Wykonawca

Centralny odcinek II linii metra wykonuje spółka AGP Metro Polska S.C. W jej skład wchodzą 3 firmy:

 • włoska – Astaldi S.p.A. – jako lider
 • turecka – GÜLERMAK Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş.
 • polska – PBDiM – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Powołanie spółki celowej AGP Metro Polska S.C. jest innowacyjną formą realizacji inwestycji. Dzięki temu prace na poszczególnych odcinkach nie są dzielone pomiędzy odrębne firmy. Połączenie najlepszych specjalistów z trzech firm w zespoły zadaniowe pozwala też w pełni wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Taka forma współpracy gwarantuje jednolitą jakość prac na całym odcinku powstającej II linii metra.

Wszystkich członków spółki łączą wspólne cechy. Są to przede wszystkim doświadczenie, wysoka jakość usług, poszanowanie zasad BHP oraz troska o ochronę środowiska. Indywidualnie, każda z firm będzie miała istotny wpływ na realizację przedsięwzięcia, jakim jest budowa centralnego odcinka II linii metra w Warszawie.

————————————

The central section of metro line II is executed by AGP Metro Polska S.C. consisting of 3 companies:

 • Italian – Astaldi S.p.A. – As the leader
 • Turkish – GÜLERMAK Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş.
 • Polish – PBDiM – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Appointment of AGP Metro Polska S.C. SPV is an innovative form of executing the investment. Thanks to this, works on various sections are not divided between separate companies. The combination of the best specialists from three companies that form task forces allows taking full advantage of their knowledge and experience. This form of cooperation ensures consistent quality of work along the whole section of the executed second metro line.

All members of the partnership have common features. These are mainly the experience, high quality of service, respect for the health and safety principles and care for the environment. Individually, each company will have a significant impact on the execution of the investment, namely the construction of the central section metro line II in Warsaw.

Ten włoski wykonawca zdążył już odnieść wiele sukcesów we Włoszech i na całym świecie. Sprawdził się w dziedzinie infrastruktury transportu, źródeł pozyskiwania wody i energii oraz w zakresie szeroko pojętego budownictwa cywilnego oraz przemysłowego.

Grupa Astaldi to wysoko wykwalifikowani inżynierowie i menedżerowie dbający o wizerunek i rozwój firmy. Na dzień dzisiejszy operuje ona w ponad 20 krajach (Algieria, Brazylia, Boliwia, Bułgaria, Chile, Kostaryka, Salwador, Gwatemala, Honduras, Włochy, Nikaragua, Oman, Panama, Peru, Polska, Rumunia, Katar, Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Wenezuela).

 • Ponad 100 realizowanych projektów budowlanych w 23 krajach na całym świecie.
 • Ponad 500 globalnych przedsięwzięć budowlanych zakończonych sukcesem.
 • Łączny dochód uzyskany w 2010 roku to ponad 2 miliardy euro.
 • Zamówienia na realizowane projekty na sumę 9 miliardów euro.

Historia i osiągnięcia firmy

Początki

Firmę założył inż. Sante Astaldi w latach 20. ubiegłego stulecia. Do czasów II Wojny Światowej zajmowała się ona głównie pracami budowlanymi we Włoszech, by potem przenieść swą działalność również na teren kolonii afrykańskich. Trudniła się budową trakcji kolejowych, akweduktów, portów oraz budynków użyteczności publicznej. Jej pierwsze poważniejsze projekty to system szybkiej kolei łączącej Rzym z Neapolem (1929), Bolonię z Florencją (1935) oraz droga ze stolicy Etiopii do Wielkich Jezior Afrykańskich (1940).

Po 1945 roku firma zorientowała się na Afrykę wschodnią, gdzie budowała drogi. We Włoszech zajmowano się głównie odbudową zniszczeń powojennych. Rekonstruowano i tworzono nowe systemy kolejowe (Mediolan – Wenecja, 1947) a także elektrownie wodne.

