II linia metra

 

Budowa centralnego odcinka II linii metra w Warszawie:

 • 6,1-kilometrowy odcinek od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego
 • 7 stacji na głębokości od 13 do 23 metrów
 • 6 wentylatorni szlakowych
 • 600 m tunelu pod Wisłą oraz 500 m tunelu łączącego I i II linię metra
 • dwa tunele o długości 5 kmśrednicy 5400 mm
 • najnowocześniejsza technologia TBM-EPB
 • prędkość drążenia – 80 m tunelu na tydzień
 • 463000 m³ betonu
 • 48000 ton stali

 STACJA

RONDO DASZYŃSKIEGO

 

Lokalizacja:

 • wzdłuż ul. Prostej, po zachodniej stronie ronda Daszyńskiego
 • jest związana z przewidywanym silniejszym obciążeniem zachodniej części ronda przez ruch pasażerski
 • podczas budowy stacji utrzymany zostaje ruch w ul. Towarowej przy wyłączonym ruchu ulicznym w ul. Prostej

Głębokość stacji (poziom peronu):

 • 15 m

Wejścia:

głowica wschodnia:

 • 2 wejścia na zachodnich narożnikach skrzyżowania ul. Prostej z Towarową
 • jedno wejście z projektowanej wysepki tramwajowej
 • 3 szyby windowe

głowica zachodnia:

 • 4 wejścia – po północnej i południowej stronie ul. Prostej, na wschód od ul. Przyokopowej
 • 2 szyby windowe

 

 STACJA

RONDO ONZ

 

Lokalizacja:

 • wzdłuż ulicy Prostej i Świętokrzyskiej, pod rondem ONZ
 • konieczność równomiernej obsługi komunikacyjnej wszystkich narożników skrzyżowania, obciążonych intensywnym ruchem pieszych

Głębokość (poziom peronu):

 • 14 m

Wejścia:

 • 8 wejść – po dwa w każdym z czterech narożników skrzyżowania wraz z 4 szybami windowymi
 • 3 wejścia z wysepek tramwajowych i 3 szyby windowe

 

STACJA

ŚWIĘTOKRZYSKA

Lokalizacja:

 • wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, pod skrzyżowaniem z ulicą Marszałkowską
 • węzeł przesiadkowy ze stacją I linii metra
 • umożliwia równorzędną obsługę wszystkich narożników skrzyżowania wymaganą w kontekście obciążenia ruchem pasażerskim

Głębokość (poziom peronu):

 • 19 m

Wejścia:

 • 6 nowych wejść – po dwa w narożnikach wschodnich i południowo-zachodnim skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej oraz 3 istniejące wejścia do I linii metra na północno-zachodnim narożniku skrzyżowania
 • 4 szyby windowe – po jednym w każdym narożniku skrzyżowania

Węzeł przesiadkowy zorganizowany jest na dwóch poziomach, w zachodnim czole stacji:

 • na poziomie antresoli -1 (podziemna obsługa skrzyżowania)
 • na poziomie peronów pasażerskich, na skrzyżowaniu tuneli szlakowych I i II linii – umożliwia komunikację pomiędzy peronami obu linii bez opuszczania stref biletowych i przekraczania hal odpraw.

Bieg schodów połączy poziom peronu stacji I linii z płytą poziomu pośredniego przesiadki, usytuowaną pomiędzy krzyżującymi się tunelami I i II linii. Z poziomu pośredniego – biegi schodów stałych, które usytuowane będą pod wschodnim tunelem szlaku I linii, przeniosą pasażerów na poziom peronu II linii. Winda połączy peron II linii z poziomem antresoli wspólnej dla obu stacji.

 

  STACJA

NOWY ŚWIAT – UNIWERSYTET

 

Lokalizacja:

 • wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, pomiędzy ulicami Czackiego i Nowy Świat
 • głębokość stacji wynika z jej usytuowania w pobliżu korony skarpy i konieczności stopniowego zagłębiania tuneli tak, aby w obszarze skarpy wiślanej były zachowane dopuszczalne spadki
 • związana jest z obsługą ruchu pieszego z Traktu Królewskiego

Głębokość (poziom peronu):

 • 23 m

Wejścia:

głowica wschodnia:

 • 2 wejścia do głowicy wschodniej po obu stronach ul. Świętokrzyskiej skierowane w stronę Traktu Królewskiego
 • jeden szyb windowy

głowica zachodnia:

 • 2 wejścia południowe wzdłuż ul. Kubusia Puchatka
 • jedno wejście północne wzdłuż ul. Świętokrzyskiej skierowane w stronę ul. Czackiego
 • jeden szyb windowy

Ze względu na ograniczoną możliwość kształtowania pełnego programu komunikacji pionowej – schody ruchome i szyby windowe będą znajdować się po południowej stronie stacji.

