System monitoringu geodezyjnego

20:32, 17 lipca 2011

Użycie technologii tarcz TBM EPB minimalizuje ryzyko osiadania terenu nadzorowanego poprzez systematyczny monitoring, analizę i interpretację wyników pomiarów geodezyjnych. Służy do tego system georeferencyjny oraz platforma GIS (Geographic Information System). Informacje wygenerowane przez komputery interpretowane są przez zespół inżynierów, którzy natychmiast reagują na wszelkie nieprawidłowości i ewentualne zagrożenia.

Inżynierowie badają: 

 • odkształcenia ścian zewnętrznych stacji, zajezdni i szybów
 • pionowe i poziome osiadanie budynków w pobliżu wykopów oraz terenu za wykopem
 • zmienność poziomu warstw
 • osiadanie na powierzchni ziemi
 • przemieszczenia pionowe i poziome
 • obrót budynków

Strefy oddziaływań 

Urządzenia pomiarowe instaluje się min. 2 miesiące przed rozpoczęciem robót budowlanych. Monitoring będzie kontynuowany przez rok od ich zakończenia. Jakikolwiek ruch rejestrowany jest z dokładnością co do milimetra.

Wyróżniamy trzy strefy oddziaływania (budowa stacji):

strefę 0 – zlokalizowaną bezpośrednio nad projektowaną stacją lub wykopem oraz dwie strefy:

strefę S1 – strefę bezpośredniego wpływu  wykopu na zabudowę,

strefę S2 – pośredniego oddziaływania – strefę oddziaływań wtórnych.

Szerokość stref bezpośrednich wpływów (S1) i strefy wpływów wtórnych (S2) uwarunkowana jest głębokością wykopu (Hw), co w praktyce oznacza poziom posadowienia dna płyty fundamentowej oraz rodzajem gruntów w obszarze realizowanego wykopu.

Aparatura pomiarowa

Monitoring dokonywany jest przez geodetów drogą bezpośredniego odczytu z urządzeń oraz automatycznie za pomocą informacji przekazywanych przez aparaturę elektroniczną. Częstotliwość odczytów, ustawienia punktów pomiarowych oraz dobór oprzyrządowania jest na bieżąco zmieniany w zależności od warunków oraz charakteru budowanego odcinka. Do pomiarów służą:

 • Inklinometry – określają kąt wychylenia obiektów od pionu
 • Ekstensometry – do pomiaru wydłużeń i odkształceń liniowych
 • Repery–wyznaczają różnice wysokości pomiędzy punktami terenowymi
 • Tensometry – mierzą naprężenia
 • Mini pryzmaty – odbijając wiązki laserowe od tachimetru, tzw. Total Station, mierzą przemieszczenia pionowe i poziome
 • Szczelinomierze – określają wielkość szczelin lub luzów pomiędzy sąsiadującymi powierzchniami.
 • Piezometry – do pomiarów zwierciadła wody w warstwach wodonośnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja tuneli

Bezpośrednio między tunelami oraz na ich obwodzie umieszczanych jest 7 czujników. Dzięki 24 sekcjom monitoringu badana jest deformacja gruntu. Wszystko ma na celu wskazanie, czy ruchy bądź deformacje terenu nie przekraczają granic tolerancji. Podczas tunelowania ciągła rejestracja wartości ma wpływ na stabilność przodka tarczy TBM i ograniczenie osiadania powierzchniowego.

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola parametrów podczas tunelowania

Ciągła rejestracja wartości ma wpływ na stabilność przodka i ograniczenia osiadania powierzchniowego. Do rejestrowanych i monitorowanych parametrów maszyny TBM EPB należą:

 • moment skręcający głowicy skrawającej
 • siła naporu siłowników + szybkość przesuwania się TBM
 • ciśnienie w komorze roboczej
 • objętość iniektowanej piany w komorze roboczej (używana do kondycjonowania podłoża)
 • ciężar urobku
 • objętość zaprawy cementowej iniektowanej za obudowę.

 

Zobacz także:
Prace geodezyjne na całej II linii metra

Uzupełniające badania geofizyczne
Projekt TBM i System Rozpowszechniania Danych Monitoringu


Oferty pracy

 • Facebook