Przełom

Nocą 14 listopada 1951 roku w miasteczku Occhiobello, położonym 80 km na południowy zachód od Wenecji, doszło do powodzi. Zginęło 87 osób. Zarządzono ewakuację ponad 160 tysięcy mieszkańców, a pod wodą znalazło się ponad 20 tysięcy gospodarstw. Koniecznością było stworzenie nowego systemu przeciwpowodziowego. Prace powierzono Astaldi. Realizacja tego projektu pozwoliła wyrobić firmie zaufaną markę i zdobyć silną pozycję na rynku.

Sukcesy w Afryce

Lata 50. to dalszy rozwój kompanii. Utworzono spółkę joint venture wraz z angielskim biznesmenem Johnem Stirlingiem. Dalsza ekspansja na rynku afrykańskim zaowocowała 228-kilometrowym odcinkiem autostrad, 26 mostami w Tanzanii i linią 115 kilometrów kolei w Zachodniej Ugandzie (1956), co przełożyło się na prężny rozwój ekonomiczny na tym kontynencie.

Globalna ekspansja

Od późnych lat 50. po lata 70. Włosi opanowali dalszą część Afryki (Somalię, Gwineę, Wybrzeże Kości Słoniowej), Europy (byłe Niemcy Wschodnie i Związek Radziecki), Środkowy Wschód (Liban, Arabia Saudyjska), Amerykę Środkową (Wenezuela, Honduras) i Azję (Pakistan, Tajlandia).

Do jednego z najciekawszych projektów należą zapora Tarbela w Pakistanie (1978) i elektrownia wodna Inga w dzisiejszej Demokratycznej Republice Kongo. Metro w Caracas (1983) to także zasługa firmy Astaldi.

Lata 50. i 60. we Włoszech to czas wielkiego rozwoju gospodarczego. Dzięki Astaldi powstała I linia metra w Rzymie (1955) oraz autostrada A1 zwana Autostradą Słońca. W roku 1976 oddano też do użytku pierwszą w Europie szybką kolej między Rzymem a Florencją, która rozwijała niebagatelną jak na tamte czasy prędkość, przekraczającą 180 km/h.

Nowe oblicze Astaldi

Rok 1986 to fuzja dwóch firm i utworzenie Astaldi S.p.A., która funkcjonuje w takiej formie do dziś. Przełom lat 80. i 90. to wkroczenie przez firmę w sektor nuklearny. Powstały dwie elektrownie atomowe, Brasimone (1988) oraz Montalto di Castro (1993).

Już w roku 1989 Astaldi przy użyciu tarcz TBM wykonało pod Genewą 26-kilometrowy tunel pod akcelerator LEP (Large Electron Positron Collider) czyli Wielki Zderzacz Elektronowo Pozytonowy. Podobna technologia zostanie wykorzystana przy budowie II linii metra w Warszawie.

Metodą tarcz TBM EPB wykonano także III linię metra w Mediolanie (1994), I linię w Neapolu (1995), w pełni automatyczne metro w Kopenhadze (2003) oraz aktualnie budowaną linię C w Rzymie.

Rok 2007 to kolejny przełom w historii Astaldi. Firma została po raz pierwszy głównym wykonawcą przy budowie anatolijskiej autostrady w Turcji. W tym samym roku rozpoczęto prace nad ukończonym już 202-kilometrowym odcinkiem szybkiej kolei Rzym – Neapol.

Historia firmy Astaldi jest dowodem na to, że Lider Konsorcjum AGP Metro Polska S.C., wykonującego centralny odcinek II linii metra w Warszawie, może pochwalić się ogromnym doświadczeniem i sukcesami w branży inżynieryjno-budowlanej.

    Nagrody

Grupa Astaldi zdobyła wiele międzynarodowych nagród w dziedzinie użytych technologii, projektu, precyzji oraz jakości wykonania.

