Wrzesień i nasza współpraca z Inwestorem

13:11, 30 września 2010

We wrześniu współpraca z Inwestorem dotyczyła m.in.:

 • raportu z symulacji zasilania trakcji,
 • systemu radiołączności na centralnym odcinku II linii metra,
 • uzgodnień z PKP i firmą Port Praski w sprawie kolektora stadionowego w związku z budową stacji C14 Stadion,
 • lewobrzeżnego bulwaru Wisły (dnia 8 września złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o ustalenie LICP dla inwestycji zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły),
 • lokalizacji przyłącza elektroenergetycznego w pasie drogowym ul. Kasprzaka, ul. Prostej, ul. Towarowej i przyłącza telekomunikacyjnego w pasie drogowym ul. Świętokrzyskiej,
 • zabezpieczeń przeciwpowodziowych stacji Powiśle, Stadion i Dworzec Wileński,
 • Zamierzenia Budowlanego Nr 1 (m.in. wykazu projektów wykonawczych, zakończenia usuwania drzew i krzewów, kolizji drzewostanu z wykopem i dostosowania istniejącej infrastruktury),
 • pawilonu Punktu Informacyjnego (m.in. przyłącza energetycznego, projektu budowlanego i lokalizacji) oraz terenu pod główne biuro budowy,
 • a także parkingu w pasie drogowym ul. Prostej na odcinku ul. Żelazna – Rondo ONZ.

____________________

Our cooperation with the Investor in September

In September our cooperation with the Investor was connected with e.g.:

 • report from the overhead line feeding simulation,
 • radio communication system at the central section of Metro Line 2,
 • arrangements with PKP and the Port Praski companyregarding the stadium collector in connection with the construction of C14 Stadion Station,
 • the left-bank Vistula embankment (on 8th September we filed an application for issuing a decision on establishing the LICP – Location for Public Purpose Investment – for the investment connected with developing the left-bank embankment of the Vistula),
 • location of the power connection in the road lane of Kasprzaka, Prosta, Towarowa Streets and telecommunication connection in the road lane of Świętokrzyska Street,
 • anti-flood protection at Powiśle, Stadion and Dworzec Wileński Stations,
 • construction Task No. 1 (e.g. list of execution designs, completion of trees and bushes removal, collision of trees with the excavation and adjustment to the existing infrastructure),
 • Information Point pavilion (e.g. power connection, building permit design and location) and the area for the central construction office,
 • and the car park in the road lane of Prosta Street at Żelazna – Rondo ONZ section.

 

13:02, 30 września 2010
12:58, 30 września 2010
12:47, 29 września 2010
13:04, 25 września 2010
12:42, 25 września 2010
12:40, 24 września 2010
12:37, 16 września 2010
12:32, 11 września 2010
12:30, 7 września 2010

Oferty pracy

 • Facebook