Szyb startowy „Rondo Daszyńskiego” – postęp prac

18:08, 29 marca 2011
 • Kontynuacja budowy ścian szczelinowych
 • Trwa przebudowa sieci cieplnej:
   • zakończyliśmy przebudowę docelowego rurociągu sieci ciepłowniczej
   • budujemy nową komorę ciepłowniczą E14/P2 – zakończono roboty konstrukcyjne i montażowe, wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa, wentylacja
   • montaż nowej sieci preizolowanej (zagęszczenie i zasypka wykopu)
 • Przebudowujemy sieć elektryczną i telekomunikacyjną (zakończyliśmy kanalizację dla TP S.A, Netii S.A i Tel-Team Sp. z o.o.) – prace będą kontynuowane po wykonaniu płyty stropowej,
 • Trwają też roboty związane z wykonaniem przyłącza elektrycznego do placu budowy i tarcz TBM,
 • Zakończyliśmy badania polowe przed rozpoczęciem stabilizacji gruntu (jet-grouting) – wykonaliśmy dwa komplety potrójnych, nachodzących na siebie kolumn testowych oraz cztery pojedyncze kolumny testowe,
 • Rozpoczęliśmy wykonywanie pali (po odkopaniu otrzymujemy element konstrukcyjny nośny podtrzymujący strop)
 • Do dnia dzisiejszego wykonaliśmy około 3 tys. m2 wykopu wstępnego,
 • Trwa budowa kabla światłowodowego 48J w relacji ul. Radiowa – ul. Żwirki i Wigury (dotychczas wykonaliśmy około 5 km kabla).

——————————————–

Rondo Daszyńskiego” Starting Shaft – progress of works

 • Construction of diaphragm walls is continued
 • Heating network reconstruction is in progress:
  • We have completed the final heating line reconstruction
  • We are now building E14/P2 heating chamber – the structural and assembly works are completed; currently we are executing damp-proof insulation and ventilation system
  • New pre-insulated network is now installed (compaction and backfilling of excavation)
 • We are currently reconstructing power and telecommunication networks (cable ducting system for TP S.A., Netia S.A. and Tel-Team Sp. z o.o. is completed) – the works will be continued after completing top slab,
 • Also the works on providing power supply to the construction site and TBM are in course of execution,
 • We have completed field tests before commencing soil stabilization (jet-grouting) – we have executed two sets of triple overlapping test columns and four singular test columns,
 • We started executing piles (when it will be dug out, we will receive a load-bearing floor,
 • So far we executed approx. 3 000 sq m of primary excavation,
 • Currently we are executing a 48J fibre optic cable along the section between Radiowa St. and Żwirki i Wigury St. (up till now we executed approx. 5 km of cable).

 

18:06, 29 marca 2011
18:02, 28 marca 2011
18:00, 26 lutego 2011
17:51, 25 lutego 2011
17:48, 21 lutego 2011
17:46, 17 lutego 2011
17:36, 12 lutego 2011
17:32, 8 lutego 2011
17:29, 31 stycznia 2011

Oferty pracy

 • Facebook