 • 2008 – Najlepsze metro na świecie. Na konferencji MetroRail w pełni zautomatyzowane kopenhaskie metro zasłużyło na nagrodę za niezawodność, częstotliwość kursowania oraz poziom satysfakcji pasażerów.
 • 2007 – Międzynarodowa Nagroda Architektów. Przyznana przez Chicago Athenaeum. Centrum Expo w Mediolanie zostało docenione za innowację, użyte materiały oraz dbałość o środowisko naturalne.
 • 2005 – Najlepszy projekt finansowy EMEA. Projekt dla krajów leżących na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki w sektorze zdrowotnym. Nagroda za centrum zdrowotne w Mestre.
 • 1975 – Zapora Inga na rzece Zair. Została doceniona za swą okazałość i wyjątkowość oraz użyteczność przekładająca się na rozwój społeczno-przemysłowy.

Źródło: www.astaldi.com

————————————–

This Italian contractor has already achieved a lot of success in Italy and all over the world. It proved reliable in fields such as transport infrastructure, water and energy supply sources as well as broadly understood civil and industrial building.

The Astaldi Group consists of highly qualified engineers and managers who take care of the image and development of the company. Nowadays, it is active in more than 20 countries (Algeria, Brazil, Bolivia, Bulgaria, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italy, Nicaragua, Oman, Panama, Peru, Poland, Romania, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arabic Emirates, USA and Venezuela).

 • More than 100 executed construction projects in 23 countries all over the world.
 • More than 500 successfully completed global construction undertakings.
 • The total revenue earned in 2010 exceeding 2 billion Euro.
 • The amount of the orders for the executed projects is 9 billion Euro.

Company’s History and Achievements

Beginnings

The Company was established by Engineer Sante Astaldi in the 20s of the previous century. Until the 2nd World War, it had performed mainly construction works in Italy to subsequently expand its activity also to the area of the African colonies. It dealt with the construction of railway tractions, aqueducts, ports and public purpose buildings. Its first serious projects included fast railway system connecting Rome with Naples (1929), Bologna and Florence (1935) and the road from the capital of Ethiopia to the African Great Lakes (1940).

After 1945 the company focused on the East Africa, where it built roads. In Italy it dealt mainly with post-war reconstruction. New railway systems (Milan – Venice, 1947) as well as water-power stations were reconstructed and built.

Breakthrough

During the night of 14 November 1951, the town of Occhiobello situated 80 km south-west of Venice was struck by a flood. Eighty seven people died. Evacuation of over 160 thousand inhabitants was ordered, and more than 20 thousand households were flooded It was necessary to create a new anti-flood system. The works were delegated to Astaldi. Thanks to the execution of this project, the company became a trustworthy brand and gained a strong position on the market.

Success in Africa

The 50s mean further development of the company. A joint venture company was established with an English businessman, John Stirling. Further expansion on the African market resulted in a 228- long section of motorways, 26 bridges in Tanzania and a line of 115 kilometers of railway in West Uganda (1956), which translated into a dynamic economic growth on that continent.

Global Expansion

From the late 50s to the 70s, the Italians expanded to the further part of Africa (Somalia, Guinea and the Ivory Coast), Europe (former East Germany and Soviet Union), the Middle East (Lebanon, Saudi Arabia), Middle America (Venezuela, Honduras) and Asia (Pakistan and Thailand).

The most interesting projects include the Tarbela Dam in Pakistan (1978) and the Inga water-power station in the present Democratic Republic of the Kongo. The underground in Caracas (1983) was also built by Astaldi.

The 50s and 60s in Italy were years of a great economic growth. Thanks to Astaldi, there was constructed the 1st line of underground in Rome (1955) and the A1 highway called „Motorway of the Sun”. In 1976, also the first fast railway linking Rome and Florence was ready for use; the trains ran at an impressive at that time speed exceeding 180 km/h.

New Image of Astaldi

In 1986 two companies merged to form Astaldi S.p.A., which has been run in such a form until present. The turn of the 80s and 90s means the company’s entering the nuclear sector. Two atomic power plants were built, Brasimone (1988) and Montalto di Castro (1993).

