Fragmenty dawnych budowli na Nowym Świecie

15:40, 18 sierpnia 2011

Wykonując tymczasową sieć ciepłowniczą w osi jezdni ul. Świętokrzyskiej, natknęliśmy się na znalezisko po północnej stronie ulicy (od strony gmachu Ministerstwa Finansów). W rejonie przyszłej stacji C12 Nowy Świat odsłoniliśmy pozostałości po dawnych piwnicach, dziś zrujnowanych i noszących ślady pożaru. Zasypane dotąd gruzem ruiny to fragmenty ściany i ceglanego muru z widocznym miejscem, z którego wychodziły łuki sklepienia.

Fortunna lokalizacja

Z uwagi na fakt, że przedwojenna ulica Świętokrzyska była znacznie węższa niż obecnie, a wykop na placu budowy stacji C12 zlokalizowany jest idealnie między odkrytymi ścianami, nasza ingerencja w znalezisko była niewielka – miejsce zasypano piaskiem.

Zgłoszenie

Bezpośrednio po natrafieniu na pozostałości budynków między ul. Czackiego a Nowym Światem, zgłosiliśmy ten fakt Metru Warszawskiemu oraz przedstawicielowi nadzoru archeologicznego, odpowiedzialnemu za nadzór nad budową. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, uzyskaliśmy zgodę na kontynuację prac budowlanych, zatem w miejscu tym wykonujemy przekładkę infrastruktury technicznej.

Odsłonięcie kolejnych obiektów

Mamy świadomość i jesteśmy przygotowani na kolejne odkrycia fundamentów, na które natrafić możemy w trakcie budowy centralnego odcinka II linii metra. W momencie rozpoczęcia wykopu pod strop stacji C12 najprawdopodobniej dotrzemy do posadzki dawnych piwnic lub kamienic.

Podobne pozostałości przedwojennych budowli mogą się pojawić również w rejonie placów budowy stacji C10 Rondo ONZ i C11 Świętokrzyska lub przy budowie szybu wentylacyjnego zlokalizowanego nieopodal pl. Powstańców. Warto podkreślić, że na terenie budowy całego odcinka centralnego prowadzony jest stały monitoring placów budowy.

 

Zobacz także:
Syrenka bezpieczna
Grobla na basenie Portu Praskiego
Propozycja nowej lokalizacji „Czterech Śpiących”

___________________

Pieces of old buildings at Nowy Świat Street

While executing the heating network in the axis of Świętokrzyska Street, northern part (near Ministry of Finance Building), we came across a find. In the area of future C12 Nowy Świat Station we uncovered remains of old basements which were destroyed and still bear traces of fire. The ruins covered till now with rubble are pieces of wall and brick structure with a prominent trace of vaulted arches.

Fortunate location

Due to the fact that the pre-war Świętokrzyska Street was significantly narrower than today and excavation at the construction site of C12 Station is located exactly between the uncovered walls, we caused very little interference to the find – we filled this place with sand.

Notification

Immediately after having encountered the remains of buildings between Czackiego and Nowy Świat Streets, we informed Metro Warszawskie and archaeological supervisor in charge of construction work. On the basis of inventory that was prepared, we obtained permission to continue construction workstherefore in this place we are currently relocating the technical infrastructure.

Uncovering of successive structures

We are aware of and ready for another uncovering of foundations that we can encounter during the construction of the central section of Metro Line 2. At the moment of commencing the C12 slab excavation we will most probably reach the floor of old basements or tenements.

Similar remains of the pre-war buildings can spring up also in the area of C10 Rondo ONZ and C11 Świętokrzyska Stations or next to the ventilation shaft nearby Plac Powstańców Warszawy. It’s worth saying that a constant monitoring of construction sitesis carried out along the entire central section.

 

See also:
Safe Syrenka
Levee of Port Praski basin
New location of ‘the Four Sleepers’ is proposed

 

12:21, 16 sierpnia 2011
12:01, 13 sierpnia 2011
15:12, 12 sierpnia 2011
11:17, 12 sierpnia 2011
12:06, 11 sierpnia 2011
14:16, 10 sierpnia 2011
17:52, 8 sierpnia 2011
17:17, 31 lipca 2011
17:14, 27 lipca 2011

Oferty pracy

  • Facebook