Zmiany w projekcie względem pierwotnych założeń Wielobranżowego Programu Koncepcyjnego

12:34, 25 listopada 2010

Zmiany, które pojawią się w projektach zarówno stacji, jak i wentylatorni wynikają z wymogów urzędowych lub gestorów.

STACJE:

C09 Rondo Daszyńskiego:

 • 1. Konieczność doprojektowania klatek ewakuacyjnych z obszaru torów odstawczych i hali odpraw, a w konsekwencji konieczność zmiany obrysu i koncepcji wskazanych fragmentów obiektu oraz projektu zagospodarowania terenu (z tytułu wymagań dot. maksymalnej długości dróg ewakuacyjnych);
 • 2. Zmiana lokalizacji czerpnio-wyrzutni (z tytułu zapewnienia ciągu komunikacji pieszej po południowej stronie ul. Prostej);
 • 3. Obniżenie górnego stropu stacji z powodu braku zapewnienia przestrzeni nad stropem na przeprowadzenie sieci wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej oraz dla wymaganego naziomu dla trakcji tramwajowej (z tytułu wymagań technicznych gestorów sieci);
 • 4. Dodatkowa przekładka gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z torami odstawczymi (z tytułu wymogu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa);
 • 5. Dodatkowa przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia DN300 na gazociąg D225 PE średnie ciśnienie (z tytułu wymogu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa);
 • 6. Zmiana sposobu przebudowy kanału kanalizacji ogólnospławnej w ul. Karolkowej, przechodzącego przez konstrukcje torów odstawczych metra (z tytułu wymogów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w M.St. w Warszawie S.A.);
 • 7. Zmiana sposobu przebudowy sieci wodociągowych (z tytułu wymogów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w M. St. Warszawa S.A.)
 • 8. Nowe inwestycje prywatne w obrębie inwestycji Metra (Pro Urba – koordynacja komory S.C. oraz kabli oświetleniowych);
 • 9. Nowe inwestycje – koordynacja z właścicielami działek miejskich (konieczność uzgadniania dokumentacji z Capital-Bud / Ghelamco);
 • 10. Rezygnacja z przejścia podziemnego k. ul. Karolkowej (z tytułu wymogu Inżyniera Ruchu).

C10 Rondo ONZ:

 • 1. Przesunięcie wyjść południowych ze stacji (część podziemna) na południe – ze względu na kolizję z magistralą sieci cieplnej przebiegającej nad stropami wyjść, a w konsekwencji konieczność wystąpienia o nową decyzję LICP);
 • 2. Przesunięcie północnego przejścia podziemnego pod Al. Jana Pawła II na południe, zmiana szerokości wyjść północno-zachodnich ze stacji oraz przeniesienie schodów ruchomych z rejonu wyjść W2 do W1 (brak miejsca przeznaczonego pod inwestycje wg WPK. Konieczne przekładki sieci nie zmieściłyby się w dostępnych granicach LICP i byłyby zlokalizowane poza obszarem obowiązującej decyzji);
 • 3. Konieczność likwidacji dwóch wind (PŁN-PŁD) na przystankach tramwajowych – kolizja ze skrajniami tramwajowymi i brak miejsca na wyspach przystanków tramwajowych;
 • 4. Likwidacja windy zachodniej ze względu na kolizję z komorą magistrali wodociągowej nie ujętej w WPK;
 • 5. Dodatkowy projekt drogowy związany z przesunięciem terminu realizacji ul. Prostej (Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym);
 • 6. Dodatkowa przekładka gazociągu DN200 średniego ciśnienia;
 • 7. Zmiana trasy przyłącza gazowego w stosunku do koncepcji w związku z przebiegiem po działce prywatnej (z tytułu braku braku możliwości pozyskania działki);
 • 8. Dodatkowa przekładka gazociągu niskiego ciśnienia w związku ze zmianą warunków technicznych odnośnie odcinka gazociągu DN600/300 przeznaczonego do likwidacji (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • 9. Dodatkowa przekładka gazociągu niskiego ciśnienia w związku ze zmianą warunków technicznych odnośnie odcinka gazociągu DN600/300 przeznaczonego do likwidacji (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. w Warszawa S.A.);
 • 10. Przeniesienie szybu windowego z okolic wyjścia W4 w rejon W5 z uwagi na brak miejsca na przekładki sieci w tym pasie terenu;
 • 11. Przesunięcie czerpnio-wyrzutni z chodnika południowego ul. Prostej na trawnik nad korpusem stacyjnym w celu uniknięcia kolizji z ruchem pieszym i ścieżką rowerową. Czerpnio-wyrzutnia była w kolizji z zatwierdzonym w projekcie stałej organizacji ruchu ul. Prostej (KOMPROJEKT) chodnikiem i ścieżką rowerową;
 • 12. Miejscowe zmiany poziomu górnej płyty komory rozjazdu – obniżenia – w celu umożliwienia przeprowadzenia sieci podziemnych nad komorą;
 • 13.  Szklane daszki nad wejściami do metra zaprojektowane zbyt nisko nad chodnikiem i zbyt szeroko, wręcz nad jezdnią;
 • 14. Ilościowe zmiany przebudowy sieci telekomunikacyjnych – zwiększenie ilości kolizji.

