Październik i nasza współpraca z Inwestorem

17:39, 30 października 2010

W tym miesiącu współpraca z Metrem Warszawskim dotyczyła przede wszystkim:

 • zabezpieczeń przeciwpowodziowych na stacjach C13, C14, C15
 • Systemu Rozpowszechniania Danych Monitoringowych
 • monitoringu i wstrzymania instalowania reperów na budynku przy ul. Tamka 2
 • rozpoznania warunków posadowienia kościoła przy ul. Tamka 4A
 • badania stanu zanieczyszczenia gleb w obrębie projektowanych stacji II linii metra
 • budowy stacji „Stadion”, m.in. technologii i organizacji prac w nasypie kolejowym, przejść podziemnych pod nasypem, koordynacji budowy stacji z przebudową dworca kolejowego oraz pozyskania terenu pod budowę, będącego w użytkowaniu wieczystym PKP PLK S.A.
 • połączenia komunikacyjnego pomiędzy stacjami A14 Świętokrzyska I linii metra oraz C11 Świętokrzyska II linii
 • warunków zasypania Portu Praskiego – spotkanie przedstawicieli AGP Metro Polska, Metra Warszawskiego, ILF, Zarządu Transportu Miejskiego, Portu Praskiego Sp. z o.o., Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Biura Gospodarki Nieruchomościami i Jems Architekci
 • przebudowy urządzeń podziemnych w dzielnicy Śródmieście
 • terenu będącego w użytkowaniu wieczystym Capital Bud Sp. z o.o. i Pro Urba Development Sp. z o.o.
 • przyłączenia obiektów II linii metra do sieci RWE
 • koordynacji projektu przebudowy ulicy Prostej z projektem budowy stacji „Rondo ONZ”
 • wpływu budowy centralnego odcinka II linii metra na działalność szpitala przy ul. Kopernika 43
 • likwidacji przejścia podziemnego w rejonie ul. Karolkowej
 • lokalizacji linii kablowej 110 kV i nn w pasie drogowym Al. Jana Pawła II
 • a także decyzji o pozostawieniu istniejącej sieci cieplnej w pasie drogowym ul. Świętokrzyskiej

———————————

Our Cooperation with the Investor in October

This month our cooperation with Metro Warszawskie regarded above all:

 • anti-flood protection at C13, C14 and C15 stations
 • monitoring Data Distribution System
 • monitoring and suspension of the installation of benchmarks on the building at ul. Tamka 2
 • recognising the conditions of the foundations of the church at ul. Tamka 4A
 • testing the condition of soil contamination in the area of the designed stations of Metro Line 2
 • construction of “Stadion” Station, e.g. technology and organization of the works in the railway embankment, underground passages under the embankment, coordination of the construction of the station with the reconstruction of the railway station and obtaining the area for the construction, the perpetual usufructor of which is PKP PLK S.A.
 • communication connection between A14 Świętokrzyska Station of Metro Line 1 and C11 Świętokrzyska Station of Metro Line 2
 • conditions of backfilling of Port Praski – meeting with the representatives of AGP Metro Polska, Metro Warszawskie, ILF, Warsaw Public Transport Authority, Port Praski Sp. z o.o., Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, the Real Estate Department and Jems Architekci
 • reconstruction of the underground utilities in Śródmieście district
 • the area being subject to perpetual usufruct of Capital Bud Sp. z o.o. and Pro Urba Development Sp. z o.o.
 • connection of the structures of Metro Line 2 to RWE network
 • coordination of the design for the reconstruction of Prosta Street with the building permit design for “Rondo ONZ” Station
 • impact of the construction of the central section of Metro Line 2 on the activity of the hospital by ul. Kopernika 43
 • removal of the underground passage in the area of Karolkowa Street
 • location of 110kV and LV cable line in the road lane of Al. Jana Pawła II
 • and the decision on leaving the existing heat network in the road lane of Świętokrzyska Street

17:29, 29 października 2010
17:06, 25 października 2010
14:55, 25 października 2010
13:32, 21 października 2010
13:27, 14 października 2010
13:25, 13 października 2010
13:22, 12 października 2010
13:20, 30 września 2010
13:11, 30 września 2010

Oferty pracy

 • Facebook