Współpraca z Inwestorem w listopadzie

15:27, 30 listopada 2010

W listopadzie dotyczyła ona przede wszystkim:

 • wyników pomiarów zerowych w zakresie poziomu hałasu i drgań w rejonie stacji C09 Rondo Daszyńskiego;
 • pozyskania terenu pod przebudowę urządzeń podziemnych w rejonie stacji Rondo ONZ od zarządcy budynku ILMET, firmy Colliers International,
 • uzgodnień lokalizacji przyłącza kablowego SN i nn w pasie drogowym ulic Zajęczej, Topiel, Dobrej oraz odwodnienia komory W-84A w pasie drogowym ulicy Świętokrzyskiej
 • odstępstwa od § 140 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430) dla projektowanej rozbudowy (przebudowy) dwóch linii kablowych 110kV wraz z kablami pilotującymi i kablem światłowodowym w pasie jezdni ul. Marszałkowskiej na odcinkach A2 – A3, A4-A5, B2-B3, B4-B5.
 • protokolarnego przekazania terenu pod realizację Centrum Informacyjnego (24.11.2010 r)
 • a także organizacji ruchu w rejonie budowy stacji C14 Stadion i ul. Marszałkowskiej w świetle mistrzostw EURO 2012.

___________________

Cooperation with the Investor in November

In November the cooperation concerned above all:

 • the results of the zero measurements within the scope of noise and vibrations in the vicinity of C09 Rondo Daszyńskiego Station;
 • obtaining the area for the reconstruction of the underground utilities in the vicinity of Rondo ONZ Station from the manager of the ILMET building, the company Colliers International,
 • arrangements regarding the location of the medium and low voltage cable connection in the road lanes of Zajęcza, Topiel, Dobra Streets and the drainage of W-84A chamber in the road lane of Świętokrzyska Street.
 • deviations from Clause 140, Item 8 of the Ordinance of the Minister of Transportation and Maritime Economy dated 2 March 1999 regarding the technical conditions for the public roads and their location (Journal of Laws of 1999 No. 43, Item 430) for the designed development (reconstruction) of two 110kV cable lines including pilot cables and fibre-optic cable in the road lane of Marszałkowska Street at A2 – A3, A4-A5, B2-B3, B4-B5 sections.
 • protocol land hand-over for the execution of the Information Centre (24.11.2010)
 • and traffic organisation in the vicinity of the construction of C14 Stadion Station and Marszałkowska Street in view of the EURO 2012 Championship.

 

15:21, 30 listopada 2010
15:07, 30 listopada 2010
14:56, 29 listopada 2010
14:51, 27 listopada 2010
14:48, 26 listopada 2010
14:41, 26 listopada 2010
14:23, 26 listopada 2010
12:34, 25 listopada 2010
12:28, 24 listopada 2010

Oferty pracy

 • Facebook