Already in 1989, with the use of TBM machines Astaldi constructed a 26-kilometer long tunnel for a Large Electron Positron Collider (LEP) under Geneva. A similar technology will be used when constructing the 2nd metro line in Warsaw.

The TBM EPB method was also used when constructing the 3rd metro line in Milan (1994), 1st line in Naples (1995), fully automated metro in Copenhagen (2003) and the currently constructed C line in Rome.

Another turning point in the history of Astaldi took place in 2007. For the first time, the company became the main contractor in the process of constructing the Anatolian motorway in Turkey. In the same year, works connected with the currently completed 202-kilometer long section of the Rome-Naples fast railway began.

The history of Astaldi proves that the Leader of the AGP Metro Polska S.C. Consortium, which is executing the Central Section of the 2nd Metro Line in Warsaw, can be proud of its vast experience and success in engineering and building industry.

Awards

The Astaldi Group has earned many international awards in such disciplines as the applied technologies, design, precision and quality of performance.

 • 2008 – The Best Underground in the World. At the MetroRail conference, the fully-automated Copenhagen underground deserved the award for its reliability, running frequency and the level of passenger satisfaction.
 • 2007 – The International Architecture Award. Granted by the Chicago Athenaeum. The Expo Center in Milan was appreciated for innovation, used materials and care for natural environment.
 • 2005 – The Best EMEA Financial Project The project for countries situated in Europe, Middle East and Africa in health sector. Award for the health center in Mestre.
 • 1975 – The Inga Dam on the Zaire River. It was appreciated for its grandeur and uniqueness as well as usefulness translating into social and industrial development.

  Source: www.astaldi.com

  See also:
  PBDiM
  Gülermak
  Used technologies

  Photo of the Tarbela Dam in Pakistan: Image courtesy of the Image Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center [http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?               mission=ISS005&roll=E&frame=12804], in compliance with ‘NASA JSC Web Site Policy Notices’Photo of the Inga Dam: The Wall Street Journal (Associated Press)

Turecka kompania w swej dzisiejszej postaci to rozwinięcie pomysłu Vildana Güleryüza. Powstała w 1958 roku i po niespełna 20 latach przekształciła się w spółkę akcyjną, kontynuując tradycje swojego założyciela. Przez ponad 50 lat istnienia na rynku i budowania doświadczenia, firma ukończyła setki projektów w wielu dziedzinach budownictwa cywilnego i przemysłowego, które stały się kamieniem milowym w rozwoju Turcji oraz innych krajów na świecie.

Do osiągnięć firmy należą budowa pierwszej i jedynej huty aluminium w Turcji (Seydişehir), największej w Turcji huty stali İskenderun, która dostarcza 30% rocznego zapotrzebowania kraju na ten surowiec, czy elektrowni cieplnej Elbistan. To również ponad 1,5-kilometrowy Most Bosforski (1973) łączący Europę z Azją wraz z siecią autostrad, huty szkła oraz system lekkiej kolei i metra.

Dziś Gülermak to lider w dziedzinie masowego transportu i kolejnictwa oraz szeroko pojętych projektów industrialnych.

