Działania AGP Metro Polska S.C. w sierpniu 2010

12:13, 30 sierpnia 2010

W sierpniu na stacji Rondo Daszyńskiego rozpoczęliśmy prace związane ze zmianą geometrii krawężników, lokalizacji masztów sygnalizacji ulicznej i słupów oświetleniowych oraz wykonaniem tymczasowych przystanków autobusowych, oznakowaniem pionowym i poziomym, a także wykonaniem tymczasowego przejazdu przez tory tramwajowe na ul. Kasprzaka. A także:

 • podjęliśmy starania związane z wyborem odpowiedniego miejsca do produkcji obudowy tuneli,
 • przygotowywaliśmy Plan Ruchu Zakładu Górniczego,
 • dnia 30.08.2010 złożyliśmy wniosek o zatwierdzenie Programu Gospodarki Odpadami na obszarze m.st. Warszawy na okres 6 lat,
 • przygotowywaliśmy wnioski o pozwolenie wodnoprawne dla budowy stacji Powiśle, przejścia dwutunelowego pod Wisłą, kolektora stadionowego oraz konstrukcji oporowej szybu startowego na stacji Powiśle (04.08.2010),
 • przedłożyliśmy informacje w sprawie zagospodarowania urobku z budowy metra, w tym z odcinków tunelowych,
 • pozyskiwaliśmy informacje od Spółek PKP PLK i PKP w sprawie koordynacji budowy stacji metra C14 z innymi inwestycjami planowanymi na terenie stacji C14 Stadion,
 • zajmowaliśmy się także opracowaniem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków w strefie oddziaływania stacji C10 Rondo ONZ i C14 Stadion oraz pracami związanymi z rozpoczęciem monitoringu geodezyjnego powyższych budynków.

Współpracowaliśmy także z Inwestorem, m.in. w kwestii nowej lokalizacji pomnika „Braterstwa Broni”, dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania lewoskrętu z ul. Towarowej w ul. Kolejową, lewobrzeżnego bulwaru Wisły oraz przebudowy kanału Kamionkowskiego. Sporo uwagi poświęciliśmy zagadnieniom monitoringu, zwłaszcza budynku przy ul. Tamka 2, ul. Prostej 69 i w rejonie wpływu stacji Rondo Daszyńskiego. 13 sierpnia przekazaliśmy Metru Warszawskiemu Raport z Analizą Drgań. Zajmowaliśmy się projektem wykonawczym monitoringu szybu startowego przy rondzie Daszyńskiego oraz projektem monitoringu zieleni.

Sierpień to także prace związane z zagadnieniami ogólnymi dotyczącymi budowy, takimi jak zasilanie trakcji w energię elektryczną czy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR), oraz indywidualnymi dla poszczególnych stacji, np. związane z :

 • kolizją kabla 110 kV , zasilaniem tymczasowym oraz przyłączem wody w rejonie stacji Powiśle,
 • przebudową sieci ciepłowniczej przez SPEC w rejonie stacji Rondo Daszyńskiego,
 • koncepcją przekładek sieci kanalizacyjnych w rejonie stacji metra Dworzec Wileński,
 • warunkami przyłączeniowymi dla stacji Świętokrzyska,
 • czy też koordynacją projektowania i robotami związanymi z budową stacji metra Stadion, realizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Warszawa Stadion.

W tym miesiącu dopracowywaliśmy także projekt budowlany „Wystawa w formie pawilonu z Punktem Informacyjnym dla II linii metra”.

_______________________

Activities of AGP Metro Polska S.C. in August 2010

In August, at the station Rondo Daszyńskiego works related to changing the geometry of curbs was launched, the location of traffic signal poles and lighting columns and the implementation of temporary bus stops, the vertical and horizontal markings and the execution of the temporary passage thorugh the tram tracks at Kasprzaka St. Also:

 • we have undertook efforts related to the choice of a suitable place for the production of tunnel lining elements,
 • we prepared the mining plan,
 • on 30.08.2010 we submitted an application for approval of the Waste Management Program in the area of ​​the Capital City of Warsaw for a period of 6 years,
 • we prepared applications for water permit for the construction of Powiśle station, two-tunnel passage under the Vistula River, the stadium sewage collector and the retaining structure of the starting shaft at Powiśle station (04.08.2010),
 • we submitted information on soil management of metro construction, including the tunnel sections,
 • we acquired information from PKP and PKP PLK on the coordination of the construction of C14metro station with other investments planned in the region of station C14 Stadion,
 • we also dealt with the issue of development of an inventory and assessment of technical condition of buildings in the impact zone of stations C10 and C14 and the start of works related to the geodetic monitoring of these buildings.

We also cooperated with the Investor, among others regarding the new location of the „Brotherhood of Arms” monument, design documentation necessary to comply with left turn from Towarowa St. to Kolejowa St., the left bank of Vistula River and the reconstruction of Kamionkowski channel. We devoted a lot of attention to the issues of monitoring, particularly the building at Tamka 2, Prosta 69 in the region of the impact of station Rondo Daszyńskiego. On 13th of August, we provided to Metro Warszawskie Vibration Analysis Report. We worked on the execution design for the monitoring of the starting shaft at Rondo Daszyńskiego as well as on the monitoring and greenery design.

August also included works related to general issues concerning the construction, such as traction power and insurance of all construction risks (CAR) and individual ones for particular stations, such as those associated with:

 • collision of 110 kV cables with the power supply and temporary water connection in the area of ​​the station Powiśle,
 • reconstruction of heating network by SPEC in the region station Rondo Daszyńskiego,
 • the relocation concept of sewage networks in the region of station Dworzec Wileński,
 • connection conditions for station Świętokrzyska,
 • as well as the coordination of design and construction works related with Stadion metro station implemented in the direct vicinity of Warszawa Stadion railway station Warsaw Stadium.

This month we also elaborated the building permit design „Exhibition in the form of pavilion with the Information Point for metro line II”.

 

12:08, 28 sierpnia 2010
12:10, 26 sierpnia 2010
12:06, 4 sierpnia 2010
11:54, 30 lipca 2010
12:02, 27 lipca 2010
11:42, 20 lipca 2010
11:37, 14 lipca 2010
11:36, 30 czerwca 2010
11:29, 29 czerwca 2010

Oferty pracy

 • Facebook