 C11 Świętokrzyska:

 • 1. Zmiana lokalizacji wyjścia południowo-wschodniego z windą – przesunięcie z przestrzeni chodnika na teren WSS Społem (z tytułu niezgodności WPK z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Pałacu Kultury i Nauki);
 • 2. Niezgodność lokalizacji elementów wyposażenia stacji (wentylatornie) z Decyzją Środowiskową;
 • 3. Likwidacja wyjść podziemnych na przystanki tramwajowe – w celu dostosowania do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu PKiN;
 • 4. Zmiana geometrii drogowej w stosunku do WPK z uwagi na likwidację wyjść na przystanki tramwajowe;
 • 5. Zmiana przebiegu tras sieci podziemnych w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania, względem WPK z powodu roszczeń prywatnych właścicieli;
 • 6. Zmiana przebiegu tras sieci podziemnych wzdłuż wschodniej części ul. Marszałkowskiej względem WPK – brak miejsca na lokalizację wszystkich sieci;
 • 7. Dodatkowy zakres przebudowy sieci gazowych – budowa gaz. D225 PE wynikający ze zaktualizowanych warunków gazowych (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • 8. Zmiana sposobu przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – zgodnie z wytycznymi (Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w M. St. w Warszawa S.A.);
 • 9. Inwestycje prywatne w obrębie inwestycji Metra – konieczność koordynacji.

 C12 Nowy Świat:

 • 1. Brak zgody Ministerstwa Finansów na lokalizację wyjścia i czerpnio-wyrzutni na terenie dziedzińca;
 • 2. Kanalizacja deszczowa z budynku Ministerstwa Finansów nie została ujęta w WPK
 • 3. Zmiana kształtu daszków wejściowych (Konserwator Zabytków);
 • 4. Zmiana lokalizacji wyjścia z dziedzińca Ministerstwa Finansów na ul. Świętokrzyską (Konserwator Zabytków);
 • 5. Przesunięcie stacji w kierunku południowym z uwagi na brak miejsca dla projektowanej sieci;
 • 6. Wystąpienie dodatkowych „niejawnych” sieci w ul. Świętokrzyskiej – odmowa Ministerstwa Finansów na dokonanie odkrywek w tym rejonie;
 • 7. Zlokalizowanie i obniżenie wentylatorni u frontu Ministerstwa Finansów w ul. Świętokrzyskiej (Konserwator Zabytków);
 • 8. Dodatkowy zakres przekładek gazowych w ul. Kubusia Puchatka (Zmiany architektoniczne – Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • 9. Usytuowanie czerpnio-wyrzutni stacyjnej pomiędzy budynkiem Ministerstwa Finansów a budynkiem Uniwersytetu Warszawskiego – w konsekwencji wniosek o nowy LICP (Lokalizację Inwestycji Celu Publicznego). Jest to jedyne miejsce, gdzie można zlokalizować stosunkowo tak duży obiekt.