 

STACJA

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

(poprzednia nazwa: Powiśle)

Lokalizacja:

 • pomiędzy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie a nabrzeżem wiślanym, pod tunelem Wisłostrady i u wylotu ul. Tamka
 • pozwala na zachowanie ruchu w ul. Tamka, łącznie z zachowaniem wjazdu na most Świętokrzyski
 • wysunięcie obiektu z ciągu ul. Tamka pozwoliło odsunąć stację spod istniejącej zabudowy
 • zagłębienie stacji wymusiła konieczność przejścia tunelami pod dnem Wisły

Głębokość (poziom peronu):

 • 19 m

Wejścia:

głowica zachodnia:

 • 2 wejścia obsługiwać będą obie strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie: jedno zlokalizowano w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania ulic Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie, drugie po wschodniej stronie Wybrzeża Kościuszkowskiego – kadruje ono pomnik Syrenki na tle Wisły i mostu Świętokrzyskiego
 • 2 szyby windowe

głowica wschodnia:

 • jedno wejście przy pomniku Syrenki
 • jeden szyb windowy

         

 STACJA

STADION NARODOWY

 

Lokalizacja:

 • w pobliżu dworca PKP znajdującego się w sąsiedztwie Stadionu Narodowego
 • pod ulicą Sokolą pomiędzy wejściem na perony stacji kolejowej a skrzyżowaniem z ulicą Zamoyskiego
 • między nasypem torów PKP a zbiornikiem wodnym portu praskiego.

Głębokość (poziom peronu):

 • 13 m

Wejścia:

 • 4 wejścia po północnej stronie ul. Sokolej oraz 2 szyby windowe
 • 3 wejścia po południowej stronie ul. Sokolej (w tym jedno znajdujące się przy przejściu pod nasypem kolejowym prowadzącym do dworca PKP) oraz 3 szyby windowe

Antresole

Dwukondygnacyjna stacja Stadion została zaprojektowana tak, by antresole były otwarte na perony pasażerskie, z widokiem umożliwiającym orientację w obiekcie. Antresole południową i północną łączą 3 kładki – kładka centralna w przyszłości umożliwi przesiadkę pomiędzy II a III linią metra i będzie spełniać także rolę trzeciej hali odpraw.

Świetliki

Wzdłuż stacji zaprojektowano rząd słupów stożkowych, które będą spełniać rolę świetlików. Głowice będą widoczne na powierzchni terenu. W co trzecim pierścieniu zamiast świetlika znajdować się będą donice, w których posadzone będą drzewa. Sąsiadujące z nimi świetliki będą podświetlać drzewa przez światło sztuczne wydobywające się z wnętrza stacji.

Tory odstawcze:

 • łączą się ze stacją po jej południowo-zachodniej stronie
 • docelowo będzie to fragment tunelu w stronę Gocławia – do czasu jej uruchomienia będą obsługiwały II linię
 • umożliwiają przedłużenie linii metra w stronę Pragi Południe/Gocławia
 • pomiędzy torami odstawczymi usytuowany będzie peron technologiczny szerokości 1,50 m oraz tymczasowe perony boczne

 

  STACJA

DWORZEC WILEŃSKI

Lokalizacja:

 • pod ulicą Targową, pomiędzy ulicami Białostocką i Aleją Solidarności

Głębokość (poziom peronu):

 • 13 m

Wejścia:

głowica wschodnia:

 • 3 wejścia na wysepkach tramwajowych oraz 3 szyby windowe
 • 6 w narożnikach skrzyżowania oraz 5 szybów windowych
 • jedno przy wejściu do stacji PKP Dworzec Wileński

głowica zachodnia:

 • 2 po obu stronach ulicy Targowej oraz 2 szyby windowe
 • jedno na wysepkę tramwajową wraz z szybem windowym

Tory odstawcze:

 • połączone ze stacją po jej zachodniej stronie
 • od północnej strony skrzyżowania ul. Targowej z Al. Solidarności (Plac Wileński) do skrzyżowania z ul. 11 Listopada
 • umożliwiają przedłużenie linii metra w stronę Pragi Północ/Targówka
 • pomiędzy torami odstawczymi usytuowany będzie peron technologiczny o szer. 1,50 m oraz tymczasowe perony boczne

Oferty pracy

 • Facebook