KONDYGNACJA -1 na Rondzie Daszyńskiego

17:34, 12 stycznia 2012

Rondo Daszyńskiego to w tej chwili najciekawszy i najbardziej zaawansowany pod względem robót plac budowy. Szybkie tempo oraz różnorodność prac wiąże się ze szczególnym charakterem stacji i ilością funkcji, jakie musi ona spełnić. Na placu budowy trwają zatem równolegle prace związane z budową szybu startowego, torów odstawczych oraz samej stacji.

STROP POŚREDNI

W zachodniej części stacji trwają prace nad stropem pośrednim (poziom -1). Po wybraniu urobku spod stropu górnego (poziom 0), na głębokości stropu niższej kondygnacji wylano chudy beton. Jego zadaniem jest wypoziomowanie platformy roboczej. W dalszej kolejności ułożono na nim deskowanie w postaci sklejki szalunkowej.

Następnie skuto fragment ścian szczelinowych, odkrywając zbrojenie po to, by do ścian można było zakotwiczyć strop. Dzięki temu ściany przeniosą część obciążenia. To jednak nie wystarczy, aby podtrzymać cały strop kolejnej kondygnacji. Do tego celu trzeba było zainstalować specjalne kołnierze na stalowych słupach, które mają średnicę 0,5 metra i wypełnione są betonem. Słupy sięgające aż do płyty dennej, zapewniają podparcie środkowej części stropu pośredniego, jednocześnie przenosząc obciążenia stropu górnego stacji. Sam strop kondygnacji -1 wykonano z betonu o grubości 0,5 metra. Na etapie robót wykończeniowych, znajdujące się w tej części stacji ciągi komunikacyjne, wyłożone zostaną posadzką.

SZYB STARTOWY

Bliżej ronda trwają prace związane z budową szybu startowego dla tarcz TBM. Szyb to nic innego jak część wschodnia stacji, przeznaczona na montaż, obsługę oraz eksploatację maszyn drążących tunel. W przeciwieństwie do budowy pozostałej części stacji wykonywanej metodą podstropową, w tym rejonie budowa przebiega w technologii wykopu otwartego.

Na zdjęciach widać otwór technologiczny pozostawiony we wschodniej części korpusu stacji, poprzez który do wnętrza wprowadzone zostaną tarcze TBM EPB. Uwagę przykuwają stalowe rury, stanowiące elementy rozporowe dla ścian szczelinowych. Tymczasowo pełnią one funkcję stropu górnego. Przenosić będą obciążenia, zapewniając stabilizację konstrukcji stacji i ścian szczelinowych. W górnych partiach ścian szczelinowych zamontowana zostanie suwnica bramowa, służąca do obsługi tarcz TBM.

TORY ODSTAWCZE

W rejonie ul. Karolkowej realizowana jest przebudowa kolektora kanalizacyjnego 1800×2200, kolidującego z budową torów odstawczych. Kontynuujemy także budowę ścian szczelinowych oraz prace nad stropem górnym.

 
fot. Mateusz Witczyński, Maciej Żuchowski
 

Zobacz także:
Kamery online na budowie metra
Rondo Daszyńskiego – prace pod stropem

__________________

LEVEL -1 at Rondo Daszyńskiego

Rondo Daszyńskiego is currently the most interesting and developed construction site. Fast pace of work as well as its diversity are related to special character of station and numerous functions that have to be fulfilled. The construction works of starting shaft, holding tracks and station itself run parallel to each other.

INTERMEDIATE SLAB

Currently in the western part of station we are working on intermediate slab (level -1). Having excavated the soil from under the top slab (level 0), the lean concrete was poured at the depth of lower slab. The aim of it is to level the working platform. Subsequently, formwork in the form of plywood was put on the lean concrete.

Thereafter, we trimmed a piece of diaphragm walls uncovering at the same time the reinforcement in order to anchor the slab to the d-walls. Thanks to that, the walls will carry a part of load. However it is not sufficient to support whole slab of a new level. In order to support whole slab it was necessary to install special flanges on steel columns, diameter 0.5 m, filled with concrete. The columns reaching the bottom slab ensure the support of central part of intermediate slab, at the same time carrying loads of top slab. The intermediate slab of level -1 was made of concrete 0.5 m thick. At the stage of finishing works, halls and corridors in that part of station will be covered with a floor.

STARTING SHAFT

Getting closer to the roundabout we can see works related to the construction of starting shaft for the TBMs. It’s nothing more than an eastern part of station foreseen for assembly, service and operation of machines. By contrast with the construction of the remaining part of station executed with a top-down method, in this area we are making an open excavation.

In the pictures, in the eastern part of station body you can see a technological opening through which the TBM EPBs will be introduced to the inside part of excavation. Your attention may be riveted by steel pipes being strut elements for diaphragm walls. They are temporarily acting as top slab at the same time carrying loads which ensures stability of the structure of station and diaphragm walls. In the upper parts of diaphragms we will install a gantry crane servicing the TBMs.

HOLDING TRACKS

In the area of Karolkowa Street we are reconstructing sewage collector 1800×2200 colliding with the construction of holding tracks. We continue also the construction of diaphragm walls and tops slab.

Photo Mateusz Witczyński, Maciej Żuchowski

See also:
Construction Site Webcams
Rondo Daszyńskiego – works under a slab

 

19:35, 11 stycznia 2012
10:24, 12 grudnia 2011
17:11, 29 listopada 2011
16:05, 29 listopada 2011
11:45, 27 listopada 2011
17:24, 21 listopada 2011
15:31, 18 listopada 2011
12:32, 10 listopada 2011
17:58, 9 listopada 2011

Oferty pracy

  • Facebook