Umowa z wykonawcą tarcz TBM podpisana

12:06, 4 sierpnia 2010

Dnia 4 sierpnia została podpisana umowa z firmą Herrenknecht AG z siedzibą w  Schwanau w Niemczech na zaprojektowanie oraz dostarczenie trzech tarcz TBM, które wykonają tunele centralnego odcinka II linii metra w Warszawie.

Więcej informacji o firmie Herrenknecht
 

Technologia tarcz TBM EPB

Technika działania tarcz TBM typu EPB jest oparta na drążeniu tunelu i układaniu jego obudowy. TBM drąży tunel za pomocą obracającej się 2 razy na minutę przedniej tarczy skrawającej, która jest przesuwana do przodu przez siłowniki hydrauliczne.

Ostrza, noże i dyski tnące znajdujące się na tarczy drążącej są wykonane ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości i mogą rozdrabniać każdy napotkany grunt. Maszyna, może również za pomocą specjalnych dysz umieszczonych na przedniej tarczy, wstrzykiwać w grunt wodę lub pianę. Urobek, gromadzony w komorze urobkowej wytwarza od strony tarczy ciśnienie, które równoważy ciśnienie gruntu i

Tarcza TBM wykonująca odcinek "C" rzymskiego metra
wód gruntowych. Stamtąd, za pomocą przenośnika ślimakowego grunt jest transportowany na taśmociągi.

Po wydrążeniu odpowiedniej odległości tarcza drążąca i przenośnik ślimakowy zatrzymują się, a uruchamia się moduł układający pierścień tunelu. Podczas budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie na pełen pierścień będzie składać się 5 elementów oraz tzw. klin, który jest mocowany jako ostatni i nadaje konstrukcji szczelność oraz usztywnia gotowy tunel. Wykonane ze zbrojonego betonu segmenty są podnoszone i układane za pomocą obracającego się w dwóch kierunkach dźwigu próżniowego (erektora). Instalowane są pod osłoną zewnętrznego pancerza tarczy. Każdy prefabrykat układany jest tak, by ściśle przylegał do poprzedniego pierścienia i ułożonego już elementu kolejnego pierścienia.

Przerwa, powstająca między zewnętrzną ścianą tunelu a podtrzymywanym przez osłonę tarczy gruntem, jest na bieżąco wypełniana specjalną zaprawą, wstrzykiwaną za pomocą wysokociśnieniowych dysz. Dzięki temu osiągnięta jest niezwykła stabilność gruntu oraz stuprocentowa szczelność tunelu.

Po ułożeniu pierścienia maszyna odpycha się od niego i rozpoczyna drążenie kolejnego etapu. W trakcie tych prac przestrzeń, w której układany jest tunel oraz personel są całkowicie osłonięte od wpływu nacisku gruntu i przed ewentualnym wpływem wód gruntowych poprzez osłony traczy.

Na 85-metrowym zapleczu TBM znajduje się wiele urządzeń m.in: agregaty prądotwórcze, pompy, skrzynki rozdzielcze, systemy wentylacyjne, laserowe mierniki, pomieszczenia magazynowe, a także urządzenia odpowiadające za dostarczanie elementów tunelu i usuwanie urobku, co zapewnia całkowite zabezpieczenie logistyczne pracy tarczy. Mieści się tam również mostek dowodzenia, gdzie są zbierane i analizowane wszystkie dane i parametry pracy tarczy. Każdy ruch tarczy do przodu powoduje także przesuwanie się zaplecza.

__________________________

The contract with the Contractor of TBM shields signed

On 4th of August, the contract was signed with the company Herrenknecht AG in Schwanau, Germany for the design and delivery of three TBM shields that will drill the tunnels of the central section of metro line II in Warsaw.

More information about Herrenknecht

 

EPB TBM Shields Technology

TBM Shield executing section "C" of metro in Rome
The operation technology of EPB TBM shield is based on tunnel drilling and placing the tunnel lining.  TBM drills the tunnel with a front cutting wheel that rotates 2 times per minute, which is pushed forward by hydraulic cylinders.

The cutting blades, knives and disks located on the boring shield are made of steel with very high endurance and can shred any type of ground encountered. The machine can also inject water or foam into the ground by using special nozzles placed in front of the shield. Soil masses gathered in the excavation chamber produces pressure from the side of the shield, which balances the pressure of the soil and groundwater. From there, using the ground screw conveyor is transported onto the belt conveyors.

After the excavation proper distance and shield boring auger stop and start the module lay the ring tunnel. During the construction of the central section of the second metro line in Warsaw at the full ring will consist of 5 elements and so-called. wedge, which is attached as the last and gives the tightness of the structure and stiffens the finished tunnel. Made of reinforced concrete segments are lifted and placed by means of rotating in two directions, vacuum lift (erektora). They are installed under the cover of the outer armor shield. Each precast is arranged so as to strictly adhere to the previous ring and are structured now the next element of the ring.

Break, occurring between the outer wall of the tunnel and supported by a ground missile shield, is constantly filled with a special mortar, injected with high pressure nozzles. Thanks to this unusual stability is achieved one hundred percent of the land and the tightness of the tunnel.

Upon completion, the machine pulls the ring from him and begins the next stage of drilling. In the course of the work space in which the tunnel is laid and the staff are completely shielded from the influence of the pressure of the soil and from the potential impact of ground water through the cover sawyers.

At the 85-meter TBM back there are many devices m.in: power generators, pumps, distribution boxes, ventilation systems, laser meters, storage facilities, and equipment are responsible for providing the elements of the tunnel and removal of excavated material, which provides complete protection shield logistical work . It also housed the command bridge, where they are collected and analyzed all data and operating parameters of the blade. Every movement causes the blade to the front and moving back.

 

11:54, 30 lipca 2010
12:02, 27 lipca 2010
11:42, 20 lipca 2010
11:37, 14 lipca 2010
11:36, 30 czerwca 2010
11:29, 29 czerwca 2010
17:54, 31 maja 2010
17:51, 31 maja 2010
17:49, 21 maja 2010

Oferty pracy

  • Facebook