Działania AGP Metro Polska S.C. w lipcu 2010

11:54, 30 lipca 2010

W lipcu, oprócz działań związanych z dostarczeniem sprzętu niezbędnego do drążenia tuneli, wyborem kolejnych podwykonawców oraz wykonywaniem projektów architektonicznych szybów wentylacyjnych, prace konsorcjum koncentrowały sięm. in. na:

 • przygotowywaniu Planu Ruchu Zakładu Górniczego
 • prowadzeniu uzgodnień potrzebnych do skompletowania projektu budowlanego
 • opracowaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz pozyskiwaniu informacji od spółek PKP PLK i PKP w sprawie koordynacji budowy stacji „Stadion” z innymi inwestycjami planowanymi na terenie tej stacji.

Pracowaliśmy także nad:

 • promieniem i geometrią łącznika tunelowego pomiędzy I a II linią metra
 • wycinką drzew w rejonie szybu startowego na stacji Rondo Daszyńskiego
 • lokalizacją czerpnio-wyrzutni V11
 • projektem daszków nad wejściami do stacji oraz sufitami/podwieszaniem na stacjach
 • przejęciem części ciepłowniczej w obrębie stacji C12
 • pozyskaniem terenu po rozebranym obiekcie KDT
 • uzgodnieniami z konserwatorem zabytków i Zarządem Mienia m. st. Warszawy
 • projektem czasowej organizacji ruchu dla stacji „Powiśle” oraz szybu startowego na stacji „Rondo Daszyńskiego”
 • projektem monitoringu oddziaływania budowy na otoczenie oraz projektem systemu wentylacji
 • systemem Tetra oraz systemami radiowych służb ratunkowych przeznaczonych do współdziałania z systemem radiowym II linii metra
 • opracowaniem symulacji pożarowej dla stacji Stadion C14
 • inwentaryzacją istniejącego stanu ulic i chodników
 • a także nad centralnym zapleczem budowy II linii metra i Punktem Informacyjnym.

________________

Activities of AGP Metro Polska S.C. in July 2010

In July, in addition to activities related to the delivery of the equipment necessary for tunnel drilling, the selection of subcontractors and the execution of architectural designs for ventilation shafts, the works of consortium focused on, among others:

 • preparation of the Mining Plan
 • carrying out the necessary arrangements to complete the building permit design
 • elaborating the temporary traffic organization design along with the necessary arrangements and obtaining information from PKP and PKP PLK on the coordination of the construction of station „Stadion” with other investments planned in the vicinity of this station.

We also worked on:

 • radius and geometry of the connecting tunnel between I and II metro lines
 • logging in the area of ​​the starting shaft at station Rondo Daszyńskiego
 • location of V11 intake-exhaust shaft
 • design of canopies over the station entrances and ceilings / suspended ceilings at the stations
 • acquisition of the heating part within station C12
 • land acquisition after the dismantled KDT building
 • settlements with the heritage conservator and Warsaw Property Management Authority
 • temporary traffic organization design for Powiśle station and starting shaft at the station Rondo Daszyńskiego
 • monitoring design for the impact of the construction on the environment and the ventilation system design
 • Tetra system and emergency service radio systems designed to interact with the radio system of metro line II
 • the development of fire simulation for station C14 Stadion
 • inventory of existing condition of streets and sidewalks
 • as well as the central site backup facility of the construction of metro line II and the Information Point.

 

12:02, 27 lipca 2010
11:42, 20 lipca 2010
11:37, 14 lipca 2010
11:36, 30 czerwca 2010
11:29, 29 czerwca 2010
17:54, 31 maja 2010
17:51, 31 maja 2010
17:49, 21 maja 2010
17:47, 12 maja 2010

Oferty pracy

 • Facebook