C13 Powiśle:

 • 1. Zmieniono formę świetlika na bardziej przeszkloną (Konserwator Zabytków);
 • 2. Zlikwidowano zadaszenie schodów od strony wschodniej i zachodniej (Konserwator Zabytków);
 • 3. Usytuowano klatki schodowe i schody terenowe zgodnie z zaleceniami w odniesieniu do pomnika Syrenki (Konserwator Zabytków);
 • 4. Schody pożarowe terenowe usytuowano w skarpie po południowej stronie pomnika Syrenki (Konserwator Zabytków);
 • 5. Zmieniono kształt wentylatorni stacyjnej usytuowanej w sąsiedztwie klatki schodowej po wschodniej stronie (Konserwator Zabytków);
 • 6. Zaprojektowanie windy i schodów ewakuacyjnych ze stacji na poziom terenu, nie ujętej w WPK;
 • 7. Zwiększenie wysokości poziomu wody zalewowej, a w konsekwencji konieczność zaprojektowania wyższego poziomu terenu w stosunku do rzędnych wskazanych w WPK dla stacji C13 (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej);
 • 8. Przekładka przyłącza gazowego nie została ujęta w WPK (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • 9. Zabezpieczenie Kolektora Nadbrzeżnego, nie wymagane w WPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. w Warszawa S.A.);
 • 10. Zmiana przebudowy wodociągu ppoż. chroniącego Tunel Wisłostrady i zasilającego w wodę fontannę przy pomniku Syrenki (Zarząd Terenów Publicznych / Zarząd Transportu Miejskiego / Urząd Dzielnicy Śródmieście);
 • 11. Świetlik wschodni zostanie przesunięty na zachód na żądanie Zarządu Mienia M. St. Warszawy;
 • 12. Konieczność usunięcia świetlika (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – zwiększenie wysokości poziomu wody zalewowej);
 • 13. Przesunięcie schodów wejściowych do głowicy zachodniej w celu uniknięcia kolizji z istniejącym kolektorem ciepłowniczym.

 C14 Stadion:

 • 1. Konieczność zaprojektowania wyższego poziomu terenu w stosunku do rzędnych wskazanych w WPK dla stacji C14 (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – zwiększenie wysokości poziomu wody zalewowej);
 • 2. Brak wyjść ewakuacyjnych z torów odstawczych, w konsekwencji dodatkowa ingerencja w nasyp kolejowy (z tytułu bezpieczeństwa użytkowania);
 • 3. Zmiana geometrii układu drogowego (M.St. Warszawa, BAKS – wymóg koordynacji z projektem Trasy Świętokrzyskiej);
 • 4. Zmiana lokalizacji wyjść W5 i W4 (M.St. Warszawa, BAKS – wymóg koordynacji z projektem Trasy Świętokrzyskiej);
 • 5. Zmiana kształtów daszków nad wyjściami zlokalizowanymi w nasypie;
 • 6. Likwidacja łącznika wschodniego łącznie z wyjściem W10 pomiędzy projektowanymi przejściami podziemnymi ze stacji, a istniejącym przejściem pod torami na przystanku Warszawa – Stadion (PKP – kolizje z infrastrukturą budynku dworca kolejowego);
 • 7. Przeprojektowanie wyjść (W9 i W8) w rejonie dworca kolejowego (PKP – kolizje z infrastrukturą budynku dworca kolejowego);
 • 8. Zmiana rozwiązania przebudowy Kanału Kamionkowskiego – brak konieczności budowy nowego kanału ściekowego pod torami kolejowymi i budowy nowej przepompowni
 • 9. Zmiana lokalizacji wyjścia północno-wschodniego (kolizja z kanałem ściekowym).

 C15 Dworzec Wileński:

