Postęp prac na poszczególnych stacjach

16:49, 29 czerwca 2011

C09 – Rondo Daszyńskiego

 • Zakończyła się przebudowa kabla światłowodowego przebiegającego od ul. Radiowej na Bemowie, poprzez Rondo Daszyńskiego, ulicę Żwirki i Wigury (siedziba Dowództwa Wojsk Powietrznych RP), ulicę Rakowiecką (siedziba Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) aż do Cytadeli Warszawskiej (siedziba Dowództwa Garnizonu Warszawa).
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego realizowane są kolejne elementy konstrukcji stacji. Aktualnie wykonaliśmy ponad 43 sekcje ścian szczelinowych dla szybu startowego (korpusu stacji). Wykonywane są również ściany szczelinowe dla torów odstawczych (tunelu) – gotowych jest 6 sekcji. Kontynuowane są prace w technologii jet-grouting. W szybie startowym stacji wykonano 293 kolumny. Trwa budowa górnego stropu. Na wykonany odcinek stropu przełożone zostaną kolidujące sieci teletechniczne i energetyczne, co pozwoli na rozpoczęcie prac na pozostałym odcinku szybu startowego. Trwają prace związane z przebudową pozostałych sieci: ciepłowniczej, kanalizacyjnej i teletechnicznych (przebudowa sieci wodociągowej DN 200 w rejonie ulicy Okopowej oraz sieci gazowej DN 450 w okolicy skrzyżowania ulic Kasprzaka i Karolkowej).
 • Ogrodziliśmy również plac budowy dla wentylatorni szlakowej V10 w okolicach dawnych Zakładów Norblina i siedziby firmy Impexmetal. W rejonie wentylatorni V10 – ul. Prosta – rozpoczęliśmy przebudowę kolizji wodno-kanalizacyjnych.

C10 – Rondo ONZ

 • Trwa zagospodarowywanie zaplecza budowy. Plac budowy obejmuje obszar od ul. Twardej do Ronda ONZ, poprzez centralną część Ronda ONZ i od Ronda ONZ do ul. Emilii Plater. Wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Zakończyliśmy rozbiórkę nawierzchni asfaltowej ulicy Świętokrzyskiej na odcinku od Ronda ONZ do ulicy Emilii Plater oraz między ulicami Jasną i Marszałkowską. Rozpoczęliśmy także inwentaryzację kolizji z infrastrukturą podziemną oraz inwentaryzację elementów małej architektury naziemnej, wiat przystankowych, elementów oświetlenia ulicznego, oznakowania pionowego i MSI – Miejskiego Systemu Informacji.

C11 – Świętokrzyska

 • Na stacji rozpoczęło się zagospodarowanie zaplecza budowy dla inwestycji. Plac budowy został wygrodzony od ul. Zielnej do ul. Marszałkowskiej oraz od ul. Marszałkowskiej do ul. Jasnej. Rozebraliśmy nawierzchnię asfaltową na ulicy Świętokrzyskiej pomiędzy ulicami Bagno i Marszałkowską, oraz po drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej – aż do ulicy Jasnej. Przeprowadzana jest inwentaryzacja infrastruktury podziemnej kolidującej z konstrukcją korpusu stacji. Analogicznie jak na stacji C10, dokonywana jest inwentaryzacja elementów małej architektury naziemnej, wiat przystankowych, elementów oświetlenia ulicznego, oznakowania pionowego i Miejskiego Systemu Informacji (MSI).
 • W okolicy ulic Emilii Plater i Bagno, w rejonie realizowanej wentylatorni szlakowej V11, wprowadzona została czasowa organizacja ruchu oraz przeprowadzana jest inwentaryzacja infrastruktury podziemnej. Rozpoczęliśmy także wycinkę kolidujących z inwestycją drzew. Trwa zabezpieczanie istniejącego drzewostanu.

C12 – Nowy Świat

 • Projekt czasowej organizacji ruchu dla rejonu stacji C12 Nowy Świat znajduje się w zatwierdzeniu u Miejskiego Inżyniera Ruchu. W ciągu 2 tygodni od zatwierdzenia projektu, planowane jest zamknięcie dla ruchu ulicy Świętokrzyskiej na odcinku od ulicy Czackiego do Nowego Światu.

C13 – Powiśle

 • Na stacji kontynuowane są prace konstrukcyjne i budowa ścian szczelinowych dla szybu startowego. Na dzień dzisiejszy wykonanych jest ponad 35 sekcji ścian. Zakończyliśmy budowę konstrukcji stalowej osłaniającej Pomnik Syrenki i przystąpiliśmy do ostatniego etapu zabezpieczenia pomnika – montażu zadaszenia cokołu.
 • Rozpoczęliśmy wykop wstępny po stronie zachodniej korpusu stacji. Zakończyliśmy też przebudowę sieci ciepłowniczej Dn 600. Trwa uzupełnianie urządzeń pomiarowych zwanych szczelinomierzami w prawym tunelu Wisłostrady.

C14 – Stadion

 • W rejonie przyszłej stacji ogrodzony jest plac budowy. Wykonaliśmy prace rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej. Dokonaliśmy inwentaryzacji infrastruktury podziemnej. Wykonaliśmy wykop wstępny od strony ulicy Zamoyskiego i wytyczyliśmy osie murków prowadzących dla ścian szczelinowych.

