Zieleń na stacji C11 Świętokrzyska

14:16, 10 sierpnia 2011

W związku z koniecznością przygotowania frontu robót związanych z przebudową infrastruktury podziemnej w rejonie stacji C11, w tym budową sieci kanalizacyjnej, rozpoczęły się przygotowawcze prace ogrodnicze polegające na przesadzeniu lub wycięciu drzew i krzewów kolidujących z realizacją obiektu oraz drzew w złym stanie zdrowotnym. Musieliśmy m.in. usunąć platan klonolistny.

Nadzór i monitoring

Prace ogrodnicze prowadzone są przez profesjonalna firmę, która sprawuje również stały nadzór ogrodniczy nad pozostałymi pracami prowadzonymi w zbliżeniu do drzew oraz prowadzi monitoring zieleni, pozwalający na bieżąco oceniać wpływ, jaki na nią wywiera budowa II linii metra. Ponadto prowadzony jest również nadzór inwestorski.

Inwentaryzacja zieleni

Dla stacji C11 opracowana jest inwentaryzacja zieleni wraz z oceną stanu zdrowotnego oraz Projekt gospodarki zielenią obejmujący 239 pozycji. Na tej podstawie uzyskano zezwolenia na usunięcie 40 drzew i grup krzewów, z których wiele jest całkowicie suchych lub w złym stanie zdrowotnym.

Nowe lokalizacje

Drzewa młode, przede wszystkim lipy i platany, w dobrym stanie zdrowotnym będą sukcesywnie, w miarę przygotowania frontu robót, przesadzane w miejsca wskazane przez zarządców zieleni miejskiej, tj. Zarząd Oczyszczania Miasta i Zarząd Terenów Publicznych Dzielnicy Śródmieście.

Ustalono, że będzie to Skwer przy ul. Zielnej, pas zieleni ulicznej w rejonie Al. Jana Pawła II i ul. Twardej oraz Aleja Wojska Polskiego.

Projekty zagospodarowania terenu, opracowane w ramach projektu budowlanego, przewidują zagospodarowanie zielenią otoczenia nowo wybudowanych stacji oraz obiektów towarzyszących.

Aktualnie, na podstawie obowiązujących przepisów branżowych oraz wytycznych poszczególnych zarządców, przygotowywane są projekty wykonawcze zieleni.

 
Źródło fotografii – www.en.wikipedia.org, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Autor: Lestat (Jan Mehlich)
 

Zobacz także:
Nowy Świat – prace sanitarne
Montaż pryzmatów na gmachu Ministerstwa Finansów

Wycinki na Nowym Świecie i w rejonie wentylatorni V10/V11

_____________________

Greenery at C11 Świętokrzyska Station

Due to the necessity of preparing the site of works related to the utilities relocation in the area of C11 as well as construction of sewage network, we started the preparatory greenery works consisting in tree replanting and tree and shrubbery removal caused by collision with the execution of structure, as well as removal of trees in poor health condition. We had to remove among others the plane tree.

Supervision and monitoring

The greenery works are executed by a professional company that is also supervising constantly other works executed in the vicinity of trees as well as monitoring the greenery, which makes it possible to evaluate on current basis the impact exerted by the construction of Metro Line 2. In addition, the Investor’s Supervision is exercised.

Greenery inventory

For C11 Station, the greenery inventory with health condition assessment as well as the Greenery Management Plan including 239 items were prepared. That formed the basis for obtaining the permits for removal of 40 trees and groups of shrubbery either dry or in poor health condition.

New locations

Young trees, especially limes and plane trees, in good health conditions, will be successively, as the site of works is prepared, replanted in places indicated by the city greenery administrators, i.e. ZOM (City Cleaning Authority) and ZTP Śródmieście (Public Lands Authority for Śródmieście District).

It was established that the place will be square in Zielna St., greenery lane along Jana Pawła II Ave and Twarda St. as well as Wojska Polskiego Ave.

The land development designs prepared within the framework of building permit design provide for the greenery development in the area of newly-built stations and related structures.

Currently, pursuant to binding discipline regulations and guidelines of every administrator, we are preparing greenery execution designs.

 
Source: www.en.wikipedia.org, http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Author: Lestat (Jan Mehlich)

See also:
Nowy Świat – sanitary works
Installation of prisms at the Ministry of Finance Building
Tree removal at Nowy Świat St. and within V10 and V11 Ventilation Shafts

 

17:52, 8 sierpnia 2011
17:17, 31 lipca 2011
17:14, 27 lipca 2011
17:12, 25 lipca 2011
12:54, 25 lipca 2011
17:00, 22 lipca 2011
16:56, 19 lipca 2011
16:54, 19 lipca 2011
16:50, 17 lipca 2011

Oferty pracy

  • Facebook