 • 1. Konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń (grodzi) z uwagi na ścisłą zabudowę i brak możliwości podniesienia terenu (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – zwiększenie wysokości poziomu wody zalewowej);
 • 2. Zmiana lokalizacji i rzędnych wyjść ze stacji (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – zwiększenie wysokości poziomu wody zalewowej);
 • 3. Zmiana geometrii układu drogowego i torowego, łącznie z niezbędnymi zmianami w infrastrukturze podziemnej (Inżynier Ruchu wydał opinię z uwagami powodującymi konieczność wprowadzenia zasadniczych zmian do koncepcji otrzymanej od Komitetu Sterującego ds. budowy II linii metra);
 • 4. Konieczność zaprojektowania dodatkowych wyjść ewakuacyjnych z torów odstawczych (z tytułu wymagań dot. maksymalnej długości dróg ewakuacyjnych);
 • 5. Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy budynku Poczty Polskiej w innej odległości niż wskazana w WPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. w Warszawa S.A. – kilkukrotna zmiana zdania co do odległości kanału od budynku poczty róg ul. Targowej/Solidarności);
 • 6. Zmiana sposobu przebudowy kanałów kanalizacyjnych w ul. Targowej. Zmiana wymiarów tych kanałów oraz komór (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. w Warszawa S.A.);
 • 7. Konieczność zaprojektowania wind dla ekip ratowniczych;
 • 8. Zmiana geometrii korpusu torów odstawczych ze względu na konieczność odtworzenia kanalizacji w tym rejonie (wymagania – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. w Warszawa S.A.),
 • 9. Zmiana sposobu przebudowy wodociągu rozdzielczego i magistrali w ul. Targowej w pobliżu ul. Kłopotowskiego – Zieleniecka (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. w Warszawa S.A.).

WENTYLATORNIE:

V00:

 • Zmiana gabarytów w stosunku do WPK (rozbieżność pomiędzy PFU, a WPK co do ilości wentylatorów).

V10:

 • Konieczność przebudowy dodatkowych przewodów wod-kan (zmiana gabarytów w stosunku do WPK).

V11:

 • Zmiana lokalizacji wyrzutni i wyjścia ewakuacyjnego. Lokalizacja w terenach zielonych i przeniesienie w pas drogowy;
 • Dodatkowy zakres przebudowy oraz konieczność wykonania przełączeń sieci średniego ciśnienia (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.).

V12:

 • Zmiana projektu kolizji infrastruktury podziemnej (jako konsekwencja zmiany lokalizacji czerpnio-wyrzutni);
 • Zmiana lokalizacji wentylatorni, a w konsekwencji zmiana projektów rozwiązania kolizji infrastruktury podziemnej (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • Zmiana gabarytów ze względu na rozbieżność pomiędzy PFU a WPK co do ilości wentylatorów.

V13:

 • Zmiana lokalizacji i kształtu wentylatorni (decyzja Zamawiającego w nawiązaniu do wymagań Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Narodowego Banku Polskiego i Konserwatora Zabytków).

V14:

 • Zmiana lokalizacji względem obszaru Natura 2000 (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Bank Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie – zmiana granicy Natura 2000).

V15:

 • Zmiana lokalizacji wentylatorni (odsunięcie od budynków chronionych akustycznie) – zachowanie odległości 20 m od budynków chronionych akustycznie;
 • Zmiana lokalizacji wentylatorni z powodu kolizji z kolektorem ściekowym nie zidentyfikowanym w WPK;
 • Zmiana lokalizacji wentylatorni z powodu niespełnienia w WPK wymogów widoczności na zawrotkach w ul. Targowej oraz konieczność koordynacji z projektem Biura Inżynieryjnych Usług Projektowych przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Targowej (Inżynier Ruchu, Tramwaje Warszawskie);
 • Zmiana projektów rozwiązania kolizji infrastruktury podziemnej.

_________________________

Modifications in the design against the original tasks of the Multi-Disciplinary Concept Design

Modifications, which will appear both in the designs of the stations and ventilation shafts result from the official requirements and the owner’s requirements.

STATIONS:

C09 Rondo Daszyńskiego:

 • 1. The necessity of additional designs for evacuation staircases from the area of the holding tracks and the check-in area, and as a consequence, the necessity of changing the outline and concept of the indicated fragments of the structure and the site development plan (resulting from the requirements regarding the maximum length of the evacuation ways);
 • 2. Change of the location of the air intake-exhaust (in order to provide the pedestrian ways on the southern side of Prosta Street);
 • 3. Lowering of the upper floor slab of the station due to the lack of providing space above the floor slab for laying the water-sewage network, heat network, power network and the required soil surcharge for the tram overhead line (resulting from the technical requirements of the network owners);
 • 4. Additional relocation of the gas pipeline of the medium pressure colliding with the holding tracks (resulting from the requirement of Mazowiecka Spółka Gazownictwa);
 • 5. Additional reconstruction of the low pressure DN300 gas pipeline to the medium pressure D225 PE pipeline (resulting from the requirement of Mazowiecka Spółka Gazownictwa);
 • 6. Change in the method of reconstruction of the combined sewage channel in Karolkowa Street, cutting through the structures of the metro holding tracks (resulting from the requirements of the City Sewage and Pipelines Company (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.St. w Warszawie S.A.));
 • 7. Change in the method of reconstructing the water pipeline network (resulting from the requirements of the City Sewage and Pipelines Company (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. Warszawa S.A.))
 • 8. New private investments in the scope of the Metro investment (Pro Urba – coordination of S.C. chamber and light cables);
 • 9. New investments – coordination with the owners of the city plot (necessity of agreeing on the documentation with Capital-Bud / Ghelamco);
 • 10. Resignation from the underground passage near Karolkowa Street (resulting from the requirement of the Traffic Engineer).