C15 – Dworzec Wileński

 • Dla tej stacji trwają uzgodnienia czasowej organizacji ruchu w rejonie Placu Wileńskiego. Trwają prace przy przebudowie torowiska lewoskrętu z al. Solidarności w ulicę Jagiellońską. Ponadto, rozpoczęto procedurę związaną z przeniesieniem Pomnika Braterstwa Broni w okolice ulicy Cyryla i Metodego.

 

Zobacz także:
Jest pozwolenie dla Dworca Wileńskiego
Aktualności z Powiśla
Montaż szczelinomierzy w tunelu Wisłostrady

———————————————-

Work progress at every station

C09 – Rondo Daszyńskiego

 • Fibre optical cable reconstruction is completed. The cable was passing through Radiowa Street in Bemowo District, Rondo Daszyńskiego, Żwirki i Wigury Street (the Polish Air Force Headquarters), Rakowiecka Street (the General Staff of the Polish Armed Forces) to the Warsaw Citadel (the Headquarters of Warsaw Garrison Command).
 • At Rondo Daszyńskiego Station the successive elements of station structure will be executed. Currently we completed more than 43 diaphragm wall sections for starting shaft (station body). Also the d-walls for holding tracks (tunnel) are being executed – 6 sections are ready. The jet-grouting works are in progress. In the starting shaft 293 columns were executed. The construction of top slab is proceeding. The colliding teletechnical and power networks will be relocated onto the executed part of the slab which will make it possible to start the works on the remaining section of starting shaft. Other networks like heating, sewage and teletechnical ones are under reconstruction (relocation of sewage network DN 200 in the area of Okopowa Street and gas network DN 450 at the crossroads of Kasprzaka and Karolkowa Streets).
 • We fenced in the construction site for V10 Ventilation Shaft in the vicinity of former Zakłady Norblina [Norblin Factory] and the head office of Impexmetal. In the area of V10 Ventilation Shaft – Prosta Street – we started to relocate water and sewage collision.

C10 – Rondo ONZ

 • Site facilities are being developed. Construction site encompasses the area from Twarda Street to Rondo ONZ, through the central part of Rondo ONZ and from Rondo ONZ to Emilii Plater Street. The temporary traffic organization was implemented. We completed the demolition of asphalt surface of Świętokrzyska Street on section from Rondo ONZ to Emilii Plater Street and between Jasna and Marszałkowska Street. We started also to prepare the inventory of utilities collisions and inventory of the surface landscape architecture, bus or tram shelters, street lighting, traffic signs and MSI – Miejski System Informacji [Municipal Information System].

C11 – Świętokrzyska

 • Site facilities at the station are being developed. The construction site was fenced from Zielna to Marszałkowska Streets and from Marszałkowska to Jasna Streets. We demolished the asphalt surface in Świętokrzyska St. between Bagno and Marszałkowska St., as well on the other side of Marszałkowska St. – to Jasna Street. We are proceeding with utilities inventory colliding with the structure of station body. Similarly to C10, an inventory of the surface landscape architecture, bus or tram shelters, street lighting, traffic signs and Miejski System Informacji [Municipal Information System] is carried out.
 • In the vicinity of Emilii Plater and Bagno Streets, in the area of the executed V11 Ventilation Shaft, the temporary traffic organization was implemented and utilities inventory is being prepared. Moreover, we started to remove the trees colliding with the investment. The existing tree stand is being secured.

C12 – Nowy Świat

 • The temporary traffic organization design for the area of C12 Nowy Świat Station is under approval of Municipal Traffic Engineer. After 2 weeks from the date of its approval, we are planning to close the traffic in Świętokrzyska St. on section from Czackiego to Nowy Świat Street.

C13 – Powiśle

 • At the station, we continue the structural works and construction of diaphragm walls for starting shaft. Right up until today more than 35 d-wall sections are completed. We accomplished the construction of the steel structure protecting the Syrenka Monument and we set about working on the last stage of protection – installation of the pedestal’s canopy.
 • We commenced the preliminary excavation in the western part of station body. We completed the reconstruction of heating network Dn 600. Measuring instruments, the crackmeters, are being successively added to the right tunnel of Wisłostrada.

C14 – Stadion

 • Construction site in the area of future station is fenced. We accomplished the demolition works of asphalt surface. We carried out the utilities inventory. We made the preliminary excavation from the side of Zamoyskiego St. and delineated axes of guide walls for diaphragms.

C15 – Dworzec Wileński

 • For this station, the temporary traffic organization in the area of Plac Wileński is under approval. The reconstruction works of left turn tracks from Solidarności into Jagiellońska St. are in progress. Moreover, the procedure related to the relocation of the Brotherhood in Arms Monument to the area of Cyryla i Metodego Street is initiated.

 

See also:
Building Permit finally granted to Dworzec Wileński Station
What’s new at Powiśle
Installing filler gauges in Wisłostrada Tunnel

 

16:40, 20 czerwca 2011
16:29, 15 czerwca 2011
16:26, 15 czerwca 2011
16:23, 14 czerwca 2011
16:19, 11 czerwca 2011
16:08, 7 czerwca 2011
16:03, 4 czerwca 2011
16:02, 3 czerwca 2011
16:00, 31 maja 2011

Oferty pracy

 • Facebook