Postęp prac budowlanych w październiku 2011 roku

17:45, 20 października 2011

Przedstawiamy Państwu postęp prac budowlanych na następujących placach budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie:

 • wentylatornia szlakowa V10,
 • stacja Rondo ONZ (C10),
 • wentylatornia szlakowa V11,
 • stacja Świętokrzyska (C11),
 • wentylatornia szlakowa V12,
 • wentylatornia szlakowa V13
 • oraz A13 (I linia metra – łącznik tunelowy pomiędzy I oraz II linią metra)


Wentylatornia szlakowa V10

(pomiędzy stacjami Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ)

 • Na placu budowy trwa przebudowa sieci energetycznej średniego (SN) i niskiego (NN) napięcia, a także przebudowa kabli światłowodowych oraz kanalizacji. Zrealizowaliśmy również 40% ścian szczelinowych wentylatorni.


Stacja C10

(Rondo ONZ)

 • Na C10 wykonany został tymczasowy przewód wodociągowy oraz tymczasowy kolektor. Zrealizowano gazociągi średniego oraz niskiego ciśnienia. Przełączono także kable telekomunikacyjne. Trwa przebudowa sieci instalacyjnych oraz sieci energetycznej średniego (SN) i niskiego napięcia (NN). Kontynuujemy realizację przełączeń kabli światłowodowych.
 • Rozbudowywana jest również kanalizacja teletechniczna – włącznie z budową studni. Ponadto, rozpoczął się montaż stacji bentonitowej, która umożliwi wykonanie ścian szczelinowych.

Wentylatornia szlakowa V11

(pomiędzy stacjami Rondo ONZ i Świętokrzyska)

 • W ul. Świętokrzyskiej trwają prace związane z budową komór na kanale ogólnospławnym I klasy (0,6 x 1,1 m).


Stacja C11

(Świętokrzyska)

 • Na tym terenie trwa przebudowa sieci teletechnicznych, które kolidują z budową korpusu stacji C11 oraz budowa nowej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w ul. Marszałkowskiej. Kontynuowane są również roboty budowlane przy komorze kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej. Zakończył się także I etap przebudowy sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w ul. Świętokrzyskiej.

Wentylatornia szlakowa V12

(pomiędzy stacjami Świętokrzyska i Nowy Świat)

 • Na placu budowy wentylatorni V12 rozpoczynają się roboty budowlane związane z przekładkami sieci (woda, kanalizacja, gaz).


Stacja C12

(Nowy Świat)

 • Na placu budowy zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej i wykonano przełączenia. Realizowane są przyłącza wody. Kontynuujemy także przebudowę sieci teletechnicznych, przebudowę kanalizacji oraz kabli światłowodowych.
 • W rejonie przyszłej stacji C12 trwają również roboty budowlane przy komorze K7 zlokalizowanej w ul. Kubusia Puchatka. Ruch od strony ul. Świętokrzyskiej w kierunku ul. Kubusia Puchatka jest już możliwy w obu kierunkach.
 • Rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji ścian szczelinowych. Wykonywane są murki prowadzące. Na chwilę obecną wykonano ok. 20 m murków.


Wentylatornia szlakowa V13

(pomiędzy stacjami Nowy Świat i Powiśle)

 • Inwestor przekazał nam teren pod budowę przyszłej wentylatorni. Plac budowy zlokalizowany jest przy ulicy Zajęczej oraz ul. Tamka. Rozpoczynają się roboty budowlane związane z przebudową kolizji.


Łącznik tunelowy A13

(I linia metra – Centrum)

 • Aktualnie na placu budowy wykonywane są przekładki teletechniczne, elektryczne oraz kanalizacyjne. Rozpoczyna się rozbiórka nawierzchni pod realizację murków prowadzących do ścian szczelinowych komory do demobilizacji tarczy TBM. W listopadzie rozpocznie się budowa ścian szczelinowych.

 

Zobacz także:
Postęp prac na stacji Stadion
Aktualności z C13
Prace na C09

________________________

Progress of construction works in October 2011

We would like to present you the progress of construction works in the following construction sites of the central section of Metro Line II:

 • V10 Ventilation Shaft
 • Rondo ONZ Station (C10)
 • V11 Ventilation Shaft
 • Świętokrzyska Station (C11)
 • V12 Ventilation Shaft
 • V13 Ventilation Shaft
 • and A13 (Metro Line I – connection tunnel between Metro Lines I and II)

V10 Ventilation Shaft

(between Rondo Daszyńskiego and Rondo ONZ Stations)

 • We are reconstructing the MV and LV power networks, fiber optic cables and sewage system. We completed 40% of diaphragm wall of the ventilation shaft.

C10 Station

(Rondo ONZ)

 • In C10 there was executed temporary water pipe and temporary collector sewer. Middle and low-pressure gas lines were completed. Also telecommunication cables were reconnected. We are reconstructing installation systems, MV and LV power systems and fiber optic cables.
 • Teletechnical system is being developed – including the construction of chamber. In addition, we starter the assembly of bentonite station, which allows to execute the diaphragm walls.

V11 Ventilation Shaft

(between Rondo ONZ and Świętokrzyska Station)

 • In Świętokrzyska Street there are executed the works related to the construction of chambers in combined sewer of I class (0,6 x 1,1 m).

C11 Station

(Świętokrzyska)

 • In this area we are reconstructing the teletechnical systems which collides with the body construction of C11 Station and building a new sanitary sewage system located in Marszałkowska Street. We are continuing also the construction works related to heating and sewage chambers. We have also completed the first stage of the reconstruction of heating system located in Świętokrzyska Street.

V12 Ventilation Shaft

(between Świętokrzyska and Nowy Świat Stations)

 • At the site of V12 Ventilation Shaft we started to relocate utilities (water, sewage, gas).

C12 Station

(Nowy Świat)

 • The reconstruction of heating system and reconnections were completed. Water connections are being carried out. We are also continuing the reconstruction of teletechnical and sewage systems as well as fiber optic cables.
 • In the area of C12 Station we are continuing also construction works related to K7 Chamber located in Kubusia Puchatka Street. The traffic from Świętokrzyska Street to Kubusia Puchatka Street is possible in both directions.
 • We started the preparation for the execution of diaphragm walls.

V13 Ventilation Shaft

(between Nowy Świat and Powiśle Stations)

 • The Investor handed-over the area for the site of future ventilation shaft. The site is located in Zajęcza and Tamka Streets. We start the construction works related to the reconstruction of collisions.

A13 Connection Tunnel

(Metro Line I – Centrum)

 • Currently, we are relocating the teletechnical, electrical and sewage systems. We start the dismantlement of surface for guide walls for diaphragm walls of the chamber used for the TBM demobilization. In November, we will start the construction of diaphragm walls.

 

See also:
Progress of works in Stadion Station
News from C13
Works in C09

 

fot. Maciej Żuchowski

 

17:59, 18 października 2011
16:33, 15 października 2011
18:50, 7 października 2011
17:42, 6 października 2011
17:00, 6 października 2011
17:15, 26 września 2011
15:41, 22 września 2011
15:23, 22 września 2011
17:48, 16 września 2011

Oferty pracy

 • Facebook