C10 Rondo ONZ:

 • 1. Moving of the southern exits from the station (underground part) to the south – due to the collision with the heat network main running above the floor slabs of the exists, and as a consequence, the necessity of applying for a new LICP (Location for the Public Purpose Investment) decision);
 • 2. Moving of the northern underground passage under Jana Pawła II Avenue to the south, change in the width of the north-western exits from the station and moving the escalators from the area of W2 exits to W1 (no room allocated for the investment according to the Multi-Disciplinary Concept Design. Relocations of the network would not fit in the limits of LICP (Location for the Public Purpose Investment) and they would be located beyond the area of the binding decision);
 • 3. Necessity of removing two lifts (North-South) at the tram stops – collision with tram track clearance envelopes and no room at the tram stops islands;
 • 4. Removal of the western lift due to the collision with the chamber in the water pipeline main not included in the Multi-Disciplinary Concept Design;
 • 5. Additional road design connected with postponing the date of execution of Prosta Street (Road Lane Reparations and Investment Coordination Department);
 • 6. Additional relocation of DN200 medium voltage gas pipeline;
 • 7. Change in the route of the gas connection against the concept in connection with the route being situated on a private plot (due to the lack of possibility of obtaining the plot);
 • 8. Additional relocation of the low voltage gas pipeline in connection with changing the technical conditions regarding DN600/300 gas pipeline section to be removed (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • 9. Additional relocation of the low voltage gas pipeline in connection with changing the technical conditions of DN600/300 gas pipeline section to be removed (City Water Pipelines and Sewage Company (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. w Warszawa S.A.));
 • 10. Relocation of the lift shaft from the area of W4 exit to the area of W5 exit due to the lack of room for network relocations in that strip of land;
 • 11. Moving of the air intake-exhaust from the southern pavement of Prosta Street onto the lawn under the station’s body in order to avoid collision with the pedestrian traffic and cycling path. The air-intake exhaust was in collision with the pavement and cycling path approved in the permanent traffic organisation design in Prosta Street (KOMPROJEKT);
 • 12. Local changes of the level of the top slab of the turnout chamber – lowering in order to enable laying the underground networks above the chamber;
 • 13. Glass canopies above the entrances to the metro stations were designed at a level which was too low above the pavement and at excessive width, above the road;
 • 14. Quantitative changes of the reconstruction of telecommunication networks – increase in the number of collisions.

C11 Świętokrzyska:

 • 1. Change in the location of the south-eastern exit with a lift – moving of the pavement surface onto the area of WSS Społem (due to the unconformity between the Multi-Disciplinary Concept Design and the Local Site Development Plan for the area of the Palace of Culture and Science);
 • 2. Unconformity between the location of the elements of the station equipment (ventilation shafts) and the Environmental Decision;
 • 3. Removal of underground exits onto the tram stops in order to comply with the requirements of the Local Site Development Plan for the area of the Palace of Culture and Science;
 • 4. Change in the road geometry with respect to the Multi-Disciplinary Concept Design due to the removal of the exits onto the tram stops;
 • 5. Change in the routes of the underground networks in the south-western corner of the crossroads, with respect to the Multi-Disciplinary Concept Design due to claims from the private land owners;
 • 6. Change in the routes of the underground networks along the eastern part of Marszałkowska Street against the Multi-Disciplinary Concept Design – no room for locating all networks;
 • 7. Additional scope of the reconstruction of gas networks – construction of D225 PE gas pipeline resulting from the updated gas conditions (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • 8. Change of the methods of reconstruction of water pipeline and sewage networks – in accordance with the guidelines (City Water Pipelines and Sewage Company (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. St. w Warszawa S.A.));
 • 9. Private investments in the area of the Metro investment – necessity of coordination of the investments.

