Wydłużenie terminu Wykonania Projektów Budowlanych

15:50, 16 grudnia 2010

Zmiany w projekcie względem pierwotnych założeń Wielobranżowego Programu Koncepcyjnego, które pojawiły się w projektach zarówno stacji jak i wentylatorni, a które wynikają z wymogów urzędowych lub gestorów – są powodem wydłużenia terminu wykonania projektów budowlanych. Dlatego też w dniu 16.12.2010 r. podpisany został Protokół Konieczności zawierający okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu Wykonania Projektów Budowlanych do dnia 31.01.2011. Kwestia przedłużenia terminu Wykonania Projektów Budowlanych będzie przedmiotem Aneksu do Umowy z Inwestorem na wykonanie centralnego odcinka II linii metra.

____________________

Extension of the Deadline for the Building Permit Designs

Changes in the design with respect to the original assumptions, which were made in the designs both for the stations and ventilation shafts and which result from official requirements or owners’ requirements, caused extension of the deadlines for the building permit designs. Therefore, on 16.12.2010 there was signed the Necessity Protocol specifying the circumstances justifying the extension of the deadline for the Execution of the Building Permit Designs up to 31.01.2011. The matter of extending the deadline for the Execution of the Building Permit Designs will be subject matter of the Annex to the Contract with the Investor for the execution of the central section of Metro Line 2.

 

15:39, 16 grudnia 2010
15:27, 30 listopada 2010
15:21, 30 listopada 2010
15:07, 30 listopada 2010
14:56, 29 listopada 2010
14:51, 27 listopada 2010
14:48, 26 listopada 2010
14:41, 26 listopada 2010
14:23, 26 listopada 2010

Oferty pracy

  • Facebook