Wybitne przedsięwzięcia

 • KARGI. Projekt elektrowni wodnej w Norwegii wraz z tunelem długości 11,6 km i średnicy 9,8 metrów łączącym tamę z elektrownią. Roczna produkcja energii pozwala zasilić 150 tysięcy gospodarstw domowych.
 • Golden Horn Metro Crossing Bridge. Niezwykle ciekawy pod względem architektonicznym most kolejowy nad Zatoką Bosforu – Złoty Róg, który rozwiąże problemy komunikacyjne Istambułu. Będzie to most wantowy o łącznej długości 387 m, zwany również mostem podwieszonym, w którym obciążenia części jezdnej przenoszone są na pylony bezpośrednio poprzez stalowe wanty. Przykładem takiej konstrukcji jest także Most Świętokrzyski w Warszawie.
 • Kadıköy-Kartal Metro. Prace projektowe i konstrukcyjne oraz zaopatrzenie w systemy elektro-mechaniczne dla 16,8-kilometrowego i 26,5-kilometrowego odcinka metra w Istambule. Powstanie 18 nowych stacji, które będą obsługiwać do miliona pasażerów dziennie.
 • Marmaray CR1 Commuter Rail Upgrading. Budowa 76 – kilometrowej infrastruktury kolejowej w Istambule nad Zatoką Bosforu, która połączy Europę z Azją. Projekt zakłada m. in. budowę 39 stacji, w tym 3 podziemne oraz 9,8 km tunelu.
 • System kolei publicznej OTOGAR-İKİTELLİ-BAŞAKKONUTLARI-OLİMPİYAT KÖYÜ. Połączy on zachodnią i północno-zachodnią część Istambułu z istniejącym systemem kolejowym. Powstanie 46 kilometrów trakcji kolejowej, 25,5 km tuneli budowanych technologią 4 maszyn TBM (Tunnel Boring Machine), 3,5 kilometra tunelu drążonego tzw. nową metodą austriacką (NATM – New Austrian Tunneling Method), 1,5 km wiaduktu oraz 17 peronów stacji o długości 5.5 km wykonanych metodą podstropową.
 • Fabryka cukru Çumra. To największa i najnowocześniejsza fabryka w Turcji, do której wzniesienia użyto 4500 ton stali konstrukcyjnej. Zbudowano ją w zaledwie 14 miesięcy.
 • 3 linia produkcyjna klinkieru w Hereke. Dzięki temu zabiegowi roczna produkcja klinkieru wzrosła z 2 do 4 milionów rocznie.
 • System lekkiej kolejki łączący okręg Yenibosna z lotniskiem Atatürk.
 • Fabryka kalcynowania i odsalania wody morskiej w Bahrajnie.

Polityka firmy

Firma Gülermak przykłada ogromną wagę do jakości realizowanych przez siebie projektów. Koncentruje się na zgodności przyjętych zadań z uzgodnionymi wcześniej celami firmy. Przestrzega zasad Systemu Zarządzania Jakością.

Nieustannie pracuje nad efektywnością i założonymi celami polityki jakościowej.

Jej dewizą jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów firmy oraz przestrzeganie zasad BHP.

Certyfikaty

 • System zarządzania jakością wg normy ISO 9001: 2008
 • System zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001
 • System zarządzania BHP wg normy PN-N 18001
 • Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. PN-EN ISO 3834-2 (Pełne wymagania jakości)
 • Certyfikat spawalniczy na wszystkie konstrukcje przeważająco statyczne (obciążenia statyczne) i przeważająco niestatyczne (obciążenia dynamiczne), DIN 15018 (dźwigi), RIL 804 (mosty kolejowe)
 • Certyfikat Urządzeń Ciśnieniowych ASME Boiler & Pressure Vessels Code z pieczątkami “U”,“S”, “NB” and “R”
 • Certyfikat Urządzeń Ciśnieniowych AD 2000-Merkblatt HP0 Certificate from TÜV NORD

Źródło: www.gulermak.com.tr

——————————–

The Turkish company in its present form is the continuation of the idea of Vildan Güleryüz. It was established in 1958 and after less than 20 years it was transformed into a joint-stock company, continuing its founder’s tradition. For over 50 years of its presence on the market and gaining experience, the company has completed hundreds of projects in many fields of civil and industrial building, which became a milestone in the development of Turkey and other countries.

The scope of the company’s accomplishments includes the first and only aluminium plant in Turkey (Seydişehir), the largest steel works in Turkey (İskenderun), which supplies 30% of the yearly national demand for this raw material or the Elbistan thermal power plant. The company has also built the Bosphorus Bridge (1973), 1.5-kilometer long, connecting Europe and Asia with a network of highways, glassworks and a system of light railway and underground.

