Uroczystość nadania imienia pierwszej z trzech tarcz TBM

15:41, 22 września 2011

W środę 21 września o 12.00 odbyła się uroczystość nadania imienia pierwszej z trzech tarcz TBM.

Na Rondzie Daszyńskiego – w miejscu pierwszej planowanej stacji centralnego odcinka II linii metra wszystkich zebranych przywitał Francesco Paolo Scaglione  Kierownik Kontraktu i przedstawiciel firmy Astaldi. Opowiedział o zwyczaju związanym z wyborem imion dla tarcz:

Jest taka tradycja, że maszyny TBM otrzymują imiona żeńskie. Dlaczego? Bo wewnątrz TBM-u pracować będzie 15-osobowa załoga składająca się z samych mężczyzn. Spędzą tam nawet kilka lat, ta maszyna będzie dla nich kobietą, kochanką, żoną. Będzie to jednak kobieta kapryśna, niełatwa w prowadzeniu i kontrolowaniu. TBM może spełniać oczekiwania pracowników, ale może także toczyć z nimi walkę. Dlatego też TBM otrzymuje imię po pięknej, ale kapryśnej kobiecie.

Pan Scaglione zaznaczył, że same maszyny pochodzą z Niemiec, ich rodzice są z Polski, Włoch, Turcji, oraz że będą mieszkały w Polsce i wyraził nadzieję, że tutaj otrzymają nowe obywatelstwo. Dlatego jego wybór padł na proste polskie imiona. Otrzymał propozycję, by maszyny zostały nazwane imionami trzech najpiękniejszych kobiet pracujących w AGP Metro Polska. Jak jednak twierdzi Pan Scaglione, w firmie jest wiele pięknych kobiet i wszystkie zasługują na takie wyróżnienie, więc znalazł inne rozwiązanie:

Kilka miesięcy temu na lotnisku w Warszawie zobaczyłem plakat przedstawiający kobietę – Marię Skłodowską-Curie. Upamiętniał on rocznicę otrzymania przez nią nagrody Nobla. TBM 644 otrzyma zatem najlepsze imię – Maria, imię dobrze znane w Polsce i we Włoszech. Ten TBM, który widzą Państwo na zewnątrz będzie od dziś nosił imię Maria.

Z drugim TBM-emem było inaczej. Zawsze staram się poznać historię kraju, w którym pracuję, pozwala to lepiej poznać mentalność ludzi danego kraju, w tym wypadku polskich pracowników. Studiując historię Polski, odkryłem postać XVI-wiecznej włoskiej królowej z Krakowa – Bony. Nie miało to pożytku, ale w tym samym czasie żyła w Polsce kobieta niezwykle ważna dla historii kraju – Anna Mazowiecka, która była siostrą ostatniego króla mazowieckiego, Janusza. Rok 1526. Właśnie ona przez kolejne 10 lat sprzeciwiała się przyłączeniu Księstwa Mazowieckiego do Niemiec. Założyła także pierwszy szpital w Warszawie. Anna to także imię brzmiące podobnie w języku polskim i włoskim, dlatego ta maszyna, której część znajduje się na C09, a część na pl. Defilad, będzie nosiła imię Anna.

TBM 3  aktualnie sprowadzany z Niemiec  zacznie drążyć tunele z Powiśla. Ktoś powiedział, że Wisła jest zwana królową rzek. Łączy przecież 3 najpiękniejsze miasta Polski: Kraków, Warszawę i Gdańsk. Dlatego też zdecydowałem się nadać trzeciej maszynie imię Wisła.

Następnie głos zabrała Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która podziękowała za zaproszenie i wyraziła nadzieję, że w ciągu trzech lat oba brzegi Wisły zostaną połączone zarówno II linią metra, jak i mostem Północnym. Przedstawiła zebranym parametry maszyny oraz wspomniała o współpracy AGP Metro Polska z Politechniką Warszawską. Wyraziła także wdzięczność za wybór imienia polskiej noblistki z Warszawy, po czym uroczyście dokonała „chrztu”. Butelka szampana rozbiła się dopiero przy trzeciej próbie, jednak odczytano to jako dobry znak – w końcu są także trzy maszyny, które wydrążą tunele II linii metra.

Paolo Francesco Scaglione dodał osobistą uwagę:
Dzięki współpracy z AGP Metro Polska na Politechnice Warszawskiej będą się odbywały specjalne kursy dla studentów. Najlepsi z nich będą mogli odwiedzić naszą budowę i oprócz teorii zakosztować praktyki. Chcemy przekazać polskim studentom wiedzę i technologię.

Na zakończenie części oficjalnej Prezes Metra Warszawskiego Jerzy Lejk wręczył pamiątkowe kreciki.

