Studenci Politechniki Warszawskiej uczą się pracy z tarczą TBM

16:05, 29 listopada 2011

Studenci budownictwa na Politechnice Warszawskiej jako jedyni w Polsce odbyli praktyczny kurs pracy z tarczami TBM.

Dzięki współpracy pomiędzy AGP Metro Polska a najlepszą uczelnią techniczną w kraju, po raz pierwszy przyszli inżynierowie mogli poznać praktyczne aspekty pracy ze zmechanizowanymi tarczami drążącymi o zrównoważonym parciu gruntu.

 
Międzynarodowa Współpraca

Podczas 30-godzinnego kursu, opracowanego wspólnie przez specjalistów z włoskiej firmy Astaldi, Politechniki w Turynie oraz Politechniki Warszawskiej przyszli inżynierowi dowiedzieli się m.in.:

 • o tym jak zapobiegać uszkodzeniom budynków spowodowanych osiadaniem gruntu,
 • na co należy zwrócić uwagę podczas projektowania i wykonywania obudowy tunelu,
 • jak projektować unikatowe systemy monitoringu,
 • jakie aspekty techniczne trzeba wziąć pod uwagę planując przejście tarczy przez stację,
 • a także o wymaganiach środowiskowych dotyczących urabianego gruntu oraz usuwania go na powierzchnię.

Kurs zakończył się prezentacją systemów bezpieczeństwa, które należy wdrożyć, by zapewnić pracownikom TBM-ów bezpieczną pracę.

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy się dzielić wiedzą wypracowaną przez kilkadziesiąt lat z ludźmi, którzy stanowić będą elitę polskich budowniczych – mówi Francesco Paolo Scaglione, dyrektor Astaldi S.p.A na Europę Środkową i Wschodnią.

Współpraca pomiędzy wykonawcą metra a uczelniami nie zakończy się  na przeprowadzonych kursach.  Po uruchomieniu urządzeń drążących najlepsi studenci będą mogli odbyć staże, gdzie swoją wiedzę będą mogli sprawdzić w praktyce – zapowiada inż. Scaglione.


Dla najlepszych  stypendium w Turynie

AGP Metro Polska, ufunduje także dwa stypendia przeznaczone na wyjazd do Turynu, gdzie na Politechnice Turyńskiej ich beneficjenci będą mieli okazję partycypować w zajęciach na jednej z najbardziej zasłużonej dla nauki o budowie tuneli uczelni na świecie.


Kurs prowadzili światowej sławy specjaliści

Opiekunem programowym i autorem kursów organizowanych na Politechnice Warszawskiej jest prof. Sebastiano Pelizza – wykładowca teorii i praktyki budowy tuneli z Politechniki w Turynie. O jego doświadczeniu świadczyć może 60 różnych realizacji tunelowych, przy których pracował na całym świecie. Był także prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia budowniczych tuneli (ITA – International Tunnel Association), obecnie jest członkiem honorowym organizacji.

Na zaproszenie AGP Metro Polska, na wykłady na Politechnice Warszawskiej przyjechał także prof. Daniele Peilla, specjalista od kondycjonowania gruntu, oraz inż. A. Picchio zajmujący się problematyką utrzymywania odpowiedniego ciśnienia na przodku.

Gospodarzami wykładów byli członkowie Podkomitetu Budownictwa Podziemnego, prof. Anna Siemińska-Lewandowska oraz dr inż. Wojciech Grodecki.


Praktyka pod okiem specjalistów na co dzień pracujących przy budowie II linii metra w Warszawie

Zajęcia praktyczne prowadzili specjaliści AGP Metro Polska:

 • inż. Marco Barbanti, inż. Daniele Fornelli, inż. Maurizio Roganti, inż. Mert Vardar, inż. Agnieszka Gajos, inż. Tomasso Grosso, inż. Federico Bizzi, inż. Marek Pajewski, inż. Burak Dogan, inż. Onur Erkus, inż. Joanna Affek, inż. Pasquale Melillo

oraz specjaliści z firmy RockSoil, zajmującej się projektowaniem tuneli.

 

Wizyta na placu budowy stacji C09 Rondo Daszyńskiego

Studenci Politechniki Warszawskiej odwiedzili także plac budowy stacji Rondo Daszyńskiego, rozpoczynającej centralny odcinek II linii metra.

Przyglądali się z bliska realizacji przełomowego etapu budowy stacji – wybierania ziemi spod płyty stropowej.

Na tym etapie prac łatwo można już sobie wyobrazić wnętrze hal odprawy biletów i ogólne gabaryty stacji, bowiem maszyny pracujące na głębokości ok. 10 m pod powierzchnią stropu górnego odsłoniły poziom antresoli przyszłej stacji.