Today Gülermak is a leader in mass transport and railway sectors and widely defined industrial projects.

Outstanding Projects

 • KARGI Water power plant in Norway with a tunnel (length: 11.6 km and diameter: 9.8 meters) connecting the dam with the plant. The annual production supplies power to 150 thousand of households.
 • Golden Horn Metro Crossing Bridge. A very interesting, from the architectural perspective, railway bridge over the Gulf of Bosphorus (the Golden Horn), which will resolve the Istanbul’s transport problems. It will be a cable-stay bridge of a total length of 387 m, also called a suspended bridge, where the loads of the road part are transferred onto the pylons directly via the steel cable-stays.  Also the Świętokrzyski Bridge in Warsaw is an example of such a structure.
 • Kadıköy-Kartal Metro. Design and construction works and supply of electro-mechanical systems of a 16.8-kilometer and 26.5-kilometer sections of underground in Istanbul. Eighteen new stations will be constructed, which will transport up to a million passengers a day.
 • Marmaray CR1 Commuter Rail Upgrading. Construction of a 76-kilometer railway infrastructure in Istanbul over the Gulf of Bosporus, which will connect Europe and Asia. The design includes the construction of 39 stations, including 3 underground stations and 9.8 km of tunnel.
 • OTOGAR-İKİTELLİ-BAŞAKKONUTLARI-OLİMPİYAT KÖYÜ Public Railway System. It will connect the western and north-western parts of Istanbul with the existing railway system. There will be constructed 46 kilometers of railway traction, 25.5 km of tunnels built with the use of technology basing on 4 TBMs (Tunnel Boring Machines), 3.5 kilometres of tunnel bored with the so called new Austrian method (NATM -  New Austrian Tunnelling Method), 1.5 kilometer of viaduct and 17 station platforms of 5.5 km built with the top-down method.
 • Çumra Sugar Factory. It is the largest and most modern factory in Turkey for the construction of which there was used 4500 tonnes of structural steel. It was raised during only 14 months.
 • Third clinker production line in Hereke. Thanks to this operation, the annual production of clinker increased from 2 to 4 million per annum.
 • System of light railway connecting the Yenibosna District with Atatürk.
 • Factory for calcinating and desalinating of sea water in Bahrajn.

Company’s Policy

The Gülermak company attaches great importance to the quality of the executed projects. It concentrates on the compliance of the adopted tasks with the previously set company’s targets. The company follows the principles of the Quality Management System. It has been continuously working on increasing efficiency and on fulfilling the established quality policy targets. Its motto is fulfilment the requirements and expectations of the company’s clients and following the Occupational Health and Safety principles.

Certification:

 • Quality Management System according to ISO 9001: 2008
 • Environment Management System according to ISO 14001:
 • Occupational Health and Safety Management System according to ISO 18001:
 • Quality requirements regarding welding of metal materials. PN-EN ISO 3834-2 (Complete Quality Requirements)
 • Welding Certificate for all predominantly static structures (static loads) and predominantly non-static structures (dynamic loads), DIN 15018 (cranes), RIL 804 (railway bridges)
 • Pressure Devices Certificate: ASME Boiler & Pressure Vessels Code with „U”,“S”, “NB” and “R” stamps
 • Pressure Devices Certificate: AD 2000-Merkblatt HP0 Certificate from TÜV NORD

  Source: www.gulermak.com.tr

See also:

Astaldi
PBDiM

Applied Technologies

                

Członkiem Konsorcjum AGP Metro Polska S.C. jest także polskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Jest to firma z ponad osiemdziesięcioletnim doświadczeniem, specjalizująca się w budowie oraz remontach infrastruktury drogowej.

