Nowa kolejność drążenia 3 tarcz TBM

17:37, 30 czerwca 2011
Założenia pierwotne

Pierwotne plany zakładały następującą kolejność drążenia:

 • TBM1 miała wystartować ze wschodniego końca stacji C09 Rondo Daszyńskiego i wykonać tunel do stacji Rondo ONZ, a następnie tunel łącznikowy I i II linii metra w okolicy stacji Świętokrzyska. Potem miała zostać zdemontowana i wrócić na szlak, by wykonać brakujący odcinek do stacji Powiśle.
 • TBM2 miała zaś zacząć drążenie miesiąc po starcie TBM1 i wykonać  tunel północny na odcinku C09 Rondo Daszyńskiego – C13 Powiśle.
 • Natomiast TBM3, według wstępnych planów, zostałaby wprowadzona do szybu startowego na stacji C13 Powiśle i wykonałaby odcinek do stacji C15 Dworzec Wileński – najpierw tunel południowy, potem zaś północny (po zdemontowaniu i przewiezieniu ponownie do szybu startowego na Powiślu).
Nowa kolejność

Pierwotne założenia wraz z postępem prac uległy weryfikacji, w skutek czego kolejność drążenia uległa zmianie.

Trzy tarcze TBM EPB: S-644, S-645 oraz S-646, które wykonają tunele centralnego odcinka II linii metra oraz łącznik tunelowy z I linią metra przede wszystkim nie powinny pracować równolegle.

Aktualnie przewidujemy, że:

 • Pierwsza tarcza TBM wyruszy z szybu startowego na Rondzie Daszyńskiego C09 i wykona cały tunel północny aż do ostatniej stacji C15, czyli do Dworca Wileńskiego.
 • Druga tarcza zostanie wprowadzona do szybu startowego również na Rondzie Daszyńskiego, ale odpowiednio później. Wydrąży ona tunel południowy do stacji C10 Rondo ONZ. Następnie wykona łącznik tunelowy z I linią metra i ponownie wróci na trasę tunelu południowego. Swoją pracę zakończy na stacji C13 Powiśle.
 • Z tej właśnie stacji (Powiśle) w kierunku Dworca Wileńskiego wyruszy TBM3, która najpierw przejdzie pod dnem Wisły, a następnie wykona tunel na Warszawskiej Pradze.

Wszystkie trzy tarcze zostaną wykonane w fabryce firmy Herrenknecht w niemieckim mieście Schwanau, a następnie przetransportowane do Warszawy, gdzie zostaną ponownie zmontowane i wprowadzone do szybów startowych.

Zobacz także:
Zastosowane technologie
Technologia tarcz TBM – EPB

————————–

Three TBMs – new sequence of drilling

Initial assumptions

Initial plans assumed the following sequence of drilling:

 • TBM1 was supposed to start from the eastern end of C09 Rondo Daszyńskiego Station and drill the tunnel up to Rondo ONZ Station and then connection tunnel between first and second line in the area of Świętokrzyska Station. Directly afterwards the shield was to be dismantled and replaced into the track in order to drill the remaining part up to Powiśle Station.
 • TBM2 was supposed to drill one month after the start of TBM1 and execute the north tunnel on section from C09 Rondo Daszyńskiego to C13 Powiśle.
 • TBM3, on the other hand, according to initial plans, would have been placed into the starting shaft at C13 Powiśle and would have drilled the section up to C15 Dworzec Wileński Station – firstly the south tunnel, then the north one (after the disassembly and transport to the starting shaft in Powiśle).

New sequence

Initial assumptions, as the works continue, were changed therefore also the drilling sequence was subject to modifications.

Three TBM EPB shields: S-644, S-645 and S-646 which are going to drill the tunnels of the central section of Metro Line 2 as well as connection tunnel with Line 1 above all should not work parallel to each other.

Currently we expect that:

 • The first TBM will start drilling from starting shaft at C09 Rondo Daszyńskiego and execute whole north tunnel up to the last station, C15 Dworzec Wileński.
 • The second TBM will be placed in the starting shaft also at Rondo Daszyńskiego but enough lately. The machine will drill the south tunnel up to C10 Rondo ONZ Station. Subsequently the shield will drill the connection tunnel with Metro Line 1 and again return on the south tunnel track. The drilling will end at C13 Powiśle.
 • From this station (Powiśle) in direction of Dworzec Wileński will start drilling the TBM3 which, firstly, will pass under the Vistula bed, and then execute the tunnel in Warsaw’s Praga.

All three shields will be produced at Herrenknecht’s factory in Schwanau, Germany and later transported to Warsaw where they will be reassembled and placed in starting shafts.

 

17:31, 30 czerwca 2011
16:49, 29 czerwca 2011
16:40, 20 czerwca 2011
16:29, 15 czerwca 2011
16:26, 15 czerwca 2011
16:23, 14 czerwca 2011
16:19, 11 czerwca 2011
16:08, 7 czerwca 2011
16:03, 4 czerwca 2011

Oferty pracy

 • Facebook