C12 Nowy Świat:

 • 1. Lack of approval from the Ministry of Finance for locating the exit and the air intake-exhaust on the area of the courtyard;
 • 2. Storm drainage system from the building of the Ministry of Finance was not included in the Multi-Disciplinary Concept Design
 • 3. Change of the shape of entrance canopies (the Heritage Conservator);
 • 4. Change of the location of the exit from the Ministry of Finance onto Świętokrzyska Street (the Heritage Conservator);
 • 5. Moving the station to the south due to lack of room for the designed network;
 • 6. Finding additional “implicit” networks in Świętokrzyska Street – rejection of the Ministry of Finance regarding the execution of profile pits in that area;
 • 7. Locating and lowering of the ventilation shaft at the front of the Ministry of Finance in Świętokrzyska Street (the Heritage Conservator);
 • 8. Additional scope of gas relocations in Kubusia Puchatka Street (Architectural changes – Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • 9. Situating the station’s air intake-exhaust between the building of the Ministry of Finance and the building of the University of Warsaw – as a consequence of the application for new Location of Public Purpose Investment (LICP). This is the only place where such a large structure can be situated.

C13 Powiśle:

 • 1. The form of the skylight was changed into one containing more glass (the Heritage Conservator);
 • 2. Roofing of the stairs was removed from eastern and western sides (the Heritage Conservator);
 • 3. Staircases and terrain stairs in accordance with the recommendations with reference to the Syrenka Monument (the Heritage Conservator);
 • 4. The terrain fire stairs were situated in the slope on the southern side of the Syrenka Monument (the Heritage Conservator);
 • 5. Change of the shape of the station’s ventilation shaft situated in the vicinity of the staircase on the eastern side (the Heritage Conservator);
 • 6. Designing of the lift and evacuation stairs from the station onto the ground level, not included in the Multi-Disciplinary Concept Design;
 • 7. Increase in the level of floodwater, and, as a consequence, the necessity of designing higher ground level with respect to the ordinates indicated in the Multi-Disciplinary Concept Design for C13 Station (the Regional Water Management Authority);
 • 8. Relocation of the gas connection was not included in the Multi-Disciplinary Concept Design (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • 9. Protection of the waterside collector, not required to be in the Multi-Disciplinary Concept Design (Municipal Water and Sewerage Enterprise);
 • 10. Change of the reconstruction of the anti-fire water line protecting the Wisłostrada Tunnel and supplying water to the fountain by the Syrenka Monument (the Public Areas Authority / the Municipal Transportation Authority / the Śródmieście District Authority);
 • 11. Western skylight will be moved to the west at the request of the Estate Authority of the Capital City of Warsaw;
 • 12. Necessity of removing the skylight (the Regional Water Management Authority – increase in the level of the floodwater);
 • 13. Moving of entrance stairs to the western head in order to avoid collisions with the existing heat collector.

C14 Stadion:

 • 1. Necessity of designing a higher ground level against the ordinates indicated in the Multi-Disciplinary Concept Design for C14 Station (the Regional Water Management Authority – increase in the level of the floodwater);
 • 2. Lack of evacuation exits from the holding tracks, and, as a consequence, additional interference with the railway embankment (due to usage safety);
 • 3. Change of the road layout geometry (the Capital City of Warsaw, BAKS – requirement of coordination with the Trasa Świętokrzyska design);
 • 4. Change of the location of W5 and W4 exits (the Capital City of Warsaw, BAKS – requirement concerning the coordination with the Trasa Świętokrzyska design);
 • 5. Change of the shapes of canopies above the exits located in the embankment;
 • 6. Removal of the eastern connector together with W10 exit between the designed underground passages from the station and the existing passage under the tracks at Warszawa Stadion Station (the Polish Railways – collisions with the infrastructure of the railway station);
 • 7. Redesigning of the exits (W9 and W8) in the area of the railway station (the Polish Railways – collisions with the infrastructure of the railway station);
 • 8. Change regarding the solution of the reconstruction of Kanał Kamionkowski– lack of necessity of constructing a new sewage channel under the railway tracks and construction of a new pumping station;
 • 9. Change of the location of the north-eastern exit (collision with the sewage channel).