Historia firmy

Swoją działalność firma rozpoczęła w 1921 roku jako Powiatowy Zarząd Drogowy. Była to państwowa jednostka odpowiedzialna za utrzymanie oraz konserwację dróg kołowych. Na przestrzeni lat przechodziła wiele przekształceń i reorganizacji, dostosowując działalność do zmieniających się warunków gospodarczych oraz postępu technicznego. Firma znacznie rozszerzyła początkowo lokalny zasięg swojej działalności, wykonując zadania na terenie całego kraju. Od początku 1994 roku działa jako spółkaprawa handlowego o nazwie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

 Zakres działalności

Firma zajmuje się przede wszystkim budową, modernizacją i remontowaniem dróg, ulic, mostów i lotnisk. Buduje także drogi tymczasowe i objazdy. W swoich nowoczesnych wytwórniach w Stanisławowie, Osiecku, Lublinie, Korszach i Nowym Dworze Mazowieckim, zajmuje się również produkcją mas bitumicznych i betonów (towarowych i konstrukcyjnych oraz betonów na podbudowy drogowe).

PBDiM prowadzi także kompleksowe badania laboratoryjne w zakresie budownictwa drogowego oraz mostowego. W ramach przedsiębiorstwa działa Centralne Laboratorium Drogowe, gdzie odbywa się ocena jakości wykonywanych robót i produkowanych wyrobów. Są to badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonów. Posiada ono Akredytację Laboratorium Badawczego nr AB 638, wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Przedsiębiorstwo zajmuje się również dzierżawą środków transportu oraz specjalistycznego sprzętu do robót drogowo – inżynieryjnych.

 Największe inwestycje

Projekty zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki to m.in.:

 • Obwodnica Lublina
 • Północna obwodnica Krzepic w ciągu drogi krajowej nr 43
 • Droga ekspresowa S-2 na odcinku Konotopa – Puławska
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce – Kętrzyn
 • Przebudowa drogi krajowej nr 2 Warszawa – Siedlce – Terespol, na odcinku koniec obwodnicy Białej Podlaskiej – Terespol
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku Zegrze – Serock
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku granica Warszawy – skrzyżowanie z ulicą Energetyczną w Piasecznie z bezkolizyjnym połączeniem z Centrum Handlowym „Auchan”
 • Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowejw Płocku – budowa odcinka V
 • Remont poprzez wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 61 na odcinku Pułtusk – Laski od km 64+645 do km 72+578
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku Kazuń – Błonie Etap I – od km 0+000 do km 22+600
 • Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 410+012 do km 420+332
 • Przebudowa drogi krajowej nr 10 na odcinku od km 409+045 do km 417+350
 • Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Kałuszyn
 • Rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej nr 12 na odcinku Radom-granica woj. Lubelskiego

Na etapie realizacji znajdują się następujące projekty:

 • Centralny odcinek II linii metra w Warszawie
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej (324+772 – 386+000)
 • Obwodnica Mińska Mazowieckiego

 Jakość

Przedsiębiorstwo wykonuje zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg kołowych na terenie całego kraju. Posiada prawie 700 osobową, wysoko wyspecjalizowaną kadrę pracowników, nowoczesny sprzęt i urządzenia pomiarowe. Najwyższą jakość usług i wyrobów gwarantuje przyjęty System Zarządzania Jakością według międzynarodowej normy ISO 9001:2000 oraz system AQAP 2120.

Certyfikaty

 • System zarządzania jakością wg normy ISO 9001
 • System zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001
 • System zarządzania BHP wg normy PN-N 18001:2004
 • System zarządzania jakością wg AQAP 2120:2009
 • Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego EMAS
 • Akredytacja laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Zakładowa Kontrola Produkcji mas bitumicznych wg serii norm PN-EN 13108
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy zajmuje kluczowe miejsce w działalności przedsiębiorstwa. Dokłada ono wszelkich starań, by budować świadomość pracowników w tym zakresie i minimalizować zagrożenia występujące na budowach, o czym może świadczyć wydanie Certyfikatu PN-N 18001. Niezwykle istotną jest też dla firmy ochrona środowiska, co potwierdzają działania w kierunku ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów, pyłów i hałasu. PBDiM spełnia wszystkie wymagania prawne związane z ochroną środowiska (certyfikat ISO 14001 oraz rejestracja w Krajowym Systemie EMAS).

