Postęp prac wykonawczych w lipcu 2011

16:26, 14 lipca 2011
 Budowa C09 – Rondo Daszyńskiego
 • Budowa szybu startowego dla tarczy TBM – Aktualnie trwają prace związane z kanałem kablowym na terenie działki Ghelamco. Zagospodarowujemy także teren do montażu pierwszej tarczy TBM.
 • Budowa stacji – Kontynuujemy prace konstrukcyjne stacji. Na Rondzie Daszyńskiego wykonywane są obecnie murki prowadzące i ściany szczelinowe. Realizowana jest także iniekcja strumieniowa, pale żelbetowe oraz płyta stropowa górna.
  Na placu budowy pierwszej z siedmiu wykonywanych przez nas stacji trwają również prace przy tzw. wykopie wstępnym.
  Ponadto wykonywana jest przekładka wodociągu 600.
 • Budowa torów odstawczych – Trwa realizacja ścian szczelinowych. W ciągu jednego dnia wykonywane są dwie sekcje. Realizowane są także pale.
  Dnia 18.07.2011 rozpoczęliśmy na C09 jet-grouting. Trwa również przebudowa głównej kanalizacji w rejonie ulicy Karolkowej i Kasprzaka.

Prace przy budowie wentylatorni V10

W rejonie budowy wentylatorni szlakowej V10, zlokalizowanej pomiędzy stacją C09 (Rondo Daszyńskiego) i C10 (Rondo ONZ), usunęliśmy nieczynne kable energetyczne. Na placu budowy trwa również usuwanie kolizji z siecią kanalizacyjną.
Przełożyliśmy linię telefoniczną i zdemontowaliśmy tory tramwajowe oraz sieć trakcyjną biegnącą wzdłuż ulicy Prostej.
Ponadto trwa tutaj mobilizacja sprzętu do budowy ścian szczelinowych. Wykonaliśmy już 50 metrów bieżących murków prowadzących.


Budowa C10 – Rondo ONZ

Wycięliśmy drzewa kolidujące z pracami budowlanymi prowadzonymi w obrębie tej stacji. Zlikwidowaliśmy  także część torowiska tramwajowego.
Aktualnie usuwana jest kolizja sieci ciepłowniczej.
Na placu budowy C10 zakończyliśmy także demontaż oświetlenia w rejonie komory rozjazdów. Kolejny etap prac budowlanych to wykonanie przekładki sieci gazowej 400.

Prace przy budowie wentylatorni V11

 • W rejonie budowy wentylatorni V11 zlokalizowanej pomiędzy stacją C10 (Rondo ONZ) i C11 (Świętokrzyska), rozpoczęły się prace przy wykonywaniu komór na kolektorze sanitarnym.
 • Trwa tutaj także usuwanie kolizji wodno-kanalizacyjnych oraz kolizji teletechnicznych. Oczekujemy także na decyzję w kwestii usunięcia drzew.

Budowa C11 – Świętokrzyska
Plac budowy C11 / Construction site of C11
 • Na stronie wschodniej trwa usuwanie kolizji wodno-kanalizacyjnych, a na głowicy zachodniej przyszłej stacji – usuwanie kolizji teletechnicznych.
 • Kontynuujemy organizację zaplecza budowy.

Prace na stacji A13 (I linia metra)

 • Na chwilę obecną uzgodniono z Zarządem Pałacu Kultury i Nauki organizację ruchu umożliwiającą uzyskanie terenu pod budowę.
Budowa C12 – Nowy Świat
 • Na stacji zlokalizowanej w samym centrum Warszawy aktualnie trwają prace związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu. Z uwagi na położenie placu budowy bezpośrednio przy Ministerstwie Finansów, a zarazem w rejonie często uczęszczanym przez mieszkańców stolicy i turystów tłumnie zmierzających w kierunku Traktu Królewskiego, system komunikacji miejskiej musi zostać opracowany bardzo starannie. Bez tymczasowej organizacji ruchu prowadzenie prac budowlanych w tym terenie jest niemożliwe. 

