Rozpoczęliśmy rozbiórkę pomnika „Czterech Śpiących”

13:43, 8 listopada 2011

Budowa stacji C15 (Dworzec Wileński) na Pradze wymaga przeniesienia pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni, potocznie zwanego pomnikiem „Czterech Śpiących”.

Nowa lokalizacja

Monument z czasów powojennych zostanie przeniesiony w kierunku ul. Cyryla i Metodego – ok. 80 metrów na północ od jego dotychczasowej lokalizacji. Po zakończeniu budowy ostatniej stacji centralnego odcinka II linii metra, pomnik nie powróci już na poprzednie miejsce.

Pozwolenie na rozbiórkę

27 października ratusz wydał pozwolenie na rozbiórkę pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni. Demontaż praskiego pomnika rozpocznie się dzisiaj, a zatem po upływie 7 dni od momentu powiadomienia Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o planowanym rozpoczęciu prac.

Inwentaryzacja pomnika

Na terenie placu budowy C15 pomnik został już ogrodzony. Ustawiliśmy specjalne rusztowanie i rozpoczęliśmy inwentaryzację obiektu. Na podstawie fotografii i dokładnych opisów poszczególnych elementów pomnika, powstaje precyzyjna dokumentacja uwzględniająca m.in. znaki szczególne postaci i fasady monumentu. Prace inwentaryzacyjne na zlecenie AGP Metro Polska S.C. prowadzą specjaliści z pracowni konserwatorskiej.

Renowacja obiektu

Zanim pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni stanie w nowym miejscu, zostanie odrestaurowany. Po przewiezieniu elementów pomnika do pracowni konserwatorskiej, rozpocznie się renowacja obiektu. Figury oraz płyty zostaną poddane procesowi oczyszczania za pomocą specjalistycznych wosków konserwatorskich. Poszczególne części pomnika zostaną dodatkowo zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych, a także przed korozją.
Z uwagi na spore uszkodzenia, wymienionych będzie prawie 30 procent płyt pomnika. Dzięki oryginalnej – już ponadsześćdziesięcioletniej – dokumentacji obiekt odzyska dawną postać oraz pierwotną kolorystykę.

Demontaż „Czterech Śpiących”

Sam demontaż pomnika zajmie nam około miesiąca. Postaci żołnierzy będą demontowane w całości za pomocą dźwigu. Najpierw z cokołu zdjęte zostaną figury, następnie litery i tablice. Potem zdemontowana będzie kamienna fasada wraz z betonowym rdzeniem cokołu.

Ostateczny termin, w jakim pomnik stanie w północnej pierzei Placu Wileńskiego już w swojej odświeżonej postaci, uzależniony jest od stanu obiektu oraz postępu prac konserwatorskich.

Kilka słów o historii pomnika

Pomnik wzniesiony został przez mieszkańców Warszawy w 1945 r. i był pierwszym, jaki ustawiono w stolicy po II wojnie światowej. W dniu odsłonięcia monumentu na cokole znajdowały się gipsowe figury pomalowane farbą imitującą brąz. Rzeźby z prawdziwego brązu odlano w rok później z metali uzyskanych z przetopienia niemieckiej amunicji zdobytej w Berlinie. W Warszawie figury pojawiły się w 1947 roku.

Widniejący do dziś na cokole pomnika polsko–rosyjski napis głosi: „Chwała bohaterom Armii Radzieckiej, towarzyszom broni, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległość narodu polskiego. Pomnik ten wznieśli mieszkańcy Warszawy 1945″.

Źródło historii pomnika: wikipedia.pl na podstawie licencji Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 (Unported)
 
 
fot. Mateusz Witczyński
 

Zobacz także:

C15 Dworzec Wileński – nowa organizacja ruchu wprowadzona
Postęp prac budowlanych w październiku 2011 roku

 

________________________

Demolition of the Brotherhood-in-Arms Monument has been started

Due to the construction of C15 Dworzec Wileński Station in Praga District, it is necessary to relocate the Polish-Soviet Brotherhood-in-Arms Monument, which is commonly known as the Monument of Four Sleepers.

New location

The post-war monument will be relocated to Cyryla i Metodego Street – approx. 80 meters to the north of its original location. Upon the completion of the last station of the central section of Metro Line II, the monument will not go back to its previous location.

Demolition permit

On 27 October, the city hall issued a permit to demolish the Polish-Soviet Brotherhood-in-Arms Monument. The demolition of the monument will be started today, so within 7 days as of the date of informing the Site Inspector about the planned commencement of works.

Inventory of the monument

At the construction site of C15 the monument has been already fenced. We put scaffoldings and we started the monument’s inventory. On the basis of pictures and detailed descriptions of particular elements of the monument there is being prepared a detailed documentation including, among others, special features of figures and the monument’s façade. The inventory works are executed by the experts from renovation studio subcontracted by AGP Metro Polska S.C.

Renovation of the monument

Before putting the monument in the new place, it will be renovated. After transporting its elements to the renovation workshop, the renovation will be started. Figures and slabs will be cleaned by means of specialist conservation wax. The elements of the monument will be protected from external conditions and corrosion. Due to quite big damages, almost 30% of the slabs have to be changed. Thanks to the original – over 50-year old – documentation, the structure will be restored to its original form and colors.

Dismantlement of the Four Sleepers

The monument will be dismantled within one month. The figures of soldiers will be dismantled as a whole by means of crane. First, the figures will be taken off from the base, then letters and tablets. Next, we will dismantle stone façade and concrete core of the base.

The final date of putting the restored monument in the northern frontage of Plac Wileński depends on the monument’s condition and progress of conservation works.

Few words about the monument’s history

The monument was built by the citizens of Warsaw in 1945, and it was the first monument that was built in Warsaw after World War II. On the day of uncovering the monument, on the base there were plaster figures painted with paint imitating bronze.

Sculptures from the real bronze were cast one year later from metals obtained from re-melted German ammunition captured in Berlin. The figures appeared in Warsaw in 1947.

The Polish-Russian inscription on the monument’s base says, “In memory of heroes of the Soviet Army, brothers in arms, who gave their lives for freedom and independence of the Polish nation. This monument was built by the citizens of Warsaw 1945.”

The monument’s history was taken from: wikipedia.pl under the license of Creative Commons Attribution/Share- Alike 3.0 (Unported)

 

See also:

C15 Dworzec Wileński – new traffic organization implemented
Progress of construction works in October 2011

 

15:36, 28 października 2011
14:43, 26 października 2011
15:02, 22 października 2011
17:45, 20 października 2011
17:59, 18 października 2011
16:33, 15 października 2011
18:50, 7 października 2011
17:42, 6 października 2011
17:00, 6 października 2011

Oferty pracy

  • Facebook