08:09, 15 marca 2011

Turecka kompania w swej dzisiejszej postaci to rozwinięcie pomysłu Vildana Güleryüza. Powstała w 1958 roku i po niespełna 20 latach przekształciła się w spółkę akcyjną, kontynuując tradycje swojego założyciela. Przez ponad 50 lat istnienia na rynku i budowania doświadczenia, firma ukończyła setki projektów w wielu dziedzinach budownictwa cywilnego i przemysłowego, które stały się kamieniem milowym w rozwoju Turcji oraz innych krajów na świecie.

Do osiągnięć firmy należą budowa pierwszej i jedynej huty aluminium w Turcji (Seydişehir), największej w Turcji huty stali İskenderun, która dostarcza 30% rocznego zapotrzebowania kraju na ten surowiec, czy elektrowni cieplnej Elbistan. To również ponad 1,5-kilometrowy Most Bosforski (1973) łączący Europę z Azją wraz z siecią autostrad, huty szkła oraz system lekkiej kolei i metra.

Dziś Gülermak to lider w dziedzinie masowego transportu i kolejnictwa oraz szeroko pojętych projektów industrialnych.

Wybitne przedsięwzięcia

 • KARGI. Projekt elektrowni wodnej w Norwegii wraz z tunelem długości 11,6 km i średnicy 9,8 metrów łączącym tamę z elektrownią. Roczna produkcja energii pozwala zasilić 150 tysięcy gospodarstw domowych.
 • Golden Horn Metro Crossing Bridge. Niezwykle ciekawy pod względem architektonicznym most kolejowy nad Zatoką Bosforu – Złoty Róg, który rozwiąże problemy komunikacyjne Istambułu. Będzie to most wantowy o łącznej długości 387 m, zwany również mostem podwieszonym, w którym obciążenia części jezdnej przenoszone są na pylony bezpośrednio poprzez stalowe wanty. Przykładem takiej konstrukcji jest także Most Świętokrzyski w Warszawie.
 • Kadıköy-Kartal Metro. Prace projektowe i konstrukcyjne oraz zaopatrzenie w systemy elektro-mechaniczne dla 16,8-kilometrowego i 26,5-kilometrowego odcinka metra w Istambule. Powstanie 18 nowych stacji, które będą obsługiwać do miliona pasażerów dziennie.
 • Marmaray CR1 Commuter Rail Upgrading. Budowa 76 – kilometrowej infrastruktury kolejowej w Istambule nad Zatoką Bosforu, która połączy Europę z Azją. Projekt zakłada m. in. budowę 39 stacji, w tym 3 podziemne oraz 9,8 km tunelu.
 • System kolei publicznej OTOGAR-İKİTELLİ-BAŞAKKONUTLARI-OLİMPİYAT KÖYÜ. Połączy on zachodnią i północno-zachodnią część Istambułu z istniejącym systemem kolejowym. Powstanie 46 kilometrów trakcji kolejowej, 25,5 km tuneli budowanych technologią 4 maszyn TBM (Tunnel Boring Machine), 3,5 kilometra tunelu drążonego tzw. nową metodą austriacką (NATM – New Austrian Tunneling Method), 1,5 km wiaduktu oraz 17 peronów stacji o długości 5.5 km wykonanych metodą podstropową.
 • Fabryka cukru Çumra. To największa i najnowocześniejsza fabryka w Turcji, do której wzniesienia użyto 4500 ton stali konstrukcyjnej. Zbudowano ją w zaledwie 14 miesięcy.
 • 3 linia produkcyjna klinkieru w Hereke. Dzięki temu zabiegowi roczna produkcja klinkieru wzrosła z 2 do 4 milionów rocznie.
 • System lekkiej kolejki łączący okręg Yenibosna z lotniskiem Atatürk.
 • Fabryka kalcynowania i odsalania wody morskiej w Bahrajnie.

Polityka firmy

Firma Gülermak przykłada ogromną wagę do jakości realizowanych przez siebie projektów. Koncentruje się na zgodności przyjętych zadań z uzgodnionymi wcześniej celami firmy. Przestrzega zasad Systemu Zarządzania Jakością.

Nieustannie pracuje nad efektywnością i założonymi celami polityki jakościowej.

Jej dewizą jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów firmy oraz przestrzeganie zasad BHP.

