiar rzeźb, przed transportem trzeba było ustawić je w poziomie, co w przypadku „czterech śpiących” nie stanowiło większego problemu. Jednak już w przypadku 4,5-tonowej, monolitycznej rzeźby walczących sprawa nie była tak prosta. Musieliśmy najpierw znaleźć najmniej nieregularną stronę figury, a następnie zbudować odpowiednie łoże, by rzeźba opierała się jak największą powierzchnią. Wszystko po to, by ryzyko uszkodzenia podczas transportu było jak najmniejsze – mówi kierownik robót konserwatorskich.

Końcowy etap przenosin pomnika to demontaż tablic pamiątkowych i płyt cokołu. Choć znacznie mniej widowiskowy, to on zajmie pracownikom najwięcej czasu.
Po zabraniu monumentu z placu budowy front robót na północnej części placu budowy stacji Dworzec Wileński rozszerzy się o około 30 proc.

10 listopada na terenie przyszłej stacji Dworzec Wileński postęp prac prezentuje się następująco:

  • rozebrano trakcję tramwajową oraz przystosowaną do niej powierzchnię
  • wykonano 20 proc. murków prowadzących do ścian szczelinowych na stronie północnej i południowej
  • trwają przekładki instalacji teletechnicznych, gazowych, kanalizacyjnych i energetycznych
  • trwa rozbiórka przejść podziemnych w osi Carrefour – Poczta Polska; następnym etapem prac wykonywanych w tym rejonie placu budowy będzie przekładka wszelkich kolizji.

Zobacz także:
Rozpoczęliśmy rozbiórkę pomnika Czterech śpiących

Fotogaleria z demontażu Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni na Pradze

—————————————

The Four Sleepers, the Three Fighters and a few dozen people working

On 8-10 November the key elements of the Brotherhood in Arms Monument were dismantled.

First, ‘the four sleepers’ standing at the bottom part of monument were taken away. Then we took ‘the three fighters’ off the pedestal using a specialist crane. 

Because of its size, we had to place the sculptures vertically before transporting it. In case of ‘the four sleepers’ we had no trouble to do it, but the 4.5 tonne monolithic sculpture of fighters the case was not that simple.

First, we needed to find the least regular part of the figure and then construct a proper bed to support possibly the biggest surface of sculpture. All of that was made to assure that the damages caused by transportation was possibly the smallest, says the Manager of restoration works.

The final stage of relocating the monument consisted in disassembling the commemorative plaques and pedestal slabs. Though the least spectacular, this process will take up the most of worker’s time.

After removing the monument from the construction site, the site of works at the northern part of Dworzec Wileński Station site will be 30 per cent larger than before.

 

The place of works at the future Dworzec Wileński Station on November 10: 

  •  Overhead lines and the especially adjusted surface was dismantled
  • 20 per cent of guide walls for diaphragm walls at the northern and southern side
  • Relocating the technical, gas, sewage and power networks
  • Dismantling the underground passages along the line Carrefour – Poczta Polska [the post office]; next stage will involve relocation of all the collisions in this area

See also:
Demolition of the Brotherhood-in-Arms Monument has been started
Photo gallery showing the disassembly of the Brotherhood in Arms Monument in Praga District

 
 

 
 
fot. Barbara Janaszek, Kacper Kozarzewski

17:58, 9 listopada 2011
13:43, 8 listopada 2011
15:36, 28 października 2011
14:43, 26 października 2011
15:02, 22 października 2011
17:45, 20 października 2011
17:59, 18 października 2011
16:33, 15 października 2011
18:50, 7 października 2011

Oferty pracy

  • Facebook