Nowy Świat – prace sanitarne

17:52, 8 sierpnia 2011

Sieć ciepłownicza

Prace budowlane na północnej stronie stacji C12 związane są z istniejącą siecią ciepłowniczą.

Położyliśmy rury osłonne do rur ciepłowniczych. Wprowadzamy w tym miejscu rury preizolowane.

W bieżącym roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego planujemy zakończyć tymczasowe przełożenie sieci ciepłowniczej – wyjaśnia Marcin Dudrak, Kierownik Budowy stacji C12.

W miejscu dawnej sieci realizowane będą murki prowadzące do ścian szczelinowych pod przyszłą stację. Wykonanie sieci czasowej ciepłowniczej umożliwi wprowadzenie nowej organizacji ruchu, która z kolei pozwoli nam rozpocząć prace w rejonie ul. Kubusia Puchatka.

Aby zachować ruch jezdny w ul. Wareckiej, a jednocześnie dostać się do komory, której południowa część zlokalizowana jest właśnie w tej ulicy, budowniczowie II linii metra muszą wykonać tymczasowe przełożenie sieci.

Po jej zakończeniu będzie możliwe prowadzenie prac budowlanych od ulicy Świętokrzyskiej.

Kanalizacja

Roboty budowlane na terenie przyszłej stacji Nowy Świat mają też związek z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej i Kubusia Puchatka. Kanalizacja zarówno obecnie, jak i po zakończeniu budowy, znajdzie się na głębokości 7 m.

Zieleń

Do końca roku z ulicy Kubusia Puchatka i okolic Nowego Świata znikną także drzewa. Zostaną one usunięte, gdyż kolidują z budową stacji.

 

fot. Maciej Żuchowski

Zobacz także:
Postęp prac wykonawczych w lipcu 2011
Montaż pryzmatów na gmachu Ministerstwa Finansów
Prace geodezyjne na całej II linii

________________

Nowy Świat – sanitary works

Heating network

Construction works in the northern part of C12 Station are related to the heating network.

We laid casing pipes to heating pipes. We are laying here the pre-insulated pipes.

This year, before the heating season begins, we plan to complete the temporary heating network relocation – explains Site Manager of C12 Station Marcin Dudrak.

Where the former network was passing, now we will execute guide walls for diaphragms for the future station. The execution of temporary heating network will let us implement the traffic organization and, consequently, start the works in the area of Kubusia Puchatka Street.

In order to maintain the traffic in Warecka Street at the same time reaching the chamber of which the southern part is located exactly in that street, the builders of Metro Line 2 have to relocate the network temporarily. After its completion, it will be possible to execute construction works from the side of Świętokrzyska Street.

Sewage

Construction works in the area of future Nowy Świat Station are also connected with sanitary sewage reconstruction in Świętokrzyska and Kubusia Puchatka Streets. The sewage system now and in future, when all construction works will be completed, will be put at a depth of 7 meters.

Greenery

By the end of year also trees will disappear from Kubusia Puchatka St. and Nowy Świat area. They will be removed since they are colliding with the station construction.

 

See also:
Progress of works executed by July 2011
Installation of prisms at the Ministry of Finance Building
Geodesic works along the entire Line 2

 

17:17, 31 lipca 2011
17:14, 27 lipca 2011
17:12, 25 lipca 2011
12:54, 25 lipca 2011
17:00, 22 lipca 2011
16:56, 19 lipca 2011
16:54, 19 lipca 2011
16:50, 17 lipca 2011
16:45, 16 lipca 2011

Oferty pracy

  • Facebook