C15 Dworzec Wileński:

 • 1. Necessity of using additional protection (sheet piles) due to tight development and lack of possibility of increasing the ground level (the Regional Water Management Authority – increase in the level of the floodwater);
 • 2. Change of the location and ordinates of the station exits (the Regional Water Management Authority – increase in the floodwater level);
 • 3. Change of the road and track layout geometry, including the essential changes in the underground infrastructure (the Traffic Engineer issued his opinion with remarks resulting in the necessity of implementing substantial changes to the concept received from the Controlling Committee for the Construction of Metro Line 2);
 • 4. Necessity of designing additional evacuation exits from the holding tracks (as a result of the requirements regarding the maximum length of the evacuation ways);
 • 5. Reconstruction of the pipeline system near the Poczta Polska building at a different distance than that indicated in the Multi-Disciplinary Concept Design (the Municipal Water and Sewerage Enterprise – opinion regarding the distance between the channel and the Poczta Polska building at the corner of Targowa Street/Solidarności Avenue was changed several times);
 • 6. Change regarding the method of reconstructing the pipeline channels in Targowa Street. Change of the dimensions of these channels and chambers (the Municipal Water and Sewerage Enterprise);
 • 7. Necessity of designing lifts for rescue teams;
 • 8. Change of the geometry of the holding tracks body due to the necessity of reconstruction of the pipeline system in that area (requirements of the Municipal Water and Sewerage Enterprise),
 • 9. Change of the method of reconstructing the distributive water line and the main in Targowa Street near Kłopotowskiego – Zieleniecka Streets (Municipal Water and Sewerage Enterprise).

VENTILATION SHAFTS:

V00:

 • Change of the dimensions against the Multi-Disciplinary Concept Design (discrepancy between the Functional Application Programme and the Multi-Disciplinary Concept Design regarding the number of ventilation shafts).

V10:

 • Necessity of reconstructing the additional water-sewage system pipes (change of the dimensions against the Multi-Disciplinary Concept Design). 

V11:

 • Change of the location of the air exhaust and evacuation exit. Location on green areas and relocation into the road lane;
 • Additional scope of reconstruction and necessity of switching the medium voltage network (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.).

V12:

 • Change regarding the design for the underground infrastructure collisions (as a consequence of changing the location of the air intake-exhaust);
 • Change of the ventilation shaft location and, as a consequence, change of the designs for solving the underground infrastructure collision (Mazowiecka Spółka Gazownictwa S.A.);
 • Change of the dimensions due to the discrepancy between the Functional Application Design and the Multi-Disciplinary Concept Design regarding the number of the ventilation shafts.

V13:

 • Change of the location and shape of the ventilation shaft (decision of the Ordering Party with reference to the requirements of the Architecture and City Planning Department, the National Bank of Poland and the Heritage Conservator).

V14:

 • Change of the location with respect to the Natura 2000 areas (the General Directorate for Environmental Protection, Bank Ochrony Środowiska, the Regional Directorate for Environmental Protection in Warsaw – change of the borders of Natura 2000).

V15:

 • Change of the location of the ventilation shaft (moving away from the buildings under acoustic protection) – maintaining a distance of 20m from buildings under acoustic protection;
 • Change of the location of the ventilation shaft due to the collision with a sewage collector which was not identified in the Multi-Disciplinary Concept Design;
 • Change of the location of the ventilation shaft due to not fulfilling the requirements of the visibility at the U-turns in Targowa Street in the Multi-Disciplinary Concept Design and the necessity of coordination of the tram tracks in Targowa Street with Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych, Traffic Engineer, Tramwaje Warszawskie;
 • Change of the designs for solving underground infrastructure collisions.

 

12:28, 24 listopada 2010
12:26, 10 listopada 2010
11:25, 3 listopada 2010
17:39, 30 października 2010
17:29, 29 października 2010
17:06, 25 października 2010
14:55, 25 października 2010
13:32, 21 października 2010
13:27, 14 października 2010

Oferty pracy

 • Facebook