Źródło: www.pbdim.com.pl
 
 
 
 
———————————————
 
 
 

Also a Polish company, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów from Mińsk Mazowiecki, is a consortium member. It is a company with more than eighty years of experience, specializing in building and renovation of road infrastructure.

 

 

Company’s History

It was established in 1921 as a County Roads Inspectorate. It was a state unit responsible for maintenance of vehicular roads. Over the years it has gone through many reorganisation processes, adjusting its activity to changing economic conditions and technological progress. The company has significantly broadened the scope of its services, at the beginning local, performing orders in the entire country. Since the beginning of 1994, it has been run as a commercial company under the name Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o

Scope of Services

The company deals with, above all, construction, modernization and renovation of roads and streets, bridges and airports.It also builds temporary roads and circuit roads. In its modern plants in Stanisławowo, Osieck, Lublin, Korsze and Nowy Dwór Mazowiecki, it also deals with the production of bituminous masses and concrete (ready-mixed and structural concrete and concrete for road building).PBDiM also conducts complex laboratory tests in the road and bridge building sector.The Central Road Laboratory is a part of the company where there are conducted quality assessments of the executed works and manufactured products. These are tests identifying types of mineral and asphalt mixes and concrete. It is accredited as Research Laboratory No. AB 638 by the Polish Accreditation Center in Warsaw.The company also leases means of transport and specialist equipment for road and engineering works.

Largest Investments

Projects executed by Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki are as follows:

 • Ringroad in Lublin
 • Northern ringroad in Krzepice being part of State Road No. 43
 • S-2 expressway at Konotopa-Puławska section
 • Reconstruction of Province Road No. 592 at Bartoszyce – Kętrzyn section
 • Reconstruction of Warszawa – Siedlce – Terespol State Road No. 2 at the final section of the Biała Podlaska – Terespol ringroad
 • Extension of National Road No. 61 at Zegrze – Serock section
 • Extension of National Road No. 79 at Warsaw border-intersection of Energetyczna Street in Piaseczno with a collision-free link with „Auchan” shopping center.
 • Access roads to the 2nd bridge in Płock – construction of section 5
 • Renovation and strengthening of the surface of National Road No. 61 at Pułtusk-Laski section from km 64+645 to km 72+578
 • Reconstruction of Province Road No. 579 at Kazuń-Błonie section, stage 1, from km 0+000 to km 22+600
 • Strengthening of the surface of National Road No. 2 at the section from km 410+012 to km 420+332
 • Reconstruction of National Road No. 10 at the section from km 409+045 to km 417+350
 • Reconstruction of National Road No. 2 at Mińsk Mazowiecki – Kałuszyn section
 • Rehabilitation of the surface of National Road No. 12 at Radom-border of the Lubelskie province

The following projects are at the stage of execution:

 • Central Section of the 2nd Metro Line in Warsaw
 • Extension of National Road No. 8 to parameters of an expressway at the section from Piotrków Trybunalski to Rawa Mazowiecka (324+772 – 386+000)
 • Mińsk Mazowiecki ringroad
 

Quality

The company performs tasks connected with construction and modernization of vehicular roads all throughout the country. It has personnel of almost 700 highly specialized people, modern equipment and measurement devices. Highest quality of services and products is ensured thanks to the Quality Management System compliant with the international ISO 9001:2000 and AQAP 2120 system.

Certificates

 • Quality Management System in accordance with ISO 9001 norm
 • Environment Management System in accordance with ISO 14001 norm
 • Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 18001 norm
 • Quality Management System in accordance with AQAP 2120:2009
 • Verified Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
 • Accreditation of the laboratory in accordance with PN-EN ISO/IEC 17025:2005 norm
 • Company Control of the production of bituminous masses according to PN-EN 13108 norms
 • ISO/IEC 27001 Information Safety Management System
 

Oferty pracy

 • Facebook