Tarcze nie będą czekać

16:10, 17 stycznia 2012

By przyspieszyć prace przy budowie, zdecydowaliśmy się na zmianę harmonogramu prac prowadzonych na stacji C10 „Rondo ONZ”. Tarcza TBM zostanie przeprowadzona przez ten odcinek bez wykonywania wykopu, co oznacza, że dopiero po przejściu tarcz dokończone zostaną prace związane z budową korpusu przyszłej stacji.

C10 „Rondo ONZ” jest placem budowy, w obrębie którego znajduje się wiele kolizji z instalacjami podziemnymi, co wymaga wykonania szeregu przekładek. W takim przypadku zarówno inwestor, jak i wykonawca mają ograniczony wpływ na czas ich realizacji. Często formalne działania gestorów sieci trwają znacznie dłużej niż fizyczne wykonywanie tymczasowych i docelowych instalacji. To zaś może się przyczynić do zaistnienia sytuacji, w której konstrukcja stacji ONZ może nie być gotowa na przyjęcie maszyn drążących w okresie ich planowanego przejścia przez stację.

Dotychczasowy harmonogram prac przewidywał w pierwszej kolejności wykonanie korpusów wszystkich stacji, które następnie miały zostać połączone tunelami drążonymi przy użyciu tarcz TBM EPB. Przy realizacji tego założenia tarcze najprawdopodobniej musiałyby zatrzymać się w rejonie stacji Rondo ONZ i oczekiwać na jej przygotowanie. Dla uniknięcia tej sytuacji wprowadzimy zmiany w harmonogramie: tarcze przejdą przez jedynie częściowo przygotowany korpus stacji, co pozwoli zaoszczędzić czas i przyspieszyć prace na dalszych etapach budowy metra.

fot. Maciej Żuchowski

Zobacz także:
Budowa metra także nocą
Kamery online na budowie metra

_______________

The shields will not wait

To accelerate construction works we decided to change the work schedule for C10 Rondo ONZ Station. The TBM will be lead through this section without a prior excavation which means that only after the passage of the TBM will the works related to the future station body be executed.

C10 Rondo ONZ Station is a construction site within which there are a lot of collisions with utilities that require relocations. In such case both the investor and the contractor have a limited period of time for their completion. Formal actions of utility administrators often last much longer than the execution of temporary and final installation. And this in turn may contribute to situation in which the structure of ONZ Station will not be ready for the tunnel boring machines during their planned passage through the station.

The former work schedule assumed at first the execution of all station bodies which subsequently were to be connected by tunnels bored with the use of the TBM EPB. In such assumption the shields most probably should be stopped in the area of Rondo ONZ and await its preparation. In order to avoid such situation we introduce changes in the schedule: the shields will pass through a partially prepared station body which will help us to save the time and accelerate works at further stages of metro construction.

Photo Maciej Żuchowski

See also:
Construction of metro also at night-time
Construction Site Webcams

 

17:24, 16 stycznia 2012
14:26, 13 stycznia 2012
17:34, 12 stycznia 2012
19:35, 11 stycznia 2012
10:24, 12 grudnia 2011
17:11, 29 listopada 2011
16:05, 29 listopada 2011
11:45, 27 listopada 2011
17:24, 21 listopada 2011

Oferty pracy

  • Facebook