Poza wymienionymi, w uroczystości wzięli udział m.in. Ambasador Włoch Aldo Mantovani i Ambasador Republiki Tureckiej Reşit Uman, Zastępcy Prezydent m.st. Warszawy, Burmistrzowie dzielnic Śródmieście, Praga Północ i Wola, Radni m.st. Warszawy, Prezes Jerzy Lejk oraz Członkowie Zarządu Metra Warszawskiego, Dyrektor ZTM Leszek Ruta,właściciel firmy Gülermak Kemal Güleryüz, Cesare Bernardini z Zarządu Astaldi, Dyrektor Projektu AGP Metro Polska Mustafa Tuncer oraz Dyrektor PBDiM Janusz Dróżdż.

 

 

Zobacz także:
Weekend z tarczą TBM

_____________________

TBM Name-Giving Ceremony

On Wednesday, 21st September, at twelve noon, there was the ceremony of giving a name to the first out of three TBMS.

In Rondo Daszyńskiego – the first planned station of the central section of Metro Line II – all the guests were greeted by Francesco Paolo Scaglione, the Contract Manager and representative of Astaldi. He described the custom of choosing names for shields:

There is such tradition that the TBMs receive female names. Why? Because inside the TBM there will be working a team of 15 men. They will spend there even few years, and this machine will be their woman, lover, wife. But it will be a capricious woman, not easy to be operated and controlled. The TBM may satisfy the expectations of workers but it also may fight with them. That is why, the TBM receives a name of a beautiful but capricious woman.

Mr. Scaglione stressed that the machines come from Germany, their parents are from Poland, Italy and Turkey, and they will be living in Poland. He also expressed hope that here they would be granted a new citizenship. That is why, there were chosen simple Polish names. He was proposed to choose the three most beautiful ladies woring in AGP Metro Polska, but, according to Mr. Scaglione, there are many beautiful ladies in the company and all of them deserve such commendation, so he found other solution:

Few months ago, when I was at the airport in Warsaw, I saw a poster presenting a women – Maria Skłodowska-Curie. It was commemorating the 100th anniversary of awarding the Nobel Prize to her. Therefore, TBM 644 received the best name – Maria, the name which is well-known both in Poland and Italy. This TBM which you can see outside is named for today Maria.

With the second TBM the situation was a little bit different. I always try to familiarize the history of country in which I am working. It allows me to better understand the mentality of a given country, in this case the Polish employees. Studying the history of Poland, I discovered the Italian queen from Cracow in 16th century – Bona. It was not useful, but at the same time in Poland, there lived an extremely important women for the history of this country – Anna Mazowiecka, who was the sister of the last Duke of Masovia, Janusz, in 1526. She was the one who for the next 10 years opposed to the incorporation of the Duchy of Mazovia into Germany. She also established the first hospital in Warsaw. What is more, Anna sounds similar in Polish and Italian, so the machine which is in C09 and its other parts in Plac Defilad, will be named Anna.

TBM 3 – which is now being delivered from Germany – will start drilling the tunnels from Powiśle. Somebody told me that the Vistula is called the Queen of Rivers. After all it connects the three most beautiful cities of Poland: Cracow, Warsaw and Danzig. Therefore, I decided to name the third TBM Vistula.

Then, the floor was taken by the Mayor of the Capital City of Warsaw Mrs. Hanna Gronkiewicz-Waltz who thanked for the invitation and expressed hope that within three years both banks of the Vistula will be connected by Metro Line II and Północny Bridge. He presented to the guests the machine parameters and mentioned about the cooperation of AGP Metro with Warsaw University of Technology. She also expressed her gratitude for choosing the Polish Noble prizewinner from Warsaw, and she ceremonially named the TBM. The bottle of champagne crushed after three attempts, but it was taken as a good sign – after all, there are three machines which will drill the tunnels of Metro Line II.

Paolo Francesco Scaglioneadded some personal remark, Thanks to the cooperation of AGP Metro Polska with Warsaw University of Technology, there will be special courses for students. The best of them will have an opportunity to visit our site and, except theory, try it in practice. We want to show the Polish students knowledge and technology.

In the end of the official part, President of Metro Warszawskie Jerzy Lejk gave little moles as souvenirs.

Apart from the above-mentioned persons, the ceremony was attended by, among others, the Ambassador of Italy Aldo Mantovani and the Ambassador of the Republic of
Turkey Reşit Uman, Deputy Mayors of the Capital City of Warsaw, Mayors of Śródmieście, Praga Północ and Wola Districts, Councilors of the Capital City of Warsaw, President Jerzy Lejk and the Board Members of Metro Warszawskie, Director of ZTM Leszek Ruta, the owner of Gülermak – Kemal Güleryüz, Cesare Bernardini from the Board of Astaldi, Project Director of AGP Metro Polska Mustafa Tuncer and Director of PBDiM Janusz Dróżdż.

 

See also:
Weekend with the TBM

 

15:23, 22 września 2011
17:48, 16 września 2011
17:03, 16 września 2011
18:49, 15 września 2011
17:54, 10 września 2011
10:20, 10 września 2011
19:06, 9 września 2011
11:53, 7 września 2011
18:59, 6 września 2011

Oferty pracy

  • Facebook