08:09, 15 marca 2011

Członkiem Konsorcjum AGP Metro Polska S.C. jest także polskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Jest to firma z ponad osiemdziesięcioletnim doświadczeniem, specjalizująca się w budowie oraz remontach infrastruktury drogowej.

Historia firmy

Swoją działalność firma rozpoczęła w 1921 roku jako Powiatowy Zarząd Drogowy. Była to państwowa jednostka odpowiedzialna za utrzymanie oraz konserwację dróg kołowych. Na przestrzeni lat przechodziła wiele przekształceń i reorganizacji, dostosowując działalność do zmieniających się warunków gospodarczych oraz postępu technicznego. Firma znacznie rozszerzyła początkowo lokalny zasięg swojej działalności, wykonując zadania na terenie całego kraju. Od początku 1994 roku działa jako spółkaprawa handlowego o nazwie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

 Zakres działalności

Firma zajmuje się przede wszystkim budową, modernizacją i remontowaniem dróg, ulic, mostów i lotnisk. Buduje także drogi tymczasowe i objazdy. W swoich nowoczesnych wytwórniach w Stanisławowie, Osiecku, Lublinie, Korszach i Nowym Dworze Mazowieckim, zajmuje się również produkcją mas bitumicznych i betonów (towarowych i konstrukcyjnych oraz betonów na podbudowy drogowe).

PBDiM prowadzi także kompleksowe badania laboratoryjne w zakresie budownictwa drogowego oraz mostowego. W ramach przedsiębiorstwa działa Centralne Laboratorium Drogowe, gdzie odbywa się ocena jakości wykonywanych robót i produkowanych wyrobów. Są to badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonów. Posiada ono Akredytację Laboratorium Badawczego nr AB 638, wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Przedsiębiorstwo zajmuje się również dzierżawą środków transportu oraz specjalistycznego sprzętu do robót drogowo – inżynieryjnych.

 Największe inwestycje

Projekty zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki to m.in.:

 • Obwodnica Lublina
 • Północna obwodnica Krzepic w ciągu drogi krajowej nr 43
 • Droga ekspresowa S-2 na odcinku Konotopa – Puławska
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Bartoszyce – Kętrzyn
 • Przebudowa drogi krajowej nr 2 Warszawa – Siedlce – Terespol, na odcinku koniec obwodnicy Białej Podlaskiej – Terespol
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku Zegrze – Serock
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku granica Warszawy – skrzyżowanie z ulicą Energetyczną w Piasecznie z bezkolizyjnym połączeniem z Centrum Handlowym „Auchan”
 • Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowejw Płocku – budowa odcinka V
 • Remont poprzez wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 61 na odcinku Pułtusk – Laski od km 64+645 do km 72+578
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku Kazuń – Błonie Etap I – od km 0+000 do km 22+600
 • Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 410+012 do km 420+332
 • Przebudowa drogi krajowej nr 10 na odcinku od km 409+045 do km 417+350
 • Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Mińsk Mazowiecki – Kałuszyn
 • Rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej nr 12 na odcinku Radom-granica woj. Lubelskiego

Na etapie realizacji znajdują się następujące projekty:

 • Centralny odcinek II linii metra w Warszawie
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej (324+772 – 386+000)
 • Obwodnica Mińska Mazowieckiego

 Jakość

Przedsiębiorstwo wykonuje zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg kołowych na terenie całego kraju. Posiada prawie 700 osobową, wysoko wyspecjalizowaną kadrę pracowników, nowoczesny sprzęt i urządzenia pomiarowe. Najwyższą jakość usług i wyrobów gwarantuje przyjęty System Zarządzania Jakością według międzynarodowej normy ISO 9001:2000 oraz system AQAP 2120.

Certyfikaty

 • System zarządzania jakością wg normy ISO 9001
 • System zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001
 • System zarządzania BHP wg normy PN-N 18001:2004
 • System zarządzania jakością wg AQAP 2120:2009
 • Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego EMAS
 • Akredytacja laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • Zakładowa Kontrola Produkcji mas bitumicznych wg serii norm PN-EN 13108
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy zajmuje kluczowe miejsce w działalności przedsiębiorstwa. Dokłada ono wszelkich starań, by budować świadomość pracowników w tym zakresie i minimalizować zagrożenia występujące na budowach, o czym może świadczyć wydanie Certyfikatu PN-N 18001. Niezwykle istotną jest też dla firmy ochrona środowiska, co potwierdzają działania w kierunku ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów, pyłów i hałasu. PBDiM spełnia wszystkie wymagania prawne związane z ochroną środowiska (certyfikat ISO 14001 oraz rejestracja w Krajowym Systemie EMAS).

