Wrześniowe działania AGP Metro Polska S.C.

12:42, 25 września 2010

We wrześniu Konsorcjum AGP Metro Polska S.C. skupiło się na:

 • opracowaniu i złożeniu (06.09.2010) do Okręgowego Urzędu Górniczego wniosku o zaliczenie tuneli centralnego odcinka II linii metra w Warszawie do odpowiednich stopni zagrożenia wodnego,
 • przygotowaniu i przekazaniu Zamawiającemu Planu Ruchu Zakładu Górniczego,
 • zleceniu poboru próbek i wykonaniu badań chemicznych gruntów wydobywanych podczas budowy. Celem badań jest zakwalifikowanie tych gruntów do „mas ziemnych”, a nie do odpadów. Badania gruntów zostaną wykonane zgodnie z „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi”,
 • przygotowaniu wniosków o pozwolenie wodnoprawne dla zasypania Portu Praskiego,
 • opracowaniu inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków w strefie oddziaływania stacji C10 Rondo ONZ i C14 Stadion oraz rozpoczęciu projektu monitoringu geodezyjnego powyższych budynków.

_____________________

Activity of AGP Metro Polska S.C. in September

In September, the consortium AGP Metro Polska S.C. focused on:

 • preparation and submission (06.09.2010) to the District Mining Authority an application for qualifying the tunnels of the central section of Metro Line 2 in Warsaw to the appropriate degrees of water risk,
 • preparation and submission of the Traffic Design of the Mining Unit to the Ordering Party,
 • subcontracting sample-drawing and execution of chemical tests excavated during the construction process. The tests aim at qualifying the grounds as “soil masses”, and not as waste. The ground tests will be executed in accordance with the Ordinance of the Minister of Environment dated 9 September 2002 on the soil quality standards and earth quality standards”,
 • preparation of water permits for backfilling of Port Praski,
 • preparation of inventory and assessment of the technical condition for buildings in the impact zone of C10 Rondo ONZ and C14 Stadion Stations and beginning the geodesic monitoring of the afore-mentioned buildings.

 

12:40, 24 września 2010
12:37, 16 września 2010
12:32, 11 września 2010
12:30, 7 września 2010
12:13, 30 sierpnia 2010
12:08, 28 sierpnia 2010
12:10, 26 sierpnia 2010
12:06, 4 sierpnia 2010
11:54, 30 lipca 2010

Oferty pracy

 • Facebook