Działania AGP Metro Polska S.C. w marcu 2010

16:49, 25 marca 2010

Nasze prace w marcu to nie tylko przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu pod Centrum Informacyjne, ale również:

  • zrealizowanie i zatwierdzenie w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy projektu poszerzonych badań geologicznych;
  • przygotowanie pełnej dokumentacji dla szybów startowych drążenia tarczy TBM na stacji Rondo Daszyńskiego do złożenia do Zakładu Uzgodnień Dokumentacji;
  • oraz przygotowanie projektu monitoringu budynków będących w bezpośrednim sąsiedztwie budowy II linii metra oraz infrastruktury podziemnej, zieleni, pomiaru hałasu i drgań akustycznych.

Ponadto kontynuowaliśmy działania związane z dostarczeniem TBM i sprzętu do transportu urobku oraz z wyborem podwykonawców. Dla stacji Rondo Daszyńskiego i Powiśle wystąpiliśmy do RWE Stoen Operator Sp. z o.o. o parametry techniczne w celu uzyskania przydziału mocy na potrzeby zasilania placu budowy, a także wykonaliśmy badania symulacji pożarowych. Wykonaliśmy projekty architektoniczne szybów wentylacyjnych. Przygotowaliśmy raport określający różnice między planem zagospodarowania obszaru lokalizacji stacji Świętokrzyska a projektem koncepcyjnym. Opracowaliśmy także inwentaryzację wewnętrznych instalacji budynków znajdujących się w pobliżu stacji C12.

______________________

AGP Metro Polska S.C. activities in March 2010

Our work in March, are not only based on the presentation of the concept for site development of Information Center but also:

  • execution and approval of extended geological survey designs in the Environmental Protection Office of Warsaw;
  • preparation of full documentation for the starting shafts of TBM shields at the station Rondo Daszyńskiego in order to submit to the Documentation Approval Authority;
  • preparation of the monitoring design of buildings that are in the immediate vicinity of the construction of metro line II and underground infrastructure, greenery, acoustic noise and vibration measurements.

In addition, we continued our activities related to the delivery of TBM and equipment for the transport of excavated material and the choice of subcontractors. For Powiśle and Rondo Daszyńskiego stations we applied to RWE Stoen Operator Sp. z o.o. for technical parameters for the allocation of power supply to the site and performed the fire simulation tests. We performed architectural designs for ventilation shafts. We prepared the report setting out the differences between the site development plan for the location of Swietokrzyska station and concept design. We also prepared the inventory of the internal installations at the buildings located near station C12.

 

16:45, 25 marca 2010
16:41, 17 marca 2010
16:37, 15 marca 2010
16:29, 11 marca 2010
16:28, 8 marca 2010
16:26, 4 marca 2010
16:24, 26 lutego 2010
16:17, 25 lutego 2010
16:16, 18 lutego 2010

Oferty pracy

  • Facebook