Prace na Powiślu / Works in Powiśle

Budowa C13 – Powiśle
 • Na stronie wschodniej przyszłej stacji – zakończyliśmy budowę ściany szczelinowej. Teraz następuje skuwanie ścian szczelinowych oraz murków prowadzących.
 • Na stronie zachodniej od 14 lipca trwa przepinanie kabli średniego napięcia, a na dzień 22 lipca planujemy rozpoczęcie przepinania kabli wysokiego napięcia.
 • Trwa także wykonywanie wykopu wstępnego – zaczyna się budowa ścian szczelinowych.
 • Pozostałe kolizje zostały już usunięte.
Budowa C14 – Stadion
 • Na terenie placu budowy stacji C14 trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Realizowane są murki prowadzące. Dotychczas wykonaliśmy około 10 metrów murków. Zrealizowaliśmy też wykop wstępny szeroko – przestrzenny na długości około 120 m i zabezpieczyliśmy jego skarpy za pomocą geowłókniny.
 • Trwa zasypywanie części Kanału Portu Praskiego.

 

Zobacz także:
Postęp prac na poszczególnych stacjach
Prace geodezyjne na całej II linii
Postęp prac w fabryce na ul. Marywilskiej

———————————————–

Progress of works executed by July 2011

Construction of C09 Rondo Daszyńskiego
 • Top slab of starting shaft for the TBM – Works related to cable duct in Ghelamco’s plot are under progress. We are developing also the area where the first TBM will be assembled.
 • Construction of station – Structural works at the station are under progress. At Rondo Daszyńskiego we currently work on guide walls and diaphragms. Also jet grouting, reinforced concrete piles and top slab are being executed. Moreover, the so-called preliminary excavation at the first of seven stations is under construction. The water line 600 is being relocated as well.
 • Construction of holding tracksDiaphragms are in progress. In one day we execute two sections. Also piles are carried out. On 18.07.2011 we started the jet-grouting at C09. Moreover, we relocate main sewage in the area of Karolkowa and Kasprzaka Streets.

Construction works of V10 Ventilation Shaft

 • In the area of V10 Ventilation Shaft located between C09 (Rondo Daszyńskiego) and C10 (Rondo ONZ) we removed inactive power cables. At the construction site we remove also collisions with sewage network.
 • We relocated cable phone line and dismantled tram tracks and overhead line passing along Prosta Street.
 • Moreover, equipment mobilization for diaphragm walls is in progress. We have already executed 50 linear meters of guide walls.
Construction of C10 Rondo ONZ
 • We cut down the trees colliding with construction works executed within this station. We demolished also a part of tram tracks.
 • Currently we remove the collision of heating network.
 • At the construction site of C10 we completed dismantlement of lighting in the area of turn-out chamber. The subsequent stage of works is relocation of gas network 400.

Construction works of V11 Ventilation Shaft

 • In the area of V11 Ventilation Shaft located between C10 (Rondo ONZ) and C11 (Świętokrzyska) we started the works on sanitary collector chambers.
 • We remove also water, sewage and teletechnical collisions. We wait for the decision on tree removal.
Construction of C11 Świętokrzyska
 • In the eastern part of C11 we are removing the water and sewage collisions, and in the western head of future station – the teletechnical ones.
 • Also site facilities are being developed.

Works at A13 Station (Metro Line 1)

 • At present we agreed with the Board of the Palace of Culture and Science the traffic organization allowing to obtain the area for construction.
Construction of C12 Nowy Świat
 • Currently we are dealing with works related to the implementation of temporary traffic organization at the station located in the heart of Warsaw. Since the construction site is situated directly next to the Ministry of Finance at the same time being in the area often frequented by the capital’s residents and tourists in crowds making their way towards Trakt Królewski (the Royal Route), the municipal transport system have to be prepared with due diligence. It is impossible to execute construction works without a temporary traffic organization plan.
Construction of C13 Powiśle
 • On the eastern part of future station – we completed the diaphragm wall construction. Now we are chipping the diaphragms and guide walls off.
 • On the western part starting from 14 July we are reconnecting the medium voltage cables, and from 22 July we are going to reconnect the high voltage cables.
 • Preliminary excavation is under progress – starts the diaphragm wall construction.
 • Other collisions have been already removed.
Construction of C14 Stadion
  • At the construction site of C14 the land is being developed. We are proceeding with guide walls. Up to this moment we executed about 10 meters of walls. Moreover, we completed a 120 m wide initial excavation and protected its slopes with geotextile.
  • Backfilling of a part of the Port Praski Channelis under progress.


See also:
Work progress at every station
Geodesic works along the entire Line 2
Progress of works in plants at Marywilska St.

 

14:53, 9 lipca 2011
17:37, 30 czerwca 2011
17:31, 30 czerwca 2011
16:49, 29 czerwca 2011
16:40, 20 czerwca 2011
16:29, 15 czerwca 2011
16:26, 15 czerwca 2011
16:23, 14 czerwca 2011
16:19, 11 czerwca 2011

Oferty pracy

 • Facebook