Rekordowa przekładka kanalizacji

11:33, 24 stycznia 2012

Na placu budowy stacji C11 Świętokrzyska, na głębokości ok. 9 m wykonaliśmy komorę sanitarną K09, z której wyprowadzona zostanie rekordowej wielkości kanalizacja.

Jedna z największych komór, wykonywanych podczas budowy centralnego odcinka II linii metra posłuży do tzw. rewizji (wglądu) na wybranych odcinkach sieci. Dzięki niej możliwe jest czyszczenie sieci kanalizacyjnej, zmiana jej średnicy, czy też kierunku, w którym ma ona przebiegać.

Położona prawie 10 metrów pod ziemią komora, zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części parku Świętokrzyskiego. To właśnie stąd rozpoczęto budowę rekordowej wielkości kanalizacji.

Rury o unikatowych rozmiarach

Do jej wybudowania wykorzystane zostaną największe w tej chwili na skalę całej Europy rury. Kanał I klasy zostanie wykonany z rur o średnicy wewnętrznej 1600/20400 mm, co oznacza, że wysokość takiej rury wynosi prawie 3 m.

Wykop pod docelową kanalizację jest wzmocniony i stabilizowany w zależności od wykonywanego odcinka. Wykorzystuje się do tego celu klasyczną ściankę berlińską z deskowaniem lub specjalne szalunki systemowe wraz z elementami rozporowymi.

Kanalizacja sanitarna znajduje się w ulicy Zielnej i stanowi by-pass (obejście), który umożliwi nam wybudowanie korpusu przyszłej stacji Świętokrzyska, zaprojektowanej jako stacja przesiadkowa z I linią metra.

Cały kanał o długości ok. 500 metrów biegnie na odcinku K1 – K11 na głębokości od 7 do prawie 10 m i kończy się w ul. Marszałkowskiej.

Poniższe zdjęcia przedstawiają komorę sanitarną K09 i moment usuwania starej oraz układania już nowej kanalizacji.

 

fot. Maciej Żuchowski

Zobacz także:
Kamery online na budowie metra
Budowa metra także nocą

_________________

Record-breaking sewage relocation

At the construction site of C11 Świętokrzyska Station, on the depth of ca. 9 m, so far we executed a sanitary chamber K09 that will be a starting point for the whole sewage network.

One of the biggest chambers executed during the construction of central section of Metro Line 2 will serve as so-called access eye in the selected section of networks. Thanks to it, it is possible to clean sewage network, change its diameter or direction.

The chamber is located nearly 10 meters under the ground level, in the south – east part of Świętokrzyski Park. In this point started the construction of record long sewage system.

Unique size of pipes

During the construction of sewage network we will use the biggest pipes that you can find in Europe. Channel of 1st class will be made of pipes which have an inner diameter of 1600/2400 mm and that means the pipe is 3 meters high.

Excavation for final sewage network is reinforced and stabilized depending on the currently executed section. For this purpose we use a Berlin-type wall and formwork or special system formwork with strutting elements.

Sanitary sewage is located in Zielna Street and constitutes a by-pass which will enable us to build a body of future Świętokrzyska Station designed as an interchange station with Metro Line 1.

Whole 500 meter long channel runs between sections K1 and K11 in the depth from 7 to almost 10 m and ends in Marszałkowska Street.

Photos that you can find below present sanitary chamber K09 and the moment when old sanitary sewage is being removed and a new one installed.

Photo: Maciej Żuchowski

See also:
Construction Site Webcams
Construction of metro also at night-time

 

20:16, 23 stycznia 2012
18:33, 23 stycznia 2012
15:36, 23 stycznia 2012
16:10, 17 stycznia 2012
17:24, 16 stycznia 2012
14:26, 13 stycznia 2012
17:34, 12 stycznia 2012
19:35, 11 stycznia 2012
10:24, 12 grudnia 2011

Oferty pracy

  • Facebook