Zmiany w ruchu na Karolkowej i Rondzie ONZ

17:24, 21 listopada 2011

W niedzielny wieczór 20.11.2011r. wprowadziliśmy zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu, przewidzianej dla rejonu budowy dwóch stacji centralnego odcinka II linii metra. Nowa organizacja dotyczy stacji C09 Rondo Daszyńskiego oraz stacji następnej – C10, czyli Ronda ONZ.

Zmiany podyktowane są postępem robót, a co za tym idzie, rozpoczęciem kolejnych etapów prac budowlanych. Organizacja ruchu w okolicach Ronda Daszyńskiego będzie obowiązywała do końca realizacji inwestycji, zaś zmiany na Rondzie ONZ potrwają około 7 miesięcy.


RONDO DASZYŃSKIEGO

/UL.KAROLKOWA I UL.KASPRZAKA/ czas obowiązywania: do końca budowy centralnego odcinka II linii metra

Budowa pierwszej stacji centralnego odcinka II linii metra – Ronda Daszyńskiego – to nie tylko konstrukcja samej stacji, ale także budowa torów odstawczych. Poszerzenie placu budowy poprzez zajęcie fragmentu skrzyżowania ulicy Kasprzaka z ulicą Karolkową, pozwoli nam rozpocząć budowę komory dla torów odstawczych.

Przejazd przez skrzyżowanie do końca trwania budowy II linii metra będzie się w tym rejonie odbywał jezdniami tymczasowymi. Ruch został zachowany w obu kierunkach. Objazd będzie możliwy ulicami Kasprzaka – Karolkową – Przyokopową – Kolejową – Towarową – do pl. Zawiszy.

Autobusy komunikacji miejskiej będą nadal skręcały z ul. Kasprzaka w ul. Karolkową i dalej do Grzybowskiej.

Zmiany w okolicach placu budowy dotyczą nie tylko ruchu kołowego na tym skrzyżowaniu, ale także pieszych. Dzięki nowej organizacji ruchu, osoby, które będą chciały przejść na drugą stronę ulicy Prostej, bądź Kasprzaka nie będą musiały przechodzić pod ziemią – dla nich zorganizowane zostało przejście w poziomie ulicy.

C10 - tymczasowa organizacja ruchu /C10 - temporary traffic organisation

RONDO ONZ

/AL. JANA PAWŁA II/ czas obowiązywania: 7 miesięcy

Aby umożliwić przełożenie instalacji teletechnicznych, a następnie wykonać korpus stacji C10, układ jezdni na rondzie ONZ musiał ulec zmianie.

Ruch w al. Jana Pawła przeniesiono na jezdnie tymczasowe umiejscowione równoległe do torów tramwajowych, które przebiegają przez środek ronda. Na obu jezdniach zachowano po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Kierowcy będą się zatem poruszali w obu kierunkach na wprost – przez Rondo ONZ.

 

________________________

Traffic changes in Karolkowa and ONZ Rondo

On Sunday evening, 20 November 2011, we implemented changes to the current traffic organisation for the construction area of two stations of Metro line 2 – the Central Section. The new organisation regarding C09 Rondo Daszyńskiego Station and the next station – C10 Rondo ONZ.

The changes were dictated by progress of works and consequently by the further commenced stages of construction works. The traffic limitations in the Rondo Daszyńskiego area will be valid by the end of investment, while the changes at Rondo ONZ will take approx. 7 months.

 

RONDO DASZYŃSKIEGO

/KAROLKOWA St. and KASPRZAKA St./ duration: by the end of construction of The central Section of Metro Line 2

The construction of the first Station – Rondo Daszyńskiego – The Central Section of Metro Line 2stands for the execution of not only the station itself but also the holding tracks. Enlarging the site by occupying a part of junction of Kasprzaka and Karolkowa Streets should allow us to start the construction of chamber for the holding tracks.

Until the end of the Metro Line 2 construction, the junction area can be accessed through temporary roads. The traffic was kept in both directions. Possible diversion through Kasprzaka – Karolkowa – Przyokopowa – Kolejowa – Towarowa Streets – towards Plac Zawiszy.

The municipal buses will be still going Kasprzaka St. into Karolkowa St., towards Grzybowska St.

All changes in the construction site area concern not only the vehicular traffic at that junction, but also the pedestriantraffic. Thanks to new traffic organisation, those who wish to get across Prosta St. or Kasprzaka St. will not need to use an underground passage but a crossing organised at the street level.

 

RONDO ONZ

/JANA PAWŁA II Av./ duration: 7 months

To allow for relocation of teletechnical installations and then the execution of C10 body station, the road layout in ONZ Roundabout had to be changed.

Traffic in Jana Pawła Av. was transferred to temporary roadways placed in parallel to the tram tracks, which are passing through the very centre of roundabout. Three traffic lanes were kept at each direction on both roadways. It means that the traffic will be moving both directions straight ahead – through ONZ Roundabout

mat. um.warszawa.pl
 
 

15:31, 18 listopada 2011
12:32, 10 listopada 2011
17:58, 9 listopada 2011
13:43, 8 listopada 2011
15:36, 28 października 2011
14:43, 26 października 2011
15:02, 22 października 2011
17:45, 20 października 2011
17:59, 18 października 2011

Oferty pracy

  • Facebook