Zdjęcia zamieszczone poniżej obrazują wybieranie ziemi spod stropu górnego stacji Rondo Daszyńskiego.

 

 
 
 
fot. Magdalena Lubieniecka, Mateusz Witczyński

Zobacz także:
Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona metodom budowy tuneli 
Z wizytą na budowie II linii metra – lekcja pozaszkolna w Punkcie Informacyjnym

———————————————

Students of the Warsaw University of Technology learn how to work with the TBM

Civil engineering students at the Warsaw University of Technology as the only ones in Poland underwent a practical course how to work with the TBMs. Thanks to cooperation between AGP Metro Polska and the best technical university in Poland, for the first time future engineers had the possibility to get to know the practical aspects of work with the earth pressure balance tunnel boring machines.

International Cooperation

During 30-hour course prepared together by specialists from Italian company Astaldi, Technical University of Turin and Technical University of Warsaw, future engineers got to know, among other things:

 • How to prevent damages on buildings caused by ground settlements,
 • What should be taken into account when designing and executing the tunnel lining,
 • How to design unique monitoring system,
 • Which technical aspects should be considered when planning the passage of shield through station,
 • As well as environmental requirements concerning excavated and transported soil.

The course was completed by the presentation of safety systems which should be implemented in order to guarantee the TBM workers a safe work.

We are very proud that we can share our knowledge acquired through several dozen of years with people who will be the Polish engineering elite – says Francesco Paolo Scaglione, Director of Astaldi S.p.A for Central and Eastern  Europe.

Cooperation between metro constructor and universities is not going to cease after the courses. – As the machines will start to drill, the best students will have the possibility to undergo a traineeship, and test their knowledge in practice – introduces engineer Scaglione.

For the best students – scholarship in Turin

AGP Metro Polska will also fund two scholarships for the trip to Turin where at the Turin University of Technology the beneficiaries will have opportunity to take classes at one of the most distinguished universities in the world specializing in tunnel construction.

Course was led by the world famous specialists

Curricular tutor and author of course organized at the Warsaw University of Technology is Professor  Sebastiano Pelizza -  the lecturer of tunneling in theory and practice at the Turin University of Technology.  His experience can be proved by 60 different tunnel tasks in which he participated all over the world. He was also the president of the International Tunnel Association (ITA), currently he is a honorary member of it.

At the invitation of AGP Metro Polska, to the lectures held at the Warsaw University of Technology came also Professor Daniele Peilla, the specialist in soil conditioning, and A. Picchio, M.Sc. Eng.,  dealing with maintaining appropriate pressure at the tunnel face.

Lectures were hosted by the members of the Subcommittee of Underground Construction, Professor Anna Siemińska-Lewandowska and Wojciech Grodecki, PhD. Eng.

Practice under the tutelage of specialists working each day with the construction of Metro Line 2 in Warsaw

The practical classes were led by the specialists of AGP Metro Polska:

 • Marco Barbanti, M.Sc. Eng., Daniele Fornelli, M.Sc. Eng., Maurizio Roganti, M.Sc. Eng., Mert Vardar, M.Sc. Eng., Agnieszka Gajos, M.Sc. Eng., Tomasso Grosso, M.Sc. Eng., Federico Bizzi, M.Sc. Eng., Marek Pajewski, M.Sc. Eng., Burak Dogan, M.Sc. Eng., Onur Erkus, M.Sc. Eng., Joanna Affek, M.Sc. Eng., Pasquale Melillo, M.Sc. Eng.

and specialists of the RockSoil company dealing with the tunnel designing.

Visit at the construction site of C09 Rondo Daszyńskiego

The students of the Warsaw University of Technology visited the construction site of Rondo Daszyńskiego, the first station of the central section of Metro Line 2.

They took a close look at the execution of a crucial stage of the station’s construction – excavating soil from under the floor slab.

At this stage of works, the interior of check-in halls and general dimensions of station can be easily visualized since machines working 10 meters below the top slab uncovered mezzanine level of future station.

Photos above show extracting the soil from under the top slab of Rondo Daszyńskiego Station.

 
Photo: Magdalena Lubieniecka, Mateusz Witczyński

See also:
International scientific conference on the methods of tunnel construction
Visit to the site of Metro Line II – after school lesson in the Information Point

11:45, 27 listopada 2011
17:24, 21 listopada 2011
15:31, 18 listopada 2011
12:32, 10 listopada 2011
17:58, 9 listopada 2011
13:43, 8 listopada 2011
15:36, 28 października 2011
14:43, 26 października 2011
15:02, 22 października 2011

Oferty pracy

 • Facebook