Źródło: www.pbdim.com.pl
 
 
 
 
———————————————
 
 
 

Also a Polish company, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów from Mińsk Mazowiecki, is a consortium member. It is a company with more than eighty years of experience, specializing in building and renovation of road infrastructure.

 

 

Company’s History

It was established in 1921 as a County Roads Inspectorate. It was a state unit responsible for maintenance of vehicular roads. Over the years it has gone through many reorganisation processes, adjusting its activity to changing economic conditions and technological progress. The company has significantly broadened the scope of its services, at the beginning local, performing orders in the entire country. Since the beginning of 1994, it has been run as a commercial company under the name Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o

Scope of Services

The company deals with, above all, construction, modernization and renovation of roads and streets, bridges and airports.It also builds temporary roads and circuit roads. In its modern plants in Stanisławowo, Osieck, Lublin, Korsze and Nowy Dwór Mazowiecki, it also deals with the production of bituminous masses and concrete (ready-mixed and structural concrete and concrete for road building).PBDiM also conducts complex laboratory tests in the road and bridge building sector.The Central Road Laboratory is a part of the company where there are conducted quality assessments of the executed works and manufactured products. These are tests identifying types of mineral and asphalt mixes and concrete. It is accredited as Research Laboratory No. AB 638 by the Polish Accreditation Center in Warsaw.The company also leases means of transport and specialist equipment for road and engineering works.

Largest Investments

Projects executed by Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki are as follows:

 • Ringroad in Lublin
 • Northern ringroad in Krzepice being part of State Road No. 43
 • S-2 expressway at Konotopa-Puławska section
 • Reconstruction of Province Road No. 592 at Bartoszyce – Kętrzyn section
 • Reconstruction of Warszawa – Siedlce – Terespol State Road No. 2 at the final section of the Biała Podlaska – Terespol ringroad
 • Extension of National Road No. 61 at Zegrze – Serock section
 • Extension of National Road No. 79 at Warsaw border-intersection of Energetyczna Street in Piaseczno with a collision-free link with „Auchan” shopping center.
 • Access roads to the 2nd bridge in Płock – construction of section 5
 • Renovation and strengthening of the surface of National Road No. 61 at Pułtusk-Laski section from km 64+645 to km 72+578
 • Reconstruction of Province Road No. 579 at Kazuń-Błonie section, stage 1, from km 0+000 to km 22+600
 • Strengthening of the surface of National Road No. 2 at the section from km 410+012 to km 420+332
 • Reconstruction of National Road No. 10 at the section from km 409+045 to km 417+350
 • Reconstruction of National Road No. 2 at Mińsk Mazowiecki – Kałuszyn section
 • Rehabilitation of the surface of National Road No. 12 at Radom-border of the Lubelskie province

The following projects are at the stage of execution:

 • Central Section of the 2nd Metro Line in Warsaw
 • Extension of National Road No. 8 to parameters of an expressway at the section from Piotrków Trybunalski to Rawa Mazowiecka (324+772 – 386+000)
 • Mińsk Mazowiecki ringroad
 

Quality

The company performs tasks connected with construction and modernization of vehicular roads all throughout the country. It has personnel of almost 700 highly specialized people, modern equipment and measurement devices. Highest quality of services and products is ensured thanks to the Quality Management System compliant with the international ISO 9001:2000 and AQAP 2120 system.

Certificates

 • Quality Management System in accordance with ISO 9001 norm
 • Environment Management System in accordance with ISO 14001 norm
 • Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 18001 norm
 • Quality Management System in accordance with AQAP 2120:2009
 • Verified Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
 • Accreditation of the laboratory in accordance with PN-EN ISO/IEC 17025:2005 norm
 • Company Control of the production of bituminous masses according to PN-EN 13108 norms
 • ISO/IEC 27001 Information Safety Management System
 

Oferty pracy

 • Facebook