Współpraca AGP Metro Polska S.C. z Inwestorem

17:51, 31 maja 2010

W maju współpraca z Metrem Warszawskim dotyczyła wielu aspektów, m.in. drogi awaryjnej dla tunelu Wisłostrady, lokalizacji wyjść z metra po północnej stronie stacji Nowy Świat oraz wyjścia na dziedzińcu Ministerstwa Finansów. Omawialiśmy również kwestię średnicy tunelu drugiej linii metra. Pracowaliśmy nad odwiertami geologicznymi wzdłuż linii tunelu oraz nad terminami rozpoczęcia robót na stacji Stadion i Dworzec Wileński.

Współpraca dotyczyła też opracowania „Projekt Budowlany Zamierzenie Budowlane Nr 1 Konstrukcja Oporowa ul. Prosta / ul. Towarowa – rejon Ronda Daszyńskiego – Warszawa”, tymczasowego Planu Organizacji Ruchu, nowej lokalizacji Pomnika Braterstwa Broni oraz systemu telekomunikacyjnego dla II linii metra.

31 maja przekazaliśmy wersję roboczą Projektu Budowlanego „Trasa i niweleta torów” i pracowaliśmy wspólnie nad Projektem drogowym dla Placu Wileńskiego.

_________________

Cooperation of AGP Metro Polska S.C. with the Investor

In May the cooperation with Metro Warszawskie covered many aspects, including the emergency routes for Wisłostrada Tunnel, metro exit locations on the north side of Nowy Świat, and exit into the courtyard of the Ministry of Finance. We also discussed the issue of the diameter of the metro line II tunnel. We worked on geological holes along the tunnel and on the start dates for the construction of Stadion and Dworzec Wilenski stations.

Cooperation also concerned the development of „Building Permit Design Construction Task No. 1 Retaining Structure Prosta St. / Towarowa St. - Rondo Daszyńskiego – Warsaw” temporary traffic organization, the new location of the Brotherhood of Arms Monument and telecommunications system for metro line II.

On May 31, we provided the draft design of the Building Permit Design „Route and level of tracks” and we worked together on a Road design for Plac Wileński.

 

17:49, 21 maja 2010
17:47, 12 maja 2010
17:39, 25 kwietnia 2010
17:33, 16 kwietnia 2010
17:24, 12 kwietnia 2010
17:19, 31 marca 2010
16:49, 25 marca 2010
16:45, 25 marca 2010
16:41, 17 marca 2010

Oferty pracy

  • Facebook