Certyfikaty

 • System zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2008
 • System zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001
 • System zarządzania BHP wg normy PN-N 18001
 • Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. PN-EN ISO 3834-2 (Pełne wymagania jakości)
 • Certyfikat spawalniczy na wszystkie konstrukcje przeważająco statyczne (obciążenia statyczne) i przeważająco niestatyczne (obciążenia dynamiczne), DIN 15018 (dźwigi), RIL 804 (mosty kolejowe)
 • Certyfikat Urządzeń Ciśnieniowych ASME Boiler & Pressure Vessels Code z pieczątkami “U”,“S”, “NB” and “R”
 • Certyfikat Urządzeń Ciśnieniowych AD 2000-Merkblatt HP0 Certificate from TÜV NORD

Źródło: www.gulermak.com.tr

——————————–

The Turkish company in its present form is the continuation of the idea of Vildan Güleryüz. It was established in 1958 and after less than 20 years it was transformed into a joint-stock company, continuing its founder’s tradition. For over 50 years of its presence on the market and gaining experience, the company has completed hundreds of projects in many fields of civil and industrial building, which became a milestone in the development of Turkey and other countries.

The scope of the company’s accomplishments includes the first and only aluminium plant in Turkey (Seydişehir), the largest steel works in Turkey (İskenderun), which supplies 30% of the yearly national demand for this raw material or the Elbistan thermal power plant. The company has also built the Bosphorus Bridge (1973), 1.5-kilometer long, connecting Europe and Asia with a network of highways, glassworks and a system of light railway and underground.

Today Gülermak is a leader in mass transport and railway sectors and widely defined industrial projects.

Outstanding Projects

 • KARGI Water power plant in Norway with a tunnel (length: 11.6 km and diameter: 9.8 meters) connecting the dam with the plant. The annual production supplies power to 150 thousand of households.
 • Golden Horn Metro Crossing Bridge. A very interesting, from the architectural perspective, railway bridge over the Gulf of Bosphorus (the Golden Horn), which will resolve the Istanbul’s transport problems. It will be a cable-stay bridge of a total length of 387 m, also called a suspended bridge, where the loads of the road part are transferred onto the pylons directly via the steel cable-stays.  Also the Świętokrzyski Bridge in Warsaw is an example of such a structure.
 • Kadıköy-Kartal Metro. Design and construction works and supply of electro-mechanical systems of a 16.8-kilometer and 26.5-kilometer sections of underground in Istanbul. Eighteen new stations will be constructed, which will transport up to a million passengers a day.
 • Marmaray CR1 Commuter Rail Upgrading. Construction of a 76-kilometer railway infrastructure in Istanbul over the Gulf of Bosporus, which will connect Europe and Asia. The design includes the construction of 39 stations, including 3 underground stations and 9.8 km of tunnel.
 • OTOGAR-İKİTELLİ-BAŞAKKONUTLARI-OLİMPİYAT KÖYÜ Public Railway System. It will connect the western and north-western parts of Istanbul with the existing railway system. There will be constructed 46 kilometers of railway traction, 25.5 km of tunnels built with the use of technology basing on 4 TBMs (Tunnel Boring Machines), 3.5 kilometres of tunnel bored with the so called new Austrian method (NATM -  New Austrian Tunnelling Method), 1.5 kilometer of viaduct and 17 station platforms of 5.5 km built with the top-down method.
 • Çumra Sugar Factory. It is the largest and most modern factory in Turkey for the construction of which there was used 4500 tonnes of structural steel. It was raised during only 14 months.
 • Third clinker production line in Hereke. Thanks to this operation, the annual production of clinker increased from 2 to 4 million per annum.
 • System of light railway connecting the Yenibosna District with Atatürk.
 • Factory for calcinating and desalinating of sea water in Bahrajn.

Company’s Policy

The Gülermak company attaches great importance to the quality of the executed projects. It concentrates on the compliance of the adopted tasks with the previously set company’s targets. The company follows the principles of the Quality Management System. It has been continuously working on increasing efficiency and on fulfilling the established quality policy targets. Its motto is fulfilment the requirements and expectations of the company’s clients and following the Occupational Health and Safety principles.

Certification:

 • Quality Management System according to ISO 9001: 2008
 • Environment Management System according to ISO 14001:
 • Occupational Health and Safety Management System according to ISO 18001:
 • Quality requirements regarding welding of metal materials. PN-EN ISO 3834-2 (Complete Quality Requirements)
 • Welding Certificate for all predominantly static structures (static loads) and predominantly non-static structures (dynamic loads), DIN 15018 (cranes), RIL 804 (railway bridges)
 • Pressure Devices Certificate: ASME Boiler & Pressure Vessels Code with „U”,“S”, “NB” and “R” stamps
 • Pressure Devices Certificate: AD 2000-Merkblatt HP0 Certificate from TÜV NORD

  Source: www.gulermak.com.tr

See also:

Astaldi
PBDiM

Applied Technologies

